Онкология и Изкуствен интелект

G1T28-04: Неочаквана полза за преживяемостта с трилациклиб при метастатичния тройно-негативен рак на гърдата

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Интравенозното приложение на трилациклиб, първият в класа си обратим инхибитор на циклин-зависима киназа 4/6 (CDK4/6), прилаган с химиотерапия е довел до значително  подобрение на общата преживяемост при предишно лекувани пациенти с метастатичен тройно-негативн рак на гърдата, в сравнение само с химиотерапия. Констатацията за 63%
намаляване на риска от смърт (P <.0001) е била част от окончателния анализ на данните от рандомизирано проучване фаза II, представено на симпозиума за рак на гърдата в
Сан Антонио през 2020 г.

Глобално изпитание във фаза II

В глобалното, многоцентрово, проучване G1T28-04 (фаза II) са били разпределени на случаен принцип 102-ма лекувани или нелекувани пациенти в едно от трите рамена на лечение:

Група 1: Стандартна химиотерапия с гемцитабин/карбоплатина в 21-дневни цикли (само химиотерапия)

Група 2: Стандартен гемцитабин/карбоплатина на 21-дневни цикли плюс трилациклиб от 240 mg /m2, даван преди гемцитабина (едновременно рамо)

Група 3: Трилациклиб с едно лекарство на 1-ви и 8-ми ден, плюс трилациклиб и химиотерапия на 2-ри и 9-ри ден (допълнително рамо на трилациклиб).

Основната крайна точка на проучването е била продължителността на тежка неутропения в цикъл 1 и появата на тежка неутропения по всяко време на лечението. Както е било съобщено  по-рано, тази крайна точка не е била постигната. Преживяемостта без прогресия и общата преживяемост са били ключови предварително уточнени вторични крайни точки.

Допълнителни анализи изследват резултатите, базирани на зависимостта CDK4 /6, имунното подтипиране и състоянието на PD-L1.

КЛЮЧОВИ ТОЧКИ

1.Рандомизираното проучване G1T28-04 (фаза II) оценява интравенозно приложения CDK4 /6 инхибитор трилациклиб, даван преди или с химиотерапия, в сравнение с химиотерапия
самостоятелно (гемцитабин плюс карбоплатина), при предварително лекувани пациенти с метастатичен тройно-негативен рак на гърдата.
2.Лекарството не е било оценявано за неговите антитуморни ефекти, но за способността му да подобрява миелосупресията в тази популация.
3.Първичната крайна точка – намаляване на неутропенията от степен 4 – не е била постигната, но пациентите, получаващи трилациклиб, са имали значително подобрение в
общата преживяемост спрямо химиотерапията: приблизително 20 месеца спрямо 13 месеца.

Източник на информация:

1.https://ascopost.com/issues/january-25-2021/unexpected-survival-benefit-reported-with-trilaciclib-in-metastatic-triple-negative-breast-cancer/?fbclid=IwAR3NsRFc7Pa35Mis3jQ7LwG6zKKgT-anVz2u1m3DURA7MYxGK4tonL6f2H

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars