Онкология и Изкуствен интелект
Статистики на блога
  • 45 434 посещения

IMbrave150: Ателизумаб плюс бевацизумаб при нерезектабилен хепатоцелуларен карцином

I.Bivolarski
I.Bivolarski
29.11.2019

Комбинираната терапия с PD-L 1 инхибиторa- атезолизумаб и VEGF инхибиторa- бевацизумаб значително e подобрила общата и свободната от прогресия преживяемост при пациенти с нерезектируем хепатоцелуларен карцином (HCK-HCC) в сравнение със сорафениб, според резултатите от фаза III проучване – IMbrave150.

Това е първото проучване от 11 години насам, което е показало подобрение на преживяемостта с нов вариант на лечение на първа линия в сравнение със сорафениб,  който е стандартът за грижа през цялото това време.

Комбинацията на ателизумаб плюс бевацизумаб има потенциал да бъде вариант на лечение с промяна в практиката при хепатоцелуларния карцином. Въпреки многото  проучвания през последните 11 години, не е намерен по-добър вариант за лечение. Това е много разочароващо, тъй като сорафениб има честота на отговор от около
10%, а и е свързан с тежки странични ефекти.

IMbrave150

Клинчиното проучване IMbrave150 (Фаза III) е рандомизирало 501 пациенти с нерезектабилен ХЦК в съотношение 2:1. Рамената са получавали: атезолизумаб
(1200 mg интравенозно на всеки 3 седмици) плюс бевацизумаб (15 mg/kg интравенозно на всеки 3 седмици) или само сорафениб (400 mg два пъти дневно).

Пациентите са продължавали с назначеното им лечение до неприемлива токсичност или загуба на клинична полза, по преценка на изследователите.

Резултатите са показали, че коефициентът на риск (HR) за общата преживяемост (OS) е бил 0,58 (95% CI = 0,42–0,79, P = .0006) и медиана на проследяване от 8,6 месеца. Все още не е достигната средната Обща преживяемост за атезолизумаб плюс бевацизумаб в сравнение с 13,2 месеца за пациенти, лекувани
със сорафениб. Средната преживяемост без прогресия (PFS) също е била значително повишена (медиана от 6,8 срещу 4,3 месеца, HR = 0,59; 95% CI = 0,47–0,76, P <0001).

Общата честота на отговор била27% при ателизумаб плюс бевацизумаб срещу 12% в сравнение със сорафениб (P <.0001) въз основа на независима оценка,  използвайки критериите на RECIST 1.1, и подобно увеличаване при използването на критерии за ХЦК по mRECIST (33% срещу 13%, P <.0001) , Ателизумаб плюс бевацизумаб забавя влошаването на качеството на живот в сравнение със сорафениб.

Нежелани събития от степен 3-та и 4-та са се наблюдавали при 57% от пациентите, лекувани с атезолизумаб плюс бевацизумаб и 55% от тези, получаващи сорафениб.
Нежеланите реакции от степен 5-та са се появили съответно при 5% и 6% от пациентите.

Заключение

Пробивът, въз основа на резултатите от комбинацията на ателизумаб плюс бевацизумаб може да се превърне в новия стандарт на грижа. Резултатите са клинично
значими и статистически значими при напреднал ХЦК. Важно е и забавеното влошаване на качеството на живот, т.е. пациентите живеят по-дълго и качеството им на  живот е по-добро.

Източник на информация:

1.https://ascopost.com/news/november-2019/combination-of-atezolizumab-and-bevacizumab-for-unresectable-hcc/?fbclid=IwAR2BuDB3xgjOVpxSUPfndk5MjO1e7K1UtU7Ght33KebKzdUXCg3B_DyN7PA

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars