Онкология и Изкуствен интелект
Статистики на блога
  • 45 434 посещения

IMmotion151: Първа линия Атезолизумаб / Бевацизумаб срещу сунитиниб при метастатичен бъбречно-клетъчен карцином не подбрява общата преживяемост

I.Bivolarski
I.Bivolarski
24.05.2019

В проучването във фаза III, IMmotion151, е било докладвано, че атезолизумаб плюс бевацизумаб удължава  преживяемостта без прогресия спрямо сунитиниб при пациенти с предишно нелекуван, PD-L1 позитивен, метастатичен бъбречно-клетъчен карцином.

Подробности за изследването

В проучването са били включени 915 пациенти с бъбречно-клетъчен карцином (с компонент от светлоклетъчна или саркоматоидна хистология)  в 152 центъра в 21 страни (главно в Европа, Северна Америка и Азиатско-тихоокеанския регион). Пациентите са били разпределени на случаен  принцип между май 2015 г. и октомври 2016 г., и са получавали атезолизумаб  1200 mg плюс бевацизумаб от 15 mg/ kg интравенозно  веднъж на всеки 3 седмици (n = 454) или сунитиниб по 50 mg перорално веднъж дневно в продължение на 4 седмици и 2 седмици почивка ( п = 461).

Съвместните първични крайни точки са били преживяемост без прогресия при PD-L1-позитивната популация и  общата преживяемост при популацията с намерение за лечение. Общо 362 пациенти (40%) са имали PD-L1-позитивно заболяване (≥ 1% туморно-инфилтрирани имунни клетки), включително 178 в групата на атезолизумаб /бевацизумаб и 184 в групата на сунитиниб.

PFS и обща преживяемост

Медианата на проследяването е била 15 месеца при първичен анализ на преживяемостта без прогресия и 24 месеца при междинния анализ на  общата преживяемост. В PD-L1-позитивната популация средната преживяемост без прогресиране е била 11,2 месеца в групата на  атезолизумаб / бевацизумаб спрямо 7,7 месеца в групата на сунитиниб (коефициент на риска [HR] = 0,74, P = 0,021).

Средната обща преживяемост при популацията с намерение за лечение е била 33,6 месеца срещу 34,9 месеца (HR = 0,93, Р = 0,4751);  и така резултатите за общата преживяемост не са преминали границата на значимостта (α = .0076) при междинния анализ.

Средната преживяемост без прогресиране в популацията с намерение за лечение е била 11,2 срещу 8,4 месеца (HR = 0,83, Р = 0,02190).  При междинния анализ средната обща преживяемост в PD-L1-позитивната популация е била 34.0 месеца спрямо 32.7 месеца (HR = 0.84, P = .2857).

Нежелани събития

Свързаните с лечението нежелани събития от степен 3-та или 4-та са настъпили при 40% в групата на атезолизумаб/ бевацизумаб и 54% в  групата на сунитиниб, като най-честото нежелано събитие в двете групи е била: хипертонията (14% срещу 17%).
Свързаните с лечението нежелани събития, които са довели до прекъсване на лечението са били 5% в групата на комбинирана терапия спрямо 8% от групата на сунитиниб.

Пет смъртни случая, свързани с лечението, са настъпили в групата на атезолизумаб / бевацизумаб в сравнение с един в групата на  сунитиниб. Най-честите имуно-медиирани нежелани събития в групата на атезолизумаб / бевацизумаб са били: обрив, хипотиреоидизъм,  хипертиреоидизъм и аномалии на чернодробните функционални тестове; 16% от пациентите с имуно-медиирани нежелани събития са получили  системно лечение с кортикостероиди.

Заключение

Атезолизумаб плюс бевацизумаб удължава слабо преживяемостта без прогресия спрямо сунитиниб при пациенти с метастатичен бъбречно-клетъчен  карцином и показва благоприятен профил на безопасност. Необходимо е обаче по-дългосрочно проследяване, за да се установи дали ще се появи и  полза в преживяемостта.

Източник на информация:
1.https://www.ascopost.com/News/60076?fbclid=IwAR0Qyo4_gTOSGRxH9u5SdSANkKSo34yVXLNN9dZ3JLaTvOY-m9A3ZZxaEyo

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars