Онкология и Изкуствен интелект

KEYNOTE-006: Пембролизумаб демонстрира превъзходство над ипилипумаб при пациенти с напреднал меланом

I.Bivolarski
I.Bivolarski

В 5-годишно проследяване на проучването KEYNOTE-006, съобщено в The Lancet Oncology, се откриват, че пембролизумаб (pembrolizumab) има по-добра обща и  свободна от прогресия преживяемост спрямо ипилимумаб при пациенти с напреднал меланом. В първичния анализ на проучването и двата режима на пембролизумаб  значително са удължили общата и свободна от прогресия преживяемост спрямо ипилимумаб при средно проследяване от 22,9 месеца.

Подробности за проучването

KEYNOTE-006 е откритото клинично проучване, което е включвало 834-ма пациенти с напреднал меланом с известен статус на BRAF V600 гена и до една предишна системна терапия, проведено в 87 центъра в 16 страни. На  случаен принцип е било назначено в съотношение 1:1:1  получаването на
1)pembrolizumab в доза 10 mg/kg на всеки 2 седмици (n = 279),
2)pembrolizumab в 10 mg /kg на всеки 3 седмици (n = 277), или
3)четири дози ипилимумаб при 3 mg/kg на всеки 3 седмици (n = 278).

Данните са били събрани в периода от септември 2013 г. до март 2014 г.

Лечението с пембролизумаб е продължило до 24 месеца. Пациентите, които са отговаряли на изискванията, и които са преустановили получаването на пемблолизумаб със стабилно заболяване или по-добре, след като са го получили най-малко 24 месеца лечение или са прекратили с пълен отговор след поне 6 месеца лечение и след това са прогресирали, са могли да получат допълнителни 17 цикъла от него (pembrolizumab). Прекъсването на данните за този пост-хок анализ е било през декември 2018 г.

Основни констатации

Медианното проследяване на текущия анализ е било 57,7 месеца при оцелелите пациенти. Средното време на лечение е било 6,0 месеца за pembrolizumab (19% от  пациентите са завършили 2 годишно лечение; 13 пациенти са получили втори курс на лечение) и 2,1 месеца за ипилипумаб (ipilimumab).

Не са наблюдавани значителни разлики между 2-седмичната и 3-седмичната група на пембролизумаб при средна обща преживяемост (съответно 31,1 спрямо 34,2 месеца)  или средна преживяемост без прогресия (8,4 срещу 9,7 месеца). По този начин резултатите за двете групи са били комбинирани за сравнение с ипилимумаб.

Средната преживяемост е била 32,7 месеца в комбинираната група на пембролизумаб срещу 15,9 месеца в групата на ипилимумаб (съотношение на опасност [HR] = 0,73,  P = .00049); 5-годишната обща преживяемост е била 38,7% срещу 31,0%. Средната преживяемост без прогресия е била 8,4 месеца срещу 3,4 месеца (HR = 0,57, P <. 0001); а 4-годишната  преживяемост без прогресия е била 23,0% срещу 7,3%.

Сред пациентите, които са получили лечение на първа линия в проучването, средната обща преживяемост е била 38,7 месеца срещу 17,1 месеца (HR = 0,73, P = .0036),  а средната преживяемост без прогресия е била 11,6 месеца срещу 3,7 месеца (HR = 0,54, P <.0001). Пациентите, които не са получавали лечение от първа линия, са тези,  които преди са получавали: химиотерапия (14% и 10%), BRAF или MEK инхибитори (17% и 20%) или имунотерапия (3% и 4%). При пациенти, получаващи лечение втора  линия в проучването, средната обща преживяемост е била 23,5 месеца срещу 13,6 месеца (HR = 0,75, P = .036).

При пациенти с BRAF V600 див тип заболяване, средната обща преживяемост е била 28.1 месеца срещу 13.9 месеца (HR = 0.73, P = .0048). При пациенти с BRAF V600E-мутация  или BRAF V600K-мутантно заболяване, с преди това лекувани с BRAF или MEK инхибитори, средната обща преживяемост е била 20.4 месеца срещу 11.9 месеца (HR = 0.71, P = .054).  При пациенти с BRAF V600E-мутант или BRAF V600K – мутантно заболяване, които не са лекувани преди това с BRAF или MEK инхибитор (пациенти с нормално ниво на  лактаза дехидрогеназа при изходно ниво), средната обща преживяемост не е достигната спрямо 26.2 месеца (HR = 0.70, P =. 065).

Заключението е, че пембролизумаб продължава да демонстрира превъзходство над ипилипумаб след почти 5 години проследяване. Тези резултати осигуряват  допълнителна подкрепа за употребата на пембролизумаб при пациенти с напреднал меланом.

Източник на информация:
1.https://www.ascopost.com/News/60309?email=d39b85889631956349a11cd98f309f26a465ea0d14f9a4561e4342296aa4cf77&utm_medium=Email&utm_campaign=TAP%20EN

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars