Онкология и Изкуствен интелект

KEYNOTE-158 и KEYNOTE-028:FDA одобри пембролизумаб при пациенти с метастатичен дребноклетъчен карцином на белите дробове

I.Bivolarski
I.Bivolarski
23.06.2019

На 17 юни 2019 г., FDA одобри пембролизумаб при пациенти с метастатичен дребноклетъчен карцином на белите дробове,  заболяването, при което е прогресирало след платина-базирано лечение и проведена поне една линия на химиотерапия. Ефикасността на препарата е била изслeдвана при  83-ма пациенти с дребноклетъчен белодробен карцином, прогрeсирали на или след две или повече линии на лечение, включени в две клинични проучвания които са били: мултицентрични, отворени и нерандомизирани.

Това са били фаза 2: KЕYNОTE-158 в кохорта G и фаза 1b: KЕYNОTE-028 в кохорта C1.

Пациeнтите са получавали пeмбролизумаб 200 мг интравенозно през 3 седмици (n=64) или 10 mg/kg интравенозно през 2 седмици (n=19) до прогресия на заболяването, неприемлива токсичност или до 2 години.

Честотата на обективният отговор е била 19% (95% CI: 11, 29), а честота на пълните ремисии е била 2%. Продължителносттта на ремисиите от шест или повече месеца е била отчетена при 94%, дванадесет или повече месеца при 63% и осемнадесет или повече месеца при 56% от пациентите.
Най-честите нежелани лекарствени реакции се били: умора, кашлица, намален апетит, запек и гадене. Лечението е било преустановено поради нежелани лекарствени реакции при 9% от пациентите, а честотата на сериозните странични реакции е била 31%.

Заключение

Въпреки обобрението на FDA, трябват още допълнителни клинични проучвания, които да докажат предимствата при използването на пембролизумаб в установените по-горе локализации.

Източници на информация:
1.https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02628067
2.https://www.cancernetwork.com/news/keynote-028-trial-unveils-biomarkers-linked-pembrolizumab-efficacy
3.https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02054806

   Send article as PDF   
Trial Wars