Онкология и Изкуствен интелект

Имунохистохимия (IHC) и In situ хибридизацията (ISH)

I.Bivolarski
I.Bivolarski
29.09.2019

Имунохистохимия

Имунохистохимията (IHC) е безценен инструмент за откриване, локализация и количествено определяне на антигени в консервирана тъкан за изследователски и  диагностични цели. Този метод е широко използван в диагностиката и изследванията поради неговото удобство, надеждност и гъвкавост.

При IHC, комплексите  антиген-антитяло могат да бъдат визуализирани чрез откриване с флуоресценция.

Обаче, те обикновено се визуализират чрез светлинна микроскопия вместо с  цветен сигнал, метод, наречен хромогенно откриване.

Предимството на хромогенната IHC върху имунофлуоресцентните техники е видимата морфология на тъканта около специфичния антиген чрез контра-оцветяване с хематоксилин.

Резултатите от оцветените IHC маркери се съобщават полуколичествено и имат важни диагностични  и прогностични последици, особено за диференциация на доброкачествени и злокачествени лезии.

Хибридизация in situ

In situ хибридизацията (ISH) е уникален метод за молекулярно изследване, тъй като осигурява прецизна микроскопска локализация на нуклеиновитe киселини, като ДНК,  иРНК и miРНК в метафазни клетъчни и тъканни препарати.

Методът е описан за първи път през август 1969 г. от две независими изследователски  групи и е сред първите в колекцията от методи, които оттогава са класифицирани като молекулярна биология.

По принцип ISH включва:

(а) фиксиране и предварително третиране на клетъчни или тъканни проби за оптимално запазване на прицелната нуклеинова киселина,

(б) хибридизация на белязана проба чрез комплементарно сдвояване на база с мишената и накрая;

(с) откриване на отпечатъка позволява микроскопска визуализация на хибрида.

Подобно на IHC, откриването на отпечатъка може да бъде постигнато чрез хромогенна или флуоресцентна техника, посочени като хромогенна in situ хибридизация (ISH)  или съответно флуоресцентна in situ хибридизация (FISH).

Днес FISH е особено мощен инструмент в молекулярния анализ на генетичните аберации, които в крайна сметка могат да доведат до развитие на рак.

Източници на информация:

1.http://www.enzolifesciences.com/science-center/technotes/2017/april/what-are-the-differences-between-IHC-and-ISH-and-how-do-they-help-in-the-fight-against-cancer?/

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
ИзледванияИзследвания