Онкология и Изкуствен интелект
Статистики на блога
  • 45 434 посещения

KEYNOTE-042 сравнява пембролизумаб с химиотерапия като първа линия на лечение с НДКРБД с експресия на PD-L1 от 1% или повече

I.Bivolarski
I.Bivolarski
16.04.2019

KEYNOTE-042 е голямо, рандомизирано, клинично проучване във фаза III което е показало, че имунотерапията с пембролизумаб (Keytruda) е по-ефективна като първоначално лечение от химиотерапията (настоящият стандарт на лечение) за повечето пациенти с най-често срещания вид рак на белия дроб.

Ключови точки
1.В сравнение с тези пацинети, които са получавали стандартна химиотерапия, пациентите, които са получавали пембролизумаб, са имали по-дълга средна обща преживяемост, независимо от експресията на PD-L1 в тумора.
2.Ползата от пембролизумаб е била по-голяма, когато нивото на експресия на PD-L1 е било по-високо.

Пациенти с авансирал (напреднал) недребноклетъчен рак на белия дроб (NSCLC) с експресия на  PD-L1 с 1% или повече, които са били лекувани с пембролизумаб, са преживели средно от 4 до 8 месеца по-дълго от тези, които са получавали само химиотерапия.  Освен това, при по-малко пациенти, получаващи пембролизумаб, са се наблюдавали тежки нежелани реакции, отколкото при лечение с химиотерапия (18% срещу 41%).

Според KEYNOTE-042, то е най-голямото клинично проучване за пембролизумаб като самостоятелна терапия. Констатациите са били представени ASCO 2018.

Въз основа на резултатите от предишно, по-малко клинично изпитване, KEYNOTE-024, FDA одобрява пембролизумаб за първоначално лечение на НДКРБД (NSCLC) с висока експресия на PD-L1 (за най-малко 50% и  повече), което представлява около 1/3 от всички.

Понастоящем пембролизумаб е единствената одобрена имунотерапия за първоначално лечение на рак на белия дроб. Той е одобрен за употреба като самостоятелно лечение и в комбинация с химиотерапия.

PD-L1 е биомаркер, обикновено използван за прогнозиране на отговора към чек-пойн инхибитори, включително пембролизумаб. Обикновено, туморите с по-висока експресия на PD-L1, реагират по-добре на този вид лечение, но в някои отделни случаи, имунотерапията е била ефективна дори срещу тумори с малка или никаква, детектируема PD-L1 експресия. В предходни проучвания на терапия от втора линия за НДКРБД (NSCLC), пембролизумаб е бил ефективен при лечение на тумори с експресия на PD-L1 дори по-малко от 1%.

За изследването

Изследователите произволно са включили 1274 пациенти с локално авансирал или метастатичен НДКРБД (NSCLC), които са получавали химиотерапия (паклитаксел плюс карбоплатин или пеметрексед плюс карбоплатин) или пембролизумаб. Включени са както плоскоклетъчни, така и не-плоскоклечтъчни карциноми, докато ракови заболявания с генетични промени в тях, които са могли да бъдат лекувани с таргетни терапии (EGFR и ALK инхибитори), не са били включени в проучането.

За анализа, изследователите са изследвали ползите от лечението при 3-те групи пациенти в зависимост от процента на експресия на тумор PD-L1: най-малко 50% (599 пациенти), поне 20% (818 пациенти) и поне 1% (1274 пациенти). Равен брой пациенти във всяка група на PD-L1 експресия са получавали пембролизумаб и химиотерапия.

Ключови заключения

Средното време на проследяване е било 12,8 месеца. В сравнение с тези, които получавали стандартна химиотерапия, пациентите, които са получавали пембролизумаб, са имали по-дълга средна преживяемост, независимо от експресията на PD-L1 в тумора. Ползата от пембролизумаб е била по-голяма, когато нивото на експресия на PD-L1 е било по-високо:

1.При PD-L1 > 50% или повече: 20 месеца с пембролизумаб срещу 12.2 месеца с химиотерапия;
2.При PD-L1 20% или повече: 17.7 месеца с пембролизумаб срещу 13 месеца с химиотерапия;
3.При PD-L1 1% или повече: 16.7 месеца с пембролизумаб срещу 12.1 месеца с химиотерапия;

 

Fig. 1. Overall Survival: TPS ≥1-49% (Exporatory Analysisa)

Следващи стъпки

Необходими са повече изследвания за определяне на групите пациенти, които могат да се възползват от пембролизумаб! Трите широки групи от експресия на PD-L1 в настоящия анализ не позволяват на изследователите да предскажат ползата от пембролизумаб за пациенти със специфично ниво на експресия на PD-L1.

Освен това, все още не е ясно дали пембролизумаб, комбиниран с химиотерапия, е по-добър от този само на пембролизумаб при пациенти, които експресират PD-L1, тъй като не е имало сравнителни опити с двата подхода.

Продължават изследванията, които проучват дали използването на адювантен пембролизумаб с бевацизумаб-съдържащи комбинирани схеми за началната терапия на НДКРБД (NSCLC) ще бъдат от полза.

Източник на информация:

1.https://www.ascopost.com/News/58902

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars