Онкология и Изкуствен интелект
Статистики на блога
  • 45 434 посещения

IMblaze370: Няма полза в преживяемостта при Атезолизумаб с или без кобиметиниб срещу регорафениб в предходно лекуван напреднал колоректален рак

I.Bivolarski
I.Bivolarski
03.05.2019

IMblaze370 е фаза III клинично проучване, което не е открило полза в преживяемостта с
атезолизумаб от трета линия с или без кобиметиниб срещу регорафениб при пациенти с локално напреднал или метастатичен колоректален рак.

Ключови точки
1.Не се наблюдава полза в преживяемостта при атезолизумаб трета линия плюс кобиметиниб или атезолизумаб самостоятелно срещу регорафениб.

2.Средната обща преживяемост е била 8,87 месеца в групата на ацезолизумаб / кобиметиниб, 7,10 месеца в групата на ацезолизумаб и  8,51 месеца в групата на регорафениб.

Подробности за изследването

Проучването е включвало 363 пациенти от 73 центъра в 11 страни, които са отговаряли на следните условия:
-нерезектабилен локално напреднал или метастатичен колоректален рак
-прогресия на заболяването или с
-непоносимост към поне 2 предходни системни линии на химиотерапия.

Пацинетите са били рандомизирани 2: 1: 1 между юли 2016 г. и януари 2017 г., и са получавали атезолизумаб (840 mg на всеки 2 седмици)  плюс кобиметиниб (60 mg веднъж дневно в дните 1–21 на 28-дневен цикъл; n = 183), само атезолизумаб (1 200 mg на всеки 3 седмици;
n = 90) или само регорафениб (160 mg веднъж дневно в дните 1–21 на 28-дневен цикъл; n = 90).
Лечението е продължавало до загуба на клинична полза или неприемлива токсичност.
Набирането на пациенти с висока нестабилност на микросателитите е било
ограничено до 5%; трима пациенти в групата на азезолизумаб / кобиметиниб и групата на ацезолизумаб са имали висок  статус на микросателитна нестабилност.

Първичната крайна точка е била общата преживяемост (отбелязана като: intention-to-treat population).

Обща преживяемост

При прекъсване на данните през март 2018 г. медианното проследяване е било 7,3 месеца. Средната обща преживяемост е била:
-8,87 месеца в групата на ацезолизумаб / кобиметиниб (коефициент на риска [HR] спрямо регорафениб = 1,00, P = 0,99),
-7,10 месеца в групата само на ацезолизумаб (HR срещу регорофениб = 1,19, P = .34) и
-8,51 в групата само с регорафениб.
Средната преживяемост без прогресия е била 1,91 месеца в комбинираната група, 1,94 месеца в групата на ацезолизумаб и  2,00 месеца в групата с регорафениб.

Нежелани събития

Нежеланите събития от степен 3 или 4 са настъпили при 61% в комбинираната група, 31% в групата на атезолизумаб и 58% в групата с регорафениб, като най-честата в групата на комбинираната терапия е била диарията (11%), анемията (6%) повишената креатин- фосфокиназа (7%) и умората (4%). Сериозни нежелани събития са настъпили при 40% в комбинираната група, 17% от групата на атезолизумаб и 23% от групата на регорафениб.
Нежеланите събития са довели до преустановяване на
лечението при 21% в групата на комбинираната терапия, 4% в групата на атезолизумаб и 9% в групата на регорафениб.

Смърт, свързана с лечението, е настъпила при двама пациенти в комбинираната група (поради сепсис) и при един пациент в
групата на регорафениб (поради перфорация на червата).

Заключение

IMblaze370 не отговаря на основната си крайна точка , а именно да подобри обща преживяемост с атезолизумаб плюс кобиметиниб или атезолизумаб срещу регорафениб. Безопасността на атезолизумаб плюс кобиметиниб е в съответствие с тези на отделните лекарства.

Тези резултати подчертават предизвикателството да се разшири ползата от имунотерапията за пациенти, чиито тумори имат по-ниски базови стойности на имунно възпаление, като тези с микросателитно-стабилен метастатичен колоректален рак.

Източник на информация:

1.IMblaze370: Atezolizumab With or Without Cobimetinib vs Regorafenib in Previously Treated Advanced Colorectal Cancer

2.Atezolizumab with or without cobimetinib versus regorafenib in previously treated metastatic colorectal cancer (IMblaze370): a multicentre, open-label, phase 3, randomised, controlled trial

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars