Онкология и Изкуствен интелект

Паренхимно-щадяща хепатектомия при метастази в черния дроб от колоректален рак

I.Bivolarski
I.Bivolarski

В мета-анализ, публикуван в Cancer Medicine се установява, че паренхимно-щадящата хепатектомия е свързана с по-добри периоперативни резултати  срещу разширена хепатектомия при лечението на метастази в черния дроб от рак на дебелото черво, без да се компрометират дългосрочните онкологични резултати.

Изследователите са извършили метаанализ на 18 проучвания, включващи 7 081 пациенти с чернодробни метастази от рак на дебелото черво.

Периоративните и дългосрочните  резултати за преживяемостта са били обединени и е бил извършен анализ на подгрупите и мета-регресионен анализ за идентифициране на потенциални източници на хетерогенност.

Резултати

Паренхимно-щадящата хепатектомия е била извършена при 3 974 пациенти (56,1%). Общата преживяемост (съотношение на опасност [HR] = 1,01, с 95% доверителен интервал
[CI] = 0,94–1,08) и преживяемостта без рецидив (HR = 1,00, 95% CI = 0,94–1,07) са били сравними между пациентите, претърпели паренхимнно щадяща хепатектомия спрямо
тези, които не са имали такава.

Периоперативните резултати са били по-добри сред пациентите, подложени на паренхимно-щадяща хепатектомия.

Пациентите, които не са били подложени на  паренхимна хепатектомия, са имали по-дълго оперативно време, увеличена прогнозна загуба на кръв, по-висока скорост на интраоперативно преливане и повече  следоперативни усложнения.

Заключение

Като се има предвид нарастващата честота на метастазирането в чернодробния паренхим, паренхимно-щадящата хепатектомия предлага по-голяма възможност  за повторна резекция при рецидивирали тумори в черния дроб.

Това трябва да се разглежда като ефективен хирургичен подход за метастази в черния дроб от
колоректален рак.

Източици на информация:

1.https://ascopost.com/news/october-2019/parenchymal-sparing-hepatectomy-for-colorectal-cancer-liver-metastases/?fbclid=IwAR2lcNblFobeTKxKdUtYjpanR7GSqKo7EmLZjU9ylkC7EQgn3V2OzEUloSY
2. onlinelibrary.wiley.com.

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars