Онкология и Изкуствен интелект

ICON8 Trial:Седмичната химиотерапия не подобрява преживяемостта при пациентки с епителен рак на яйчниците, спрямо триседмичната.

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Клиничното проучване Intergroup ICON8 (фаза III), съобщава в The Lancet, че химиотерапията за първа линия при седмично приложение (dose-dense chemotherapy) не е подобрила преживяемостта без прогресия спрямо стандартната 3-седмична химиотерапия в предимно европейско население с епителен рак на яйчниците.

Подробности за проучването

В проучването са били включени 1566 жени в стадий IC до IV с епителен рак на яйчниците, на фалопиевите  тръби или първичен перитонеален карцином. Пациентките са били разпределени на случаен принцип между юни 2011 г. и ноември 2014 г. да получават шест цикъла от:

1.Стандартна карбоплатина при AUC 5 или 6 и 175 mg /m² и паклитаксел на всеки 3 седмици (група 1, n = 522);

2.Карбоплатина при AUC 5 или 6 на всеки 3 седмици и 80 mg / m² и паклитаксел седмично (група 2, n = 523), или

3.Карбоплатин при AUC 2 и 80 mg /m² и паклитаксел седмично (група 3, n = 521).

Пациентките са можели да имат първична циторедуктивна хирургия, да са получавали химиотерапия за планирана вторична циторедуктивна хирургична интервенция или да не са имали планова операция. Общо 89% от пациентките във всяка група са били от Обединеното кралство, докато другите са били от Корея, Ирландия, Австралия /Нова Зеландия и Мексико.

Съпътстващите първични крайни точки са били преживяемост без прогресия и обща преживяемост в популацията с намерение за лечение, като основните сравнения са били между контролната група- група 1 и двете седмични дози.

Преживяемост без прогресия

Средното проследяване е било 36,4 месеца. Средната преживяемост без прогресия е била 17,7 месеца в контролната група срещу 20,8 месеца в група 2  (седмичен паклитаксел; P = .35) и 21,0 месеца в група 3 (седмичен карбоплатин/паклитаксел; P = .51). Средно ограниченото време за преживяемост е било 24,4 месеца, 24,9 месеца и 25,3 месеца.

Резултатите за Общита преживяемост все още не са зрели. Прогнозната обща преживяемост за 2 години е била съответно 80%, 82% и 78%.

Токсичност

Нежелани събития от степен 3-та или 4-та са се появили при 42% от пациентите в група 1, 62% от група 2 и 53% от група 3, като основната разлика от контролната група е била по-голямата честота на неусложнена неутропения при двете дози групи 2-ра и 3-та (15% срещу 35% и 30%). Фебрилна неутропения се е наблюдавала при 4%, 6% и 3% от пациентите. Сензорна невропатия от степен по-голяма от 2-ра са се наблюдавали при 27%, 24% и 22% от пациентите.

Заключение

Химиотерапията с по-чести дози може да бъде ползване успешно като лечение за първа линия за рак на епителните яйчници,
но не подобрява значително преживяемостта без прогресия в сравнение със стандартната 3-седмична химиотерапия в преобладаващо европейско население.

Източник на информация:

1.https://ascopost.com/news/december-2019/first-line-weekly-dose-dense-chemotherapy-in-epithelial-ovarian-cancer/?fbclid=IwAR2MfeLuChFD8-PcxmvtgIxYACBXxVMNOH0QBDNbejEtKZLs2hlzmGim83A

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars