Онкология и Изкуствен интелект

FOLFIRINOX срещу гемцитабин плюс наб-паклитаксел при пациенти с рак на панкреаса

I.Bivolarski
I.Bivolarski

В едностранното, ретроспективно проучване, публикувано в JAMA Surgery, се установява, че FOLFIRINOX на първа линия (флуорурацил, левковорин, иринотекан и оксалиплатин) е бил свързана с по-висока степен на отговор и последваща панкреатектомия спрямо гемцитабин плюс наб-паклитаксел при пациенти с преди това нелекуван локализиран панкреасен дуктален аденокарцином. Въпреки това, общият процент на преживяемост между двата режима е бил сходен.

Подробности за проучването

Изследването е включвало 485-ма пациенти, диагностицирани между януари 2010 г. и декември 2017 г. в Центъра за лечение на рак към Тексаския университет Anderson, които са получили поне 3 цикъла на FOLFIRINOX от първа линия (n = 285) или гемцитабин плюс наб-паклитаксел (n = 200).

Основни констатации

Средното проследяване е било 33 месеца.

В цялата кохорта пациентите, лекувани с FOLFIRINOX, са били по-млади (средна възраст при диагнозата е била 61 г. срещу 71 г., P = .001), Те са имали по-добро състояние по ECOG (ECOG под 2 са имали 96% срещу 82%, P = .001) като са имали и по-инвазивни тумори ( 32% срещу 45%, P = .01). Пациентите, лекувани с FOLFIRINOX, са били по-склонни да получат незабавно лечение с (химио-) лъчелечение (50% срещу 34%, P = .001) и в крайна сметка да се подложат на панкреатектомия (27% срещу 16%, P = .01).

КЛЮЧОВИ ТОЧКИ
1.Сред всички пациенти не са били установени разлики между групите FOLFIRINOX срещу гемцитабин плюс nab-паклитаксел по отношение на скоростта на отговор, намаляване на обема на тумора, намаляване на тумора или промяна в маркера CA19-9.
2.При анализ на степента на склонност, включващ 140 пациенти във всяка група, пациентите от групата на FOLFIRINOX са били по-склонни да получат незабавно лечение с  (химио-) лъчение и в крайна сметка да се подложат на панкреатектомия.

3.Сред всички пациенти средната обща преживяемост е била 21 месеца с FOLFIRINOX срещу 20 месеца с гемцитабин плюс nab-паклитаксел, включително средна обща  преживяемост от 48 месеца спрямо лица, подложени на резекция.

Сред всички пациенти не са били установени разлики между групите FOLFIRINOX срещу гемцитабин плюс nab-паклитаксел по отношение на процента на отговор (всички частични  отговори; 13% срещу 9%, P = .40), намаляване на обема на тумора (66% срещу 67%, P = .80), намаляване на тумора (5% срещу 6%, P = .60) или промяна в CA19-9 (общ P = .60).

При анализ на степента на склонност, включващ 140 пациенти във всяка група, пациентите от групата на FOLFIRINOX са били по-склонни да получат незабавно лечение с  (химио-) лъчелечени (53% срещу 34%, P = .001) и в крайна сметка да се подложат на панкреатектомия (29 % срещу 18%, P = .02). Не са били наблюдавани значителни разлики в  намаляване на обема на тумора (71% срещу 69%, P = .70), намаляването на тумора (8% срещу 7%, P = .70) или промяна в CA19-9 (общ Р = .90 ).

Групата FOLFIRINOX е имала по-висок  процент на отговор (19% срещу 6%, P = .001).

Сред всички пациенти средната обща преживяемост е била 21 месеца с FOLFIRINOX срещу 20 месеца с гемцитабин плюс nab-паклитаксел, включително средна обща преживяемост от  48 месеца спрямо недостигнати данни при лица, подложени на резекция. При многовариантния анализ на цялата кохорта съотношението на риск за общата преживяемост на  гемцитабин плюс наб-паклитаксел срещу FOLFIRONOX е бил 1,14 (P = .30). При многовариантния анализ в степента на съвпадение, съвпадаща с кохорта, коефициентът на опасност е бил 1,48 (P = .07).

Заключение

В тази група пациенти с локализиран панкреатичен аденокарцином, които са получили FOLFIRINOX или гемцитабин плюс nab-паклитаксел,  като тяхната първа линия на лечение, FOLFIRINOX е бил свързан с по-високи проценти на критерии за оценката на отговора при частичен отговор на твърди тумори и последваща панкреатомия с гемцитабин плюс nab-паклитаксел, но общата преживяемост, свързана с тези схеми, е била подобна.

Източник на информация:

1.https://ascopost.com/news/july-2020/first-line-folfirinox-vs-gemcitabinenab-paclitaxel-for-localized-pancreatic-cancer/?fbclid=IwAR3zHuT_Za9xvOHXTATRUWe_A0sk88Ss3oBUwKBhxPlXmJ–3fudy6HB-P

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars