Онкология и Изкуствен интелект

IMpower010: Данните за ранна преживяемост дават предимство на атезолизумаб пред най-добрата поддържаща терапия при резециран недребноклетъчен рак на белия дроб с експресия на PD-L1 ≥ 50%

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Ранните резултати от проучването IMpower010 са показали, че общата тенденция на преживяемост, благоприятстваща адювантното лечение с атезолизумаб спрямо най-добрата
поддържаща грижа при пациенти с PD-L1–положителен (туморна експресия ≥ 1%), в стадии II–IIIA (UICC/AJCC, 7-мо издание), резециран, недребноклетъчен
рак на белия дроб (NSCLC). Тези данни бяха представени на Световната конференция за рак на белия дроб (WCLC) през 2022 г.1 При средно проследяване от 45,3 месеца обаче тази
тенденция не е била очевидно изразена при всички рандомизирани в стадии II–IIIA или при популацията
с намерение за лечение, която е включвала пациенти със стадий IB на заболяването.

Резултатите от първия предварително определен междинен анализ на общата преживяемост са показали най-високата степен на обща преживяемост при пациенти, чиито туморни
клетки са имали експресия на PD-L1 от най-малко 50% и които са получили инхибитора на PD-L1, съобщават авторите на изследването.

За проучването IMpower010, пациентите със стадий II–IIIA недребноклетъчен
рак на белия дроб са претърпели пълна хирургична резекция, последвана от адювантна химиотерапия. След това д-р Фелип и
колеги са разпределили на случаен принцип пациентите да получават имунотерапия с атезолизумаб или без допълнително лечение.

Предишен анализ на преживяемостта без заболяване е показал значителна полза с адювантен атезолизумаб спрямо най-доброто поддържащо лечение при резециран недребноклетъчен
рак на белия дроб след
базирана на платина химиотерапия. Въз основа на тези констатации, атезолизумаб е бил одобрен като адювантно лечение след пълна резекция и химиотерапия на основата на
платина при пациенти с недребноклетъчен
рак на белия дроб, в стадии II–IIIA и туморна експресия на PD-L1 ≥ 1% в няколко страни, включително Съединените щати, Китай и Япония. В Европейския съюз,
Канада, Швейцария и Обединеното кралство атезолизумаб е бил одобрен за стадии II–IIIA NSCLC и PD-L1 туморна експресия > 50% (с EGFR/ALK-положително заболяване,
изключено в Европейския съюз).

Данните, представени по време на WCLC за 2022 г., оценяват общата преживяемост и безопасност, с 13 месеца допълнително проследяване на предишния междинен анализ
на преживяемостта без заболяване.

Най-голяма полза при вискока експресия на PD-L1

При средно проследяване от 46 месеца, междинният анализ е демонстрирал тенденция към подобрена обща преживяемост сред пациенти с PD-L1–позитивен
(туморна експресия от поне 1%), стадии II–IIIA недребноклетъчен
рак на белия дроб (с коефициент на риск [HR] = 0,71). След 5 години 76,8% от пациентите в групата на атезолизумаб са били живи в
сравнение с 67,5% от пациентите в контролната група. Според д-р Фелип, обаче, не е наблюдавано разделение в кривите за популацията с намерение за лечение или
всички рандомизирани популации в стадии II–IIIA (HR = 0,95).

Сред пациентите с PD-L1-позитивен, стадии II-IIIA заболяване, подгруповият анализ на общата преживяемост е показвал тенденция към подобрена преживяемост в почти
всички подгрупи, независимо от хистологията на тумора или стадия. Значението на биомаркера PD-L1 е било най-изразено при пациенти с експресия на PD-L1 от поне 50%
(HR = 0,43). Пациентите с експресия на PD-L1 между 1% и 49% имат коефициент на риск от 0,95, докато тези с PD-L1-отрицателни тумори имат коефициент на риск от 1,36.

КЛЮЧОВИ ТОЧКИ

1.Междинният анализ на изпитването във фаза III, IMpower010 на атезолизумаб срещу най-доброто поддържащо лечение при резециран недребноклетъчен рак на белия дроб (NSCLC)
е показал обща тенденция на преживяемост в полза на атезолизумаб при пациенти със стадии II–IIIA на заболяването и PD-L1-позитивни тумори (съотношение на риска [HR] = 0,71).
2.Пациентите, лекувани с адювантна имунотерапия, са имали общ профил на безопасност в съответствие с предишния анализ и не са били наблюдавани нови сигнали за безопасност.
3.IMpower010 ще продължи до крайния анализ без заболяване, с допълнителни анализи на общата преживяемост за най-малко 10 години проследяване.

Заключение

Пациентите, лекувани с адювантна имунотерапия, са имали общ профил на безопасност в съответствие с предишния анализ и не са били наблюдавани нови сигнали за безопасност.
Тези данни подкрепят докладвания преди това положителен профил полза/риск на адюванта атезолизумаб.

1.1. Wakelee H, et al: IMpower010: Междинен анализ на общата преживяемост на проучване фаза III на атезолизумаб срещу най-доброто поддържащо лечение при резециран
NSCLC. Световна конференция за рака на белия дроб през 2022 г. Резюме PL03.09. Представен на 8 август 2022 г.

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
За рака