Онкология и Изкуствен интелект

Какво представлява простатно-специфичния мембранен антиген (PSMA)?

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Усилията да се оценят и открият диагностични и терапевтични маркери за рак на простатата продължават. Един от тях, простатно-специфичния мембранен антиген (PSMA),
трансмембранен протеин, експресиран във всички видове простатна тъкан, остава полезна диагностична и евентуално терапевтична цел.

Простатно-специфичния мембранен антиген (PSMA) представлява мембранен протеин от тип II, първоначално характеризиран от мише моноклонално антитяло (mAb) 7E11-C5.3 и се
експресира във всички форми на простатната тъкан, включително и при карцином.PSMA протеинът има уникална структура от 3 части: вътрешна част от 19 аминокиселини (интрацелуларна),
трансмембранна част от 24 аминокиселини и външна част от 707 аминокиселини (екстрацелуларна).

Генът за PSMA се намира на късото рамо на хромозома 11 в регион, който често не се изтрива при рак на простатата.

PSMA има ензимната активност и действа като глутамат карбоксипептидаза.

Влиянието на тези ензимни функции върху човешката простатна тъкан и може би другаде обаче остава неясно, както и въпросът относно съществуването на естествен лиганд
за PSMA. Това, което беше демонстрирано наскоро е, че PSMA има сигнал за интернализация, който позволява интернализация на протеина на клетъчната повърхност в
ендозомно отделение.

Тази наскоро призната характеристика може да се окаже полезна при бъдещи диагностични и терапевтични маневри, при които PSMA се използва като антигенна цел.

Тъканна експресия

Проучванията последователно демонстрират експресия на PSMA във всички видове простатна тъкан и повишената ѝ експресия в ракова тъкан.

Свързването се случва в епителните клетки на простатата, но не и в базалните или стромалните клетки. Описва се PSMA имунохистохимична експресия в 184
изследвани проби на простата, като всички те имат PSMA експресия и демонстрират корелация между тази експресия и тежестта на рака.

Нараства и процентът на оцветяване с PSMA на доброкачествена епителна тъкан (69,5% от положителните клетки) до висококачествена простатна интраепителна неоплазия
(77,9% от положителните клетки) към злокачествени клетки (80,2% от положителните клетки).

Разлики между PSA и PSMA

Простатно специфичният антиген (PSA) и PSMA се различават по няколко начина.

Първо, експресията на PSMA изглежда е обратно свързана с нивата на андроген.
Наскоро са били изследвани клетъчни линии в различни състояния на андрогенна депривация и е било открито, че активността на PSMA в клетъчните линии на рака на простатата се  увеличава, тъй като клетките стават по-независими от андрогена.

Подобна манипулация може да подобри ефикасността на антителното, диагностичното и терапевтично насочване. Краткосрочната (3-месечна) терапия с
неоадювантна депривация при клинично локализирани пациенти с рак на простатата обаче не повишава имунохистохимичната експресия на PSMA в простатната тъкан.

Източник на информация:

1.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1472940/

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Изследвания