Онкология и Изкуствен интелект

GO2: Оксалиплатина / капецитабин с намалена интензивност при възрастни и немощни пациенти с напреднал гастроезофагеален рак

I.Bivolarski
I.Bivolarski

В проучването GO2 (фаза III), докладвано в JAMA Oncology, се установява, че схемата с оксалиплатина / капецитабин с намалена интензивност е била свързана с подобрен опит на пациентите, намалена токсичност и с не-по лоша преживяемостта без прогресия в сравнение с лечение с по-висока интензивност сред по-възрастни и немощни пациенти с нелекувани преди това, за локално напреднал или метастатичен гастроезофагеален рак.

Подробности за проучването

Мултицентровото, отворено проучване за непълноценност е използвало гериатрична здравна оценка, ръководена от медицинска сестра, за набирането на пациенти, смятани за неподходящи за комбинирана химиотерапия с пълна доза въз основа на напреднала им възраст или обща слабост. Пациентите са били включени между януари 2014 г. и ноември 2017 г.

Проучването е следвало два пътя за произволно разпределяне:

1.В пътят CHEMO-INTENSITY са били разпредели на случаен принцип 514 пациенти да получават оксалиплатина / капецитабин при ниво А (n = 170; оксалиплатина от 130 mg/m2 на 1-ви ден, капецитабин от 625 mg/m2 два пъти дневно на 1–21-ия ден на 21-дневни цикли), ниво B (n = 171; с дози 0,8 пъти от тези на ниво A) или ниво C (n = 173; с дози от 0,6 пъти от тези за ниво A).

2.Пътят на CHEMO-BSC е разпределил на случаен принцип 45 пациенти със съгласие на пациент и клиницист, че показанието за химиотерапия е несигурно до ниво C (n = 23) спрямо най-доброто поддържащо лечение (n = 22).

Средната възраст във всички групи пациенти е варирала от 76 до 79 години.

За сравнение между нивата на дозата, границата за неинфериорността за преживяемостта без прогресия за по-ниските дози спрямо ниво А е била определена при съотношение на риск от 1,34. Опитът на пациента се е оценявал с помощта на цялостната полезност на лечението, която е съчетавала ефикасност, токсични ефекти, качество на живот (QoL)
и стойност / приемливост на пациента (оценени като добри, междинни и лоши). За CHEMO-BSC основната мярка за резултат е била общата преживяемост.

Ключови открития

В случайното разпределение на CHEMO-INTENSITY съотношенията на риск за преживяемост без прогресия в сравнение с ниво на доза А са били: 1,09 (95% [CI] = 0,89-1,32) за ниво B и 1,10 (95% CI = 0,90-1,33) за ниво В. В сравнение с ниво А, съотношенията на риск за общата преживяемост са били 1,09 (95% = 0,88–1,36) за ниво В и 1,14 (95% = 0,92–1,41) за ниво В. Не е била идентифицирана подгрупа с ясна преживяемост без прогресия или полза за общата преживяемост с дозиране на ниво А.

По отношение на цялостната оценка на полезността на лечението, пациентите на ниво С са имали повече числено добри резултати (43%) и по-малко лоши резултати (29%) спрямо нива А и В за 9 седмици след започване на химиотерапия (коефициент на риск [HR] = 0,81, 95% CI = 0,54–1,19 за C срещу A).

Други резултати от опита на пациентите също е показвал тенденции в полза на ниво C: времето до влошаване на съотношението на риск за C срещу A е било 0,88 (95% CI = 0,65–1,19) и глобалното QoL
(измерено чрез EORTC въпросник за качество на живота QLQ C30 и EuroQoL-5 Dimension instrument scale) са се подобрили между изходното ниво и 9-тата седмица на нива B и C, но не и с ниво A. Симптомите на рака са се подобрили до подобна степен във всички групи между изходното ниво и 9-тата седмица.

По време на първите три 3-седмични цикъла е било необходимо намаляване на дозата съответно при 39%, 24% и 13% от пациентите в групите с нива А, В и С и преустановяване на лечението поне отчасти поради токсичност при 33%, 29% и 20%, съответно.

32%, 44% и 58% са завършили първите три цикъла без намаляване на дозата или спиране.

При пътя на CHEMO-BSC средната обща преживяемост е била 6,1 месеца при пациенти, получаващи дозиране на ниво С, спрямо 3,0 месеца при тези, получаващи най-добро
поддържащо лечение (HR = 0,69, 95% CI = 0,32–1,48, P = .34).

При многовариантния анализ изходната крехкост, QoL и съотношението неутрофили към лимфоцити са независимо свързани с общата полезност на лечението и могат да бъдат комбинирани в модел за оценка на вероятността от разлики в резултатите.

Заключение

Това рандомизирано клинично изпитване във фаза III е установило, че химиотерапията с намалена интензивност осигурява по-добро
изживяване на пациентите, без съществено да компрометира контрола на рака и трябва да се има предвид при по-възрастни и / или немощни пациенти. Гериатричната оценка на изходното ниво може да помогне да се предскаже ползата от химиотерапията, но не е идентифицирала група, ползваща се от лечение с по-високи дози.

Източник на информация:

1.https://ascopost.com/news/may-2021/reduced-intensity-oxaliplatincapecitabine-for-older-and-frail-patients-with-advanced-gastroesophageal-cancer/?fbclid=IwAR0RTeHV6kYbqswv_lZQlK0xO-zbTJi4lE8NIHz_UAsxrJR_9Guun6A1ZQk

 

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars