Онкология и Изкуствен интелект

KEYNOTE-057: Пембролизумаб при BCG-неотговарящ, високорисков немускулно- инвазивен рак на пикочния мехур

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Статия в The Lancet Oncology съобщава, че проучването KEYNOTE-057 (фаза II) е показало, че пембролизумаб предизвиква трайни отговори при кохорта пациенти с високорисков немускулно- инвазивен рак на пикочния мехур, който не реагират на Calmette- Guérin (BCG), и които не е отговарят на условията за избор (или не могат да бъде подложени) на цистектомия.

Констатациите в кохортата на проучването подкрепят одобрението на пембролизумаб от януари 2020 г. за лечение на пациенти с BCG-неотговарящ, високорисков, немускулно- инвазивен рак на пикочния мехур с карцином in situ,  с или без папиларни тумори, които не отговарят на условията или са избрали да не се подлагат цистектомия.

Подробности за проучването

В многокохортното проучване 101 пациенти (96 оценими за ефективност) с BCG-нереагиращ карцином in situ на пикочния мехур, със или без папиларни тумори, които
не са отговаряли на условията за цистектомия или са отказали радикална цистектомия (кохорта А), са били включени в 14 центъра между Декември 2015 г. и април 2018 г. Пациентите
са получавали пембролизумаб по 200 mg на всеки 3 седмици за период до 24 месеца или до централно потвърдено персистиране на заболяването, рецидив или прогресия
или неприемлива токсичност.
Първичната крайна точка е била степента на клинична степен на пълен отговор, дефинирана като липса на високорисков немускулно инвазивен
рак на пикочния мехур или прогресиращо заболяване, оценена чрез цистоскопия и цитология на урината приблизително 3 месеца след първата доза пембролизумаб.

Отговори

Средната продължителност на проследяването е била 36,4 месеца (интерквартилен диапазон = 32,0–40,7 месеца). Пълен отговор след 3 месеца се е наблюдавал при 39 (41%; 95% [CI] = 30,7% –51,1%) от 96 оценими пациенти. Средната продължителност на пълния отговор е била 16,2 месеца
(95% = 6,7–36,2 месеца), като 18 (46%) от 39 отговорили са останали в пълен отговор за ≥ 12 месеца.

На 12-я месец изчислената преживяемост без прогресия до влошаване или смърт (а също и влошаване на грейдинг и стадий) е била 83% (95% = 70,2% –90,4%), а оценената преживяемост
без прогресия до мускулно- инвазивно или метастатично заболяване или смърт е била 97% (95% CI = 86,0% –99,2%). Общата преживяемост е била 98%
(95% CI = 91,9% –99,5%) на 12-я месец, 95% (95% CI = 87,8% –97,8%) на 24 месеца и 91% (83,7% –95,7%) на 36 месеца.

КЛЮЧОВИ ТОЧКИ
1.Пембролизумаб е предизвиквал пълен отговор след 3 месеца при 41% от пациентите.
2.Средната продължителност на пълния отговор е била 16,2 месеца, като 46% от отговорите са продължили ≥ 12 месеца.

Нежелани събития

Сред 101-те пациенти, включени в анализа на безопасността, свързани с лечението нежелани събития от всяка степен са се появили при 67 (66%), а от
степен 3-та или 4-та са били при 13 (13%); най-честите събития от степен 3-та и 4-та са били са хипонатриемия (3%) и артралгия (2%). Сериозни нежелани събития, свързани с лечението, са се
наблюдавали при осем пациенти (8%).

Нежеланите събития, свързани с лечението, довели до прекратяване на лечението са се наблюдавали при седем пациенти (7%), като причините са се състояли от пневмонит при двама пациенти и автоимунен нефрит, холестатичен хепатит, хипонатриемия, миалгия и диабет тип 1 при пациент. Имуно-медиирани
нежелани събития са настъпили при 22 пациенти (22%; степен 3-та или 4-та при трима), с чести събития, включително хипотиреоидизъм (8%), хипертиреоидизъм (5%) и пневмонит (3%).
Няма съобщения за смъртни случаи, свързани с лечението.

Заключение

Монотерапията с пембролизумаб е поносима и показва обещаваща антитуморна активност при пациенти с нереагиращ на BCG
немускулен инвазивен рак на пикочния мехур, които са отказали или не са отговаряли на условията за радикална цистектомия и трябва да се разглежда като
клинично активна нехирургична възможност за лечение при тази трудна за лечение настройка.

Източник на информация:

1.https://ascopost.com/news/june-2021/pembrolizumab-in-bcg-unresponsive-high-risk-non-muscle-invasive-bladder-cancer-keynote-057/?fbclid=IwAR2190qCAZpd4ofyc6LTRp-tjPncM3E-SQbIDzhfzgMXf6VyEuxuZfZKzNo

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
За рака