Онкология и Изкуствен интелект

IMmotion151: Атезолизумаб плюс бевацизумаб слабо подобрява преживяемостта без прогресията в подгруповия анализ при пациенти с нелекуван саркоматоден метастатичен бъбречно-клетъчен карцином

I.Bivolarski
I.Bivolarski
26.07.2019

Атезолизумаб плюс бевацизумаб подобрява преживяемостта без прогресията и общата преживяемост в сравнение със сунитиниб при пациенти с нелекуван саркоматоден метастатичен
бъбречно-клетъчен карцином, съгласно подгрупов анализ на фаза III на клиничното проучване IMmotion151.

Данните от биомаркерите са поддържали биологичната корелация за повишената чувствителност към атезолизумаб плюс бевацизумаб при пациенти със саркоматоид.

Предварително определеният подгрупов анализ е включвал 142-ма пациенти, чиито тумори са имали саркоматоидна хистология. Пациентите са били рандомизирани да получават
или атезолизумаб плюс бевацизумаб интравенозно на всеки 3 седмици или само сунитиниб перорално веднъж дневно в продължение на 4 седмици, и след това още 2 седмици.

Средната преживяемост без прогресия е била по-голяма при атезолизумаб плюс бевацизумаб (8,3 месеца), отколкото при сунитиниб (5,3 месеца). Средната обща  преживяемост също е била по-добра при дублетната схема: не е достигната за атезолизумаб плюс бевацизумаб и е 15 месеца за сунитиниб. Общият процент на отговор е  бил 49% за атезолизумаб плюс бевацизумаб, в сравнение с 14% със сунитиниб, а честотата на пълния отговор също е била по-висока: 10% в групата на атезолизумаб плюс  бевацизумаб в сравнение с 3% в рамото на сунитиниб. Тези тенденции са верни независимо от статуса на PD-L1, който е по-често срещан при саркоматоид, отколкото при
несаркоматоидните тумори (63% срещу 34%).

По-малко пациенти, лекувани с атезолизумаб плюс бевацизумаб (40%), са имали нежелани събития степен 3-та или 4-та, отколкото пациентите, лекувани със сунитиниб  (49%). Въз основа на констатациите при подгрупите с генна експресия, преобладаването на висока ангиогенеза и високи Т-ефекторни (angiogenesis-High and T-effector-High) от  биомаркери са се различавали за саркоматоидните и несаркоматоидните тумори. Високата ангиогенезна експресия и по-ниска Т-ефекторната експресия е била отчетена при  саркоматоидни, отколкото при несаркоматоидни тумори.

Източник на информация:
1.https://jnccn360.org/kidney/news/atezolizumab-plus-bevacizumab-for-sarcomatoid-rcc/?utm_source=Email&utm_medium=Email&utm_campaign=JNCCN360%20Emails%203.9%20Ongoing&email=d39b85889631956349a11cd98f309f26a465ea0d14f9a4561e4342296aa4cf77

   Send article as PDF   
Trial Wars