Онкология и Изкуствен интелект

KEYNOTE-048: Пембролизумаб почти не подобрява Общата преживяемост в общата полупация в сравнение с цетуксимаб плюс химиотерапия при глава и шия

I.Bivolarski
I.Bivolarski
02.06.2019

KEYNOTE-048 е клинично проучване във фаза III, което е изследвало ефикасността на:

1.самостоятелен пембролизумаб,
2.пембролизумаб/ цисплатин, (карбоплатин) /флуороурацил (5-FU), или
3.цетуксимаб /цисплатин или карбоплатин /5-FU
като първа линия на лечение при рецидивирал или метастатичен плоскоклетъчен карцином на главата и шията.

По време на втория междинен анализ е установено, че пембролизумаб значително е подобрил общата преживяемост в проучваните популации с с PD-L1, с комбиниран позитивен резултат (CPS) от ≥ 20 и ≥ 1 и не е имал предимство при общата преживяемост в общата популация.
Приложението на пембролизумаб/ химиотерапия значително е подобрило общата преживяемост в общата популация със сравнима безопасност.

Подробности за изследването

KEYNOTE-084 е включвало 882 пациенти с локално нелечими рецидивирали или метастатични карциноми на глава и шия, които не са имали предшестваща
системна терапия за рецидивирала или метастатична болест. Пациентите са били разпределени на случаен принцип да получат една от следните схеми:

1.200 mg пембролизумаб на всеки 3 седмици в продължение на 24 месеца (n = 301)
2.Пембролизумаб в продължение на 24 месеца плюс 6 цикъла на химиотерапия, състояща се от цисплатин при 100 mg / m2 или карбоплатин с AUC 5 на всеки 3 седмици плюс 5-FU при 1000 mg / m2 / d за 4 дни на всеки 3 седмици (n = 281)
3.Цетуксимаб от 400 mg/m2-натоварваща доза, / 250 mg последваща доза / m2 веднъж седмично плюс 6 цикъла на химиотерапия (n = 300).

Пациентите са били тествани за PD-L1.

Превъзходството при общата преживяемост е било тествано последователно за пембролизумаб /химиотерапия срещу цетуксимаб/химиотерапия с
PD-L1, и CPS ≥ 20 популация, а след това и за популация с CPS ≥ 1 , така също и за пембролизумаб срещу цетуксимаб / химиотерапия в общата популация
(прагове на превъзходство са били: едностранно P = .0023, .0026 и .0059, съответно).

Резултати

Прекъсването на данните е било приблизително 25 месеца след последната рандомизация на пациента.

Лечението с пембролизумаб/ химиотерапия е довело до средна обща преживяемост от 14,7 месеца срещу 11,0 месеца при цетуксимаб /химиотерапия  при CPS ≥ 20 популация (коефициент на риска [HR] = 0,60, 95% доверителен интервал [CI] = 0,45–0,82, P = 0.0004). В популацията с CPS ≥ 1
средната обща преживяемост е била 13,6 месеца при пембролизумаб / химиотерапия в сравнение с 10,4 месеца при цетуксимаб /химиотерапия  (HR = 0,65, 95% CI = 0,53-0,80, P <0,0001). Коефициентът на риск за преживяемост без прогресия е бил 0.76 (95% CI = 0.58-1.01) за CPS ≥ 20 и
0.84 (95% CI = 0.69–1.02) за CPS ≥ 1.

Степента на цялостен отговор е била 42,9% при пембролизумаб / химиотерапия срещу 38,2% при цетуксимаб / химиотерапия при популацията с CPS ≥ 20 ;  и 36,4% срещу 35,7% в популацията с  CPS ≥ 1. Средната продължителност на отговора е била съответно 7.1 спрямо 4.2 месеца и 6.7 спрямо 4.3 месеца.

В общата проучвана популация, пембролизумаб не е подобрил значително общата преживяемост спрямо цетуксимаб /химиотерапия, като  средната преживяемост е била 11,5 спрямо 10,7 месеца, съответно (HR = 0,83, 95% CI = 0,70–0,99, P = 0,099). Съотношението на риск за  преживяемост без прогресия е била 1.29 (95% CI = 1.09-1.53). Общата честота на повлияване при пембролизумаб спрямо цетуксимаб /химиотерапия  е 16,9% срещу 36,0%, а средната продължителност на отговора е 22,6 срещу 4,5 месеца.

Честотата на нежеланите събития от 3-та до 5-та степен е била 54,7% само за пембролизумаб, 85,1% за пембролизумаб /химиотерапия и 83,3% за  цетуксимаб / химиотерапия.

Заключение

Като цяло, KEYNOTE-048 е показало, че в сравнение с цетуксимаб /химиотерапия, пембролизумаб /химиотерапия е имал по-висока обща преживяемост в PD-L1 полпулацията с CPS ≥ 20, CPS ≥ 1. В общата популация със сравнима безопасност, пембролизумаб [самостоятелно]  е имал по-висока обща преживяемост в популациите с CPS ≥ 20 и CPS ≥ 1. Общата преживяемост, обаче е била не по-ниска от общата популация и благоприятна безопасност.

Според авторите, тези резултати подкрепят пембролизумаб и пембролизумаб /платина/ 5-FU като нов стандарт за първа линия за лечение на рецидивирал или  метастатичен плоскоклетъчен карцином на главата и шията.

Източници на информация:

1.https://www.ascopost.com/News/60093email=d39b85889631956349a11cd98f309f26a465ea0d14f9a4561e4342296aa4cf77&utm_medium=Email&utm_campaign=TAP%20EN

   Send article as PDF   
Trial Wars