Онкология и Изкуствен интелект

JCOG1007:Извършването на първична резекция на тумор с химиотерапията не е подобрило общата преживяемост спрямо самостоятелна химиотерапията

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Японско проучване във фаза III (JCOG1007; iPACS), публикувано в Journal of Clinical Oncology установява, че с извършването на първична туморна резекция и  химиотерапия не се подобрява общата преживяемост спрямо самостоятелна химиотерапията при пациенти с асимптоматични първични тумори на колоректален рак и синхронни
нерезектабилни метастази.

Подробности за проучването

Отвореното, многоцентрово проучване е включвало 165 пациенти с нерезектабилен асимптоматичен колоректален рак в стадий IV и с три или по-малко нерезектабилни метастатични
лезии, ограничени до черния дроб, белите дробове, отдалечените лимфни възли или перитонеума. Пациентите са били разпределени на случаен принцип между юни 2012 г. и септември
2019 г., да получат първична туморна резекция плюс химиотерапия (n = 81) или само химиотерапия (n = 84).

Химиотерапията се е състояла или от модифициран (m) FOLFOX6 (левковорин, флуороурацил, оксалиплатин) плюс бевацизумаб или CAPOX (капецитабин, оксалиплатин) плюс
бевацизумаб, като изборът е бил решен преди влизането в проучването. Сред 67 пациенти са били на първична резекция на тумора плюс химиотерапия, а 79 са били на
химиотерапия, които от започналите химиотерапия, 58 и 66 са получили режим mFOLFOX6.

Първичната крайна точка е била общата преживяемост в популацията с намерение за лечение.

Обща преживяемост

При първия междинен анализ, извършен през септември 2019 г., след като 50% от очакваните събития са били наблюдавани към момента на прекъсване на данните (юни 2019 г.),

Комитетът за наблюдение на данните и безопасността е препоръчал предсрочното прекратяване на проучването поради липса на ефективност.

КЛЮЧОВИ ТОЧКИ
1.Извършването на първична резекция на тумор с химиотерапията не е подобрило общата преживяемост спрямо самостоятелна химиотерапията;
2.При междинния анализ средната обща преживяемост е била 25,9 месеца за първичната резекция на тумора плюс химиотерапия срещу 26,7 месеца в групата на химиотерапията.

С медиана на проследяването от 22,0 месеца, средната обща преживяемост е била 25,9 месеца (95% [CI] = 19,9–31,5 месеца) при първична резекция на  тумор плюс химиотерапия срещу 26,7 месеца (95% CI = 21,9–32,5 месеца ) в групата на химиотерапия (съотношение на риск [HR] = 1,10, 95% CI = 0,76–1,59, P = .69).
Средната преживяемост без прогресия е била 10,4 месеца срещу 12,1 месеца (HR = 1,12, 95% CI = 0,81-1,55, P = .48).

В актуализирания анализ, базиран на данни през ноември 2019 г., общата преживяемост за 3 години е била 32,9% срещу 33,0%. Средната обща преживяемост е била 25,9 месеца срещу 26,4
месеца (HR = 1,11, 95% CI = 0,78–1,58, P = .72)

Неблагоприятни събития

Нежелани събития, свързани с хирургична интервенция от степен 2 или по-висока, са настъпили при 29 (38%) от 77 пациенти, подложени на първична резекция на тумора. Следоперативна
смърт е настъпила при трима пациенти, като смъртта се е считала за свързана с лечението при двама, а причините са се състояли от полиорганна недостатъчност и тромбоемболия.

По отношение на токсичността, свързана с химиотерапията, сред пациентите, започнали химиотерапия, честотата на НЛР от степен 2-ра (87% срещу 77%) и степен 3-та  (48% срещу 34%) е била по-висока при първичната резекция на тумора плюс групата на химиотерапията.

Заключение

Като се има предвид, че първичната резекция на тумора, последвана от химиотерапия, не е показала полза за преживяемостта спрямо химиотерапията, първичната
резекция на тумора вече не трябва да се счита за стандарт на грижа за пациенти с колоректален рак с асимптоматични първични тумори и синхронни нерезектабилни метастази.

Източник на информация:

1.https://ascopost.com/news/february-2021/addition-of-primary-tumor-resection-to-chemotherapy-for-asymptomatic-primary-colorectal-cancer-tumors-and-synchronous-unresectable-metastases/?fbclid=IwAR0B_mVHqV0ZZSq7-lPMM1-sC-e7EBFtCaSpxZ-uUBwhR2RrIIdjpvQMdv

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars