Онкология и Изкуствен интелект

GOG-0218: Окончателен анализ на Общата преживяемост в рандомизирано проучване на бевацизумаб за първично лечение на рак на яйчника

I.Bivolarski
I.Bivolarski

РЕЗЮМЕ
Цел
В проучването е бил отчетен анализа за Общата преживяемост (ОП) от GOG-0218, (рандомизирано клинично проучване във фаза III), за бевацизумаб при жени с  новодиагностициран карцином на яйчника, фалопиевата тръба или първичен перитонеален карцином.

МЕТОДИ
Общо 1873 жени с непълно резецирано заболяване в стадий III-ти и IV-ти са били рандомизирани на случаен принцип в съотношение 1: 1: 1 за:
1)шест цикъла през 21 дни на интравенозна карбоплатина (AUC 6) и паклитаксел (175 mg /m2) срещу
2)химиотерапия плюс едновременно приложение на бевацизумаб (15 mg/kg, пт цикли 2-ри до 6-ти) срещу
3)химиотерапия плюс едновременна и поддържаща терапия с бевацизумаб (от цикъл 2 до цикъл 22).
Критериите за включване са били ECOG 0 или 2 и пациентките да са нямали в анамнезата си клинично значими съдови събития или данни за чревна непроходимост.
Общата преживяемост е анализирана в намерението за лечение на популацията. Общо 1195 серумни и/или туморни проби са били секвенирани за BRCA1 /2 и увреждащи  мутации в гените за хомоложна рекомбинация (HRR).  Интратуморната плътност на микросъдовете е била изследвана с помощта на CD31 имунохистохимия.

РЕЗУЛТАТИ

Средното проследяване е било 102,9 месеца. В сравнение с контролата (n = 625), при пациентите, получаващи бевацизумаб едновременно (n = 625), коефициентът на риск  (HR) от смърт е бил 1,06 (95% CI, 0,94 до 1,20); за бевацизумаб едновременно плюс поддържаща терапия (n = 623), HR е бил 0,96 (95% CI, 0,85 до 1,09). Специфичната за  заболяването преживяемост не е подобрена в нито едно рамо. Не се е наблюдавало и предимство в преживяемостта след цензуриране на пациенти, които са получавали бевацизумаб -кръстосано или като втора линия. Средната ОП за IV-ти стадий при бевацизумаб-едновременно плюс поддържаща терапия е бил 42,8 v 32,6 месеца за контрол на стадий IV (HR, 0,75; 95%  CI, 0,59 до 0,95). В сравнение с дивия тип, HR за смърт при BRCA1 /2 мутирали карциноми е бил 0.62 (95% CI, 0.52 до 0.73), а за не-BRCA1 / 2 HRR, HR е била 0.65 (95% CI,  0.51 до 0.85). BRCA1 /2, HRR и CD31 не са предсказвали активността на бевацизумаб.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Не са били наблюдавани разлики в преживяемостта сред пациентите, които са получавали бевацизумаб в сравнение само с тези на химиотерапия. Тестът за BRCA1/ 2 мутации с  хомоложен дефицит е от съществено значение.

Източник на информация:
1.https://ascopubs.org/doi/full/10.1200/JCO.19.01009

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars