Онкология и Изкуствен интелект

IMpassion031:Добавянето на атезолизумаб към неоадювантна химиотерапия при ранен стадий на тройно-отрицателен рак на млечната жлеза подобрява пълния патологичен отговор

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Статия в The Lancet съобщава, че резултатите от проучването IMpassion031 (фаза III) показват подобрени патологични нива на пълен  отговор при добавянето на атезолизумаб към nab-паклитаксел и базирана на антрациклин неоадювантна химиотерапия при пациенти в ранен стадий na тройно-негативен рак на млечната жлеза.

Подробности за проучването

В двойно-сляпото проучване 333-ма пациенти от центрове в 13 страни с нелекувано преди това заболяване с стадий II или III са били разпределени на случаен принцип между юли  2017 г. и септември 2019 г. да получат неоадювантен атезолизумаб плюс химиотерапия (n = 165) или плацебо плюс химиотерапия. Атезолизумаб се е давал по 840 mg на всеки 2  седмици. Химиотерапията се е състояла от nab-паклитаксел от 125 mg /m² всяка седмица в продължение на 12 седмици, последвана от доксорубицин от 60 mg /m² и  циклофосфамид от 600 mg /m² на всеки 2 седмици в продължение на 8 седмици.

Първичните крайни точки са били: патологичните нива на пълен отговор в популацията, която се е  лекувала, и популацията от пациенти с PD-L1-положителни тумори (PD-L1-експресиращи тумор инфилтриращи имунни клетки, покриващи над 1% от туморната площ). Като цяло, 47%  от пациентите в групата на атезолизумаб и 45% от тези в контролната група са имали PD-L1-положителни тумори.

Пълен отговор

В популацията с намерение за лечение патологичен пълен отговор е бил постигнат при 95-ма пациенти (58%) в групата на атезолизумаб срещу 69 пациенти (41%) в контролната група (разлика в
честотата = 17%, 95% [CI] = 6% –27%, P = .0044, преминавайки границата на значимост от .0184).

В PD-L1-положителната популация патологичен пълен отговор е бил постигнат при 53-ма (69%) от 77 пациенти в групата на атезолизумаб срещу 37 (49%) от 75 пациенти в контролната
група (разлика в честотата = 20%, 95% CI = 4% –35%, P = .021, преминавайки границата на значимост от .0184).

КЛЮЧОВИ ТОЧКИ
1.В популацията, с намерение за лечение, патологичен пълен отговор е бил постигнат при 58% от групата на атезолизумаб срещу 41% от контролната група.
2.В PD-L1-положителната популация патологичният пълен отговор е бил постигнат при 69% срещу 49%.

В PD-L1 – отрицателната популация, патологичен пълен отговор е бил постигнат при 42-ма пациенти (48%) в групата на атезолизумаб срещу 32 пациенти (34%) в контролната група
(разлика в честотата = 13%, 95% = -1% – 28%).

Нежелани събития

Нежелани събития от степен 3-та или 4-та са били наблюдавани при 63% от пациентите в групата на атезолизумаб срещу 60% от контролната група, като тези, възникващи с честота над 2%
са били повече в групата на атезолизумаб като са включвали: левкопения (9% срещу 5%), повишена аспартат аминотрансфераза (4% срещу 2%) и пневмония (3% срещу 0%). Сериозни нежелани събития
са настъпили при 30% срещу 18% от пациентите, като най-често и в двете групи са били: фебрилна неутропения (10% срещу 8%), пневмония (3% срещу 1%) и пирексия (2% срещу 0%).

Нежелани събития от особен интерес от всяка степен са се появили при 70% срещу 60% от пациентите, като най-честите са били обрив (49% срещу 49%), хипотиреоидизъм  (7% срещу 1%) и реакции, свързани с инфузията (10% срещу 7%).

Заключение

При пациенти с ранен стадий на тройно-отрицателен рак на гърдата, неоадювантното лечение с атезолизумаб в комбинация с
nab-паклитаксел и химиотерапия на базата на антрациклин значително е подобрила патологичната степен на пълен отговор с приемлив профил на безопасност.

Източник на информация:

1.https://ascopost.com/news/october-2020/addition-of-atezolizumab-to-neoadjuvant-chemotherapy-in-early-stage-triple-negative-breast-cancer/?email=d39b85889631956349a11cd98f309f26a465ea0d14f9a4561e4342296aa4cf77&utm_medium=email&utm_source=TAPEN-Automated-INTL-Template&bc_md5=fe901f0179d75ede8cb2aef3af279b7

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars