Онкология и Изкуствен интелект

InterAAct: Карбоплатина/Паклитаксел превъзхожда Цисплатина/Флуороурацил при пациенти с анален карцином

I.Bivolarski
I.Bivolarski
23.06.2020

Статия в Journal of Clinical Oncology за международно проучване във фаза II за редки ракови заболявания (InterAAct), се открива, че комбинацията карбоплатина/паклитаксел е  била свързана с по-малко сериозна токсичност и тенденция към подобряване на общата преживяемост отколкото цисплатина /флуорурацил при пациенти, с напреднал анален рак.

Подробности за проучването

В откритото изпитване 91 пациенти от центрове в Обединеното кралство, Австралия, Норвегия и Съединените щати са били разпределени на случаен принцип между декември 2013 г.
и ноември 2017 г. да получават цисплатина в доза 60 mg /m2 на първия ден плюс флуороурацил от 1000 mg /m2 в дни от 1-ви до 4-ти на всеки 21 дни (n = 46) или карбоплатина с AUC = 5 на ден 1 плюс паклитаксел от 80 mg /m2 на дни 1-ви, 8-ми и 15-ти на всеки 28 дни (n = 45) за 24 седмици до прогресиране на заболяването или  непоносима токсичност. Рандомизацията е билабеше стратифицирана според ECOG статуса на пациентите, локално напреднало спрямо метастатично заболяване, ХИВ статуса и региона.

Основната крайна точка е била оценената от изследователя обективна степен на отговор по RECIST 1.1 в модифицираната популация с намерение за лечение.

Резултати от лечението

От случайно назначените пациенти, 42-ма от всяка група са били проучени и са представлявали популацията за безопасност. Модифицираната популация с намерение за лечение  е включвала 39 пациенти в групата на карбоплатина /паклитаксел и 35 в групата на цисплатина / флуорурацил.

Средното проследяване е било 28,6 месеца. Обективният процент на отговор е била 57% (20 от 35 пациенти) в групата на цисплатина / флуорурацил, с пълен отговор при шестима пациенти (17,1%), в сравнение с 59% (23 от 39 пациенти) в групата на карбоплатина / паклитаксел, включително пълен отговор при петима пациенти (12,8%). Разликата не е била
достигната от предварително определената клинично значима разлика от 10% между групите.

КЛЮЧОВИ ТОЧКИ
1.Обективният процент на отговор е бил сходен в групите цисплатина / флуорурацил спрямо карбоплатина /паклитаксел. Наблюдавала се е тенденция към подобрена преживяемост в
групата карбоплатин / паклитаксел.
2.Сериозните нежелани реакции са били значително по-чести при цисплатина / флуороурацил.

Средната преживяемост без прогресия е била 5,7 месеца (95% [CI] = 3,3–9,0 месеца) в групата на цисплатина / флуорурацил спрямо 8,1 месеца  (95% CI = 6,6–8,8 месеца) в групата карбоплатина / паклитаксел, коефициентът на риск е бил 1.27 (P = .375), а коефициентът на риск след коригиране на  факторите на стратификация е бил 1,17 (P = .564).

Средната преживяемост е била 12,3 месеца (95% CI = 9,2–17,7 месеца) в групата с цисплатина / флуорурацил спрямо 20 месеца (95% CI = 12,7 месеца – не е достигната) в групата на карбоплатина / паклитаксел; коефициентът на коригиране на риск е бил 2,00 (P = .014), а коригираното съотношение на риск е било 1,78 (P = .059).

Нежелани събития

Сериозни нежелани реакции са били наблюдавани при 62% от пациентите в групата на цисплатина / флуороурацил срещу 36% от групата карбоплатина / паклитаксел (P = .016).  3-та или 4-та степен на нежелани реакции са били наблюдавани при 76% срещу 71% от пациентите; мукозит (26% срещу 0%), гадене (17% срещу 2%), повръщане (12% срещу 5%) и диария (5% срещу 2%)
са по-чести при цисплатина / флуорурацил, докато неутропения (29% срещу 19%) и анемия (10% срещу 5%) са били по-чести при карбоплатина / паклитаксел.

Заключение

Това е първото международно рандомизирано проучване, проведено при напреднал анален рак с химиотерапия. Въпреки че
няма разлика в обективната честота на реакция, връзката с клинично значимата намалена токсичност и тенденцията към по-продължителна преживяемост предполагат, че карбоплатина плюс паклитаксел трябва да се счита за нов стандарт на грижа.

Източник на информация:

1.https://ascopost.com/news/june-2020/cisplatinfluorouracil-vs-carboplatinpaclitaxel-in-chemotherapy-naive-patients-with-advanced-anal-cancer/?fbclid=IwAR1WKp0RuIeogqYedMRZIBe1xqckfb-qUY53FbUUNTqkraVCUCQdo_NmO

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars