Онкология и Изкуствен интелект

Какво представлява Паклитаксел?

I.Bivolarski
I.Bivolarski
03.10.2019

Паклитаксел е показан за лечение на рак. Паклитаксел може да се използва самостоятелно, но най-често се използва в комбинация с други противоракови лекарствени продукти.

Рак на яйчника

Първа линия терапия на карцином на яйчника, в комбинация с цисплатин, при пациенти с напреднал стадий на карцином на яйчника или остатъчно заболяване (> 1 cm) след първоначална лапаротомия.

Втора линия терапия на метастатичен карцином на яйчника, след неуспешна стандартна терапия с продукти, съдържащи платина.

Рак на гърдата

Лечение на метастатичен рак на гърдата при пациенти, които са претърпели неуспешна или, при които не може да се приложи стандартна терапия с антрациклини.

Недребноклетъчен белодробен карцином

Паклитаксел в комбинация с цисплатин е показан за лечение на недребноклетъчен белодробен карцином при пациенти, които не са подходящи за евентуално хирургично и/или лъчелечение.

Свързан със СПИН сарком на Капоши.

2. Какво трябва да знаете, преди да ви бъде приложен Паклитаксел Ебеве

Не приемайте Паклитаксел Ебеве:

Ако сте алергични към паклитаксел или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6), особено към полиетоксилирано рициново масло (макроголглицерол рицинолеат).

Ако броят на белите кръвни клетки е нисък (< 1500 клетки / m3).

Ако сте бременна или кърмите.

При пациенти със свързан със СПИН сарком на Катюши, Паклитаксел Ебеве е противопоказан при съпътстващи сериозни, неконтролирани инфекции.

Предупреждения и предпазни мерки

Паклитаксел трябва да се прилага под контрол на лекар-специалист, с опит в използването на противоракови химиотерапевтични лекарствени продукти. Прилагането на Паклитаксел Ебеве трябва да се извършва в болнични заведения.

Говорете с Вашия лекар, преди да, преди да ви бъде приложен Паклитаксел Ебеве.

• Да се избягва интра-артериално приложение на паклитаксел.

• Тъй като са възможни тежки алергични реакции, характеризиращи се със затруднено дишане, виене на свят, което изисква лечение, оток на устните и генерализирана уртикария, трябва да са налице подходящо оборудване и готовност за оказване на адекватна терапия. От особена важност е проследяването на кардиоваскуларната и дихателната функция през първия час на инфузията.

• Преди начало на терапия с паклитаксел, пациентите трябва да бъдат подложени на премедикация с кортикостероиди, антихистамин и Н2-антагонисти. Тежки реакции на свръхчувствителност се наблюдават при по-малко от 1 % от пациентите, приемащи паклитаксел след адекватна премедикация преди прилагането на паклитаксел.

В случай на тежки реакции на свръхчувствителност, инфузията трябва да се прекрати незабавно и да се започне симптоматично лечение.

Пациентът не трябва да се подлага отново на лечение с Паклитаксел Ебеве.

• Леки реакции на свръхчувствителност като кожни реакции, зачервяване, незначителна диспнея и слаба хипотония или тахикардия, не изискват прекъсване на лечението.

• При комбинирана терапия, Паклитаксел Ебеве се прилага преди цисплатин.

• Необходимо е редовно проследяване на кръвната картина.

• При тежка и продължителна диария, трябва да се направят допълнителни изследвания, за да се изключи наличие на псевдомембранозен колит, какъвто е наблюдаван в редки случаи при терапия с Паклитаксел Ебеве.

• При пациенти, третирани с Паклитаксел Ебеве, се наблюдава повишен риск от развитие на инфекции и/или кървене, в резултат на настъпила неутропения или тромбоцитопения. Стоматологично лечение по време на терапия с паклитаксел трябва да се провежда само при абсолютна необходимост. Пациентите да бъдат предупредени за значението на добрата дентална хигиена.

• При развитие на тежка периферна невропатия може да се наложи корекция на дозата

• Тежък мукозит се наблюдава рядко при пациенти със свързан със СПИН сарком на Капоши. Ако

се появят тежки реакции, дозата на Паклитаксел Ебеве трябва да се намали с 25%.

• Не се препоръчва лечение с Паклитаксел Ебеве в следните случаи:
о при нарушения на черния дроб. Пациентите с чернодробни увреждания може да са подложени на по-голям риск от токсичност, особено 3-4 степен на миелосупресия;
о при наличие на херпес зостер или друга тежка инфекция;
о костно-мозъчна супресия;
о ако сте получили друга химиотерапия или лъчелечение;
о при наличие на данни за сърдечно ритъмни нарушения или миокарден инфаркт.

• При пациенти с белодробен рак, комбинацията паклитаксел с цисплатин по-често води до тежка невротоксичност.

• Паклитаксел в комбинация с лъчетерапия на белия дроб, независимо от последователността, може да допринесе за развитието на интерстициален пневмонит.
• Обърнете внимание, че Паклитаксел Ебеве съдържа алкохол. Премедикацията с дифенхидрамин може да усили ефектите на алкохола.

Други лекарства и Паклитаксел Ебеве

Говорете с Вашия лекар, когато приемате паклитаксел едновременно с някое от следните лекарства.
– лекарства за лечение на инфекции (т.е. антибиотици като еритромицин, рифампицин и други; попитайте Вашия лекар, медицинска сестра или фармацевт, ако не сте сигурни дали лекарството, което приемате, е антибиотик), включително лекарства за лечение на гьбични инфекции (напр. кетоконазол).

– лекарства, които се използват, за да Ви помогнат да стабилизирате настроението си, понякога наречени също антидепресанти (напр. флуоксетин).

– лекарства, използвани за лечение на гърчове (епилепсия) (напр. карбамазепин, фенитоин).

– лекарства, използвани, за да Ви помогнат да намалите нивата на липидите в кръвта (напр. гемфиброзил).

– лекарства, използвани срещу киселини в стомаха или стомашни язви (например циметидин).

– лекарства, използвани за лечение на ХИВ и СПИН (например ритонавир, саквинавир, индинавир, нелфинавир, ефавиренц, невирапин).
– лекарство, наречено клопидогрел, използвано за предотвратяване на образуването на кръвни съсиреци.

Информирайте Вашия лекар, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства. Костномозъчната супресия може да се усили при едновременна или следваща терапия с други цитотоксични лекарствени продукт или лъчелечение.

Паклитаксел Ебеве винаги трябва да се прилага преди цисплатин, когато се използват заедно. Прилагането на Паклитаксел Ебеве след цисплатин води до по-силно изразена миелосупресия и по-бавно елиминиране на Паклитаксел Ебеве.

Премедикацията с циметидин не влияе на елиминирането на паклитаксел.

Едновременното приложение на кетоконазол и паклитаксел не влияе на елиминирането на Паклитаксел Ебеве.

В резултат на настъпилата миелосупресия е възможно модифициране на имунния отговор. По време на терапията с паклитаксел не трябва да се прилагат живи ваксини. Пациентите трябва да избягват контакт с хора, на които е приложена орална, жива полио ваксина.

Бременност и кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на това лекарство.

Няма информация за използването на паклитаксел при бременни. Паклитаксел е противопоказан по време на бременност и кърмене.

Жените трябва да бъдат посъветвани да избягват забременяване по време на лечение с паклитаксел и да информират незабавно лекуващия лекар, ако това се случи.

Жени и мъже в репродуктивна възраст и/или техните партньори трябва да използват контрацепция поне 6 месеца след лечението с паклитаксел.

Мъжете, подложени на лечение с паклитаксел, трябва да потърсят съвет за криоконсервация на семенна течност преди лечението с паклитаксел, поради възможността за поява на безплодие.

Не е известно дали паклитаксел се екскретира с майчиното мляко. Паклитаксел е противопоказен по време на кърмене. Кърменето трябва да се преустанови по време на терапия с паклитаксел.

Педиатрична популация
Не се препоръчва употребата на Паклитаксел Ебеве при деца под 18 години поради липсата на данни за безопасност и ефикасност.

Шофиране и работа с машини
Паклитаксел Ебеве съдържа алкохол и не е желателно да се шофира непосредствено след даден курс на лечение. Не се препоръчва да шофирате, ако се чувствате замаян или объркан.

3. Как да ви бъде приложен Паклитаксел Ебеве

Вашия лекар ще назначи лечението Ви с Паклитаксел Ебеве.

При поява на нежелани лекарствени реакции, незабавно се обърнете към Вашия лекар или фармацевт.

Не се препоръчва употребата на Паклитаксел Ебеве при деца под 18 години поради липсата на данни за безопасност и ефикасност.
При предозиране незабавно се обърнете към Вашия лекар.

Не е известен специфичен антидот при предозиране с паклитаксел. Възможни усложнения при предозиране са костно-мозъчна супресия, периферна невротоксичност и мукозит.

4. Възможни нежелани реакции

Като всички лекарства Паклитаксел Ебеве може да причини нежелани лекарствени реакции, въпреки, че не всеки ги получава. Клиничните проучвания показват, че паклитаксел е добре поносим, приложен в препоръчаните дози и схеми. Тежестта и честотата на нежеланите лекарствени реакции на Паклитаксел Ббеве зависят от дозата и общото функционално състояние и са подобни, независимо от показанията за прилагането му. Няма връзка между възрастта на пациента и тежестта на нежеланите лекарствени реакции.

По-долу са изброени нежеланите реакции, свързани с приемането на паклитаксел като 3-часова инфузия при пациенти с метастази (при 812 пациенти в клинични проучвания), както и в постмаркетинговите проучвания (отбелязани с *) на паклитаксел.

Честотата на нежеланите реакции, изброени по-долу, е определена чрез следната класификация:

много чести (>= 1/10);
чести (>= 1/100, < 1/10);
нечести (>= 1/1 000, < 1/100);
редки (>= 1/10 000, < 1/1 000);
много редки (< 1/10 000).
При всяко групиране в зависимост от честотата, нежеланите лекарствени реакции се изброяват в низходящ ред по отношение на тяхната сериозност.

Инфекции и инфестации:

Много чести: Инфекции (главно на уринарния тракт и горните дихателни пътища с докладвани случаи за фатален изход).
Чести: Септичен шок.
Редки: Сепсис (инфекция на кръвта, засяга целия организъм), перитонит* (тежко възпаление в коремната кухина), пневмония* (инфекция на белите дробове).
Нарушения на кръвта и лимфната система:

Много чести: Миелосупресия (потискане на функцията на костния мозък), неутропения, анемия, тромбоцитопения, левкопения (намаление на броя на специфични видове кръвни клетки), кървене. Редки: Фебрилна неутропения* (намаление на броя на специфични видове кръвни клетки съпроводено с повишена температура).
Много редки: Остра миелоидна левкемия, миелодиспластичен синдром*.
С неизвестна честота: Съобщава се за дисеминирана интраваскуларна коагулация или „DIC“. Това е сериозно заболяване, което предизвиква твърде лесно кървене, образуване на кръвни съсиреци или и двете.

Нарушения на имунната система

Много чести: Леки реакции на свръхчувствителност (главно зачервяване и обрив).
Нечести: Тежки реакции на свръхчувствителност, изискващи терапия (напр. хипотония, ангионевротичен едем, респираторен дистрес, обща уртикария, втрисане, болки в гърба, болки в гърдите, тахикардия, болки в корема, болки в крайниците, диафореза и хипертония).
Редки: Анафилактични реакции*.
Много редки: Анафилактичен шок*.
Нарушения на метаболизма и храненето

Много редки: Анорексия*.
С неизвестна честота: Синдром на туморен лизис*.
Психични нарушения

Много редки: Състояние на обърканост*.
Нарушения на нервната система

Много чести: Невротоксичност (главно периферна невропатия).
Редки: Моторна невропатия (с произтичаща от нея лека дистална мускулна слабост)*.
Много редки: „Гранд мал епилептични припадъци“*, автономна невропатия (с произтичащи от нея паралитичен илеус и ортостатична хипотония)*, енцефалопия*, конвулсии*, замаяност*, атаксия*, главоболие*.
Нарушения на очите

Много редки: Нарушения на зрителния нерв и/или зрителни нарушения (проблясващи скотоми)*, особено при пациенти, които са получили по-високи дози от препоръчаните.
С неизвестна честота: Макуларен едем* (оток на структура в окото), фотопсия* (зрителни аномалии), мътнини в стъкловидното тяло*.
Нарушения на ухото и лабиринта

Много редки: Загуба на слуха*, ототоксичност*, тинитус* (шум в ушите), световъртеж*.
Сърдечни нарушения

Чести: Брадикардия (забавен сърдечен ритъм).
Нечести: Миокарден инфаркт, AV блок и синкоп, кардиомиопатия, асимптоматична камерна тахикардия (учестена сърдечна дейност), тахикардия с бигеминия.
Редки: Сърдечна недостатъчност.
Много редки: Предсърдно мъждене*, надкамерна тахикардия*.
Съдови нарушения

Много чести: Хипотония (понижено кръвно налягане).
Нечести: Тромбоза, хипертония, тромбофлебит.
Много редки: Шок*.
С неизвестна честота: Флебит*(възпаление на венозните съдове).
Респираторни, гръдни и медиастинални нарушения:

Редки: Дихателна недостатъчност*, белодробна емболия*, белодробна фиброза*, интерстициална пневмония*, диспнея*, плеврален излив* (събиране на течност около белите дробове).
Много редки: Кашлица*.
Стомашно-чревни нарушения

Много чести: Диария, повръщане, гадене, възпаление на лигавиците.
Редки: Обструкция / перфорация на червата*, исхемичен колит*, панкреатит*.
Много редки: Мезентериална тромбоза*, псевдомембранозен колит*, неутропеничен колит*, асцит*(събиране на течност в коремната кухина), езофагит* (възпаление на хранопровода), констипация* (запек).
Хепатобилиарни нарушения

Много редки: Чернодробна некроза*, чернодробна енцефалопатия* (в някои случаи с фатален изход).
Нарушения на кожата и подкожната тъкан

Много чести: Косопад (повечето случаи на косопад настъпват по-малко от месец след започване приема на паклитаксел. Когато това се случи, при по-голяма част от пациентите косопадът е изразен (над 50%)).
Чести: Преходни и леки промени на кожата и ноктите.
Редки: Пруритус * (сърбеж), обрив*, еритема*.
Много редки: Синдром на Stevens-Johnson*, епидермална некролиза*, еритема мултиформе*, ексфолиативен дерматит*, уртикария* (генерализиран обрив), онихолиза (разрушаване на ноктите) (пациентите трябва да използват защита от слънце на ръцете и краката) *.
С неизвестна честота: Склеродерма (втвърдяване на кожата).
Нарушения на мускулно-скелетната система и съединителната тъкан

Много чести: Артралгия, миалгия (болки в ставите и мускулите).
С неизвестна честота: Системен еритематозен лупус* (вид заболяване на съединителната тъкан)
Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение

Чести: Реакции на мястото на инжектиране (включително локален оток, болка, еритема, втвърдяване на мястото на приложение, понякога екстравазацията може да доведе до целулит, фиброза / некроза на кожата).
Редки: Пирексия* (повишена температура), дехидратация* (обезводняване), астения* (обща слабост), едем*(оток), общо неразположение*.
Изследвания

Чести: Значително повишение на стойностите на AST (SGOT), значително повишение на алкалната фосфатаза (видове чернодробни ензими).
Нечести: Значително повишение на билирубина.
Редки: Повишение на креатинина в кръвта*.
Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване към Изпълнителната агенция по лекарствата, ул. „Дамян Груев № 8, 1303 София, тел.: +35928903417, уебсайт: www.bda.bg.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Паклитаксел Ебеве

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Продуктът да не се използва след датата на изтичане срока на годност, посочена върху опаковката.

Да се съхранява в оригинална опаковка.

Този лекарствен продукт и неговата опаковка не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за битови отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт относно начините за унищожаване на лекарствения продукт и неговото съдържание. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

 

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Лекарства