Онкология и Изкуствен интелект

IDEA:Частично превъзходство при 6 месечната адювантна химиотерапия в сравнение с 3 месечната при преживяемостта без заболяване (DFS).

I.Bivolarski
I.Bivolarski
24.06.2019

Увод
Намаляването на продължителността на адювантното лечение може да намали токсичността без да има загуба на ефикасност при рак на дебелото черво в III-ти стадий.
Това би могло да предложи ясни предимства на пациентите и на доставчиците на здравни услуги.

Методи
В клиничното проучване наречено: Международна оценка за продължителността на адювантната химиотерапия (International Duration Evaluation of Adjuvant Chemotherapy – IDEA) Франция, като част от международното сътрудничество на IDEA,  пациенти с пациенти с рак на дебелото черво са били рандомизирани да им бъде прилагани лечение за 3 или 6 месеца с модифициран FOLFOX6 (mFOLFOX6: инфузионен  флуороурацил, левковорин и оксалиплатин) или капецитабин плюс оксалиплатин (CAPOX) по избор на лекаря. Първичната крайна точка е била преживяемостта без
заболяване (DFS) като анализите са били описателни.

Резултати

Общо 2 010 пациенти, които са отговаряли на изискванията, са получили или 3 или 6 месеца химиотерапия (модифицирана популация с намерение за лечение);  2000 (99%) са имали рак на дебелото черво в III-ти стадий (N1: 75%, N2: 25%); 1 809 (90%) са получили mFOLFOX6, а 201 (10%) са получили CAPOX.
Средната възраст е била 64 години, а средното време на проследяване- 4,3 години. Общо 94% (от получавалите 3 месеца лечение) и 78% (6 месеца) от пациентите  са завършили лечението си (флуоропиримидини – оксалиплатин). Максималната степен на невропатия в степен 2-ра и 3-та е била 28% и 8% в групата с 3 месеца и  41% и 25% в групата с 6 месеца на лечение (P <0,001). Крайните стойности на остатъчната невропатия, по-високи от 1-ва степен, са били 3% в групата с 3 месечно лечение  и 7% в групата с 6 месечно лечение (P <0,001).

Имало 578 случая на преживяемост без прогресия (DFS): 314 и 264 съответно в 3- и 6-месечното рамо. Тригодишните нива на DFS са били съответно 72% и 76% при 3-  и 6-месечното лечение (с коефициент на риск [HR], 1,24; 95% CI, 1,05 до 1,46; P = .0112). При 3 и 6-месечното рамо, съответно, за пациенти, които са получавали  mFOLFOX6, 3-годишните нива на DFS са били 72% и 76% (HR, 1,27; 95% CI, 1,07 до 1,51); за Т4 и /или N2 популацията те са били 58% и 66% (HR, 1.44; 95% CI, 1.14  до 1.82); и за T1-3/N1 популацията те са били 81% и 83% (HR, 1.15; 95% CI, 0.89 до 1.49).

Заключение
IDEA Франция, при което 90% от пациентите са получили mFOLFOX6, е показало превъзходство при 6 месечната адювантна химиотерапия в сравнение с 3 месечната,  особено в подгрупите за T4 / N2. Тези резултати трябва да се разглеждат заедно с международните данни от сътрудничеството в IDEA.

Източници на информация:
1.https://ascopubs.org/doi/full/10.1200/JCO.2017.76.0355
2.https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1713709- разширенето проучване

   Send article as PDF   
Trial Wars