Онкология и Изкуствен интелект

FeDeriCa:Подкожно фиксирана доза срещу интравенозна за пертузумаб /трастузумаб при HER2-позитивен ранен рак на гърдата

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Статия в The Lancet Oncology съобщава, че изпитването на FeDeriCa (фаза III) е показало сравнима фармакокинетика и патологичен пълен процент на отговор с подкожно (SC)  фиксирана доза комбинация от пертузумаб и трастузумаб спрямо същата комбинация, приложена интравенозно (IV). И двете приложения са били с неоадювантна химиотерапия и след това
следоперативно – при пациенти с HER2-позитивен ранен рак на гърдата.

Проучването е подкрепило одобрението на Американската администрация по храните и лекарствата (FDA) от юни 2020 г. на подкожната комбинация с фиксирана доза от пертузумаб,
трастузумаб и хиалуронидаза-zzxf в тази настройка.

Подробности за проучването

Отвореното проучване е включвало 500 пациенти от 19 страни с HER2-позитивен, локално напреднал или възпалителен рак на млечната жлеза в стадий II – IIIC и
фракция на изтласкване на лявата камера над 55%. Пациентите са била разпределени на случаен принцип между юни 2018 г. и декември 2018 г. в комбинираната група на подкожно фиксирана
доза (n = 248) или в групата на интравенозна комбинация (n = 252).

Комбинираната схема на подкожно фиксирана доза се е състояла от пертузумаб от 1200 mg и трастузумаб при 600 mg в 15 ml като натоварваща доза, последвана от 600 mg пертузумаб
плюс 600 mg поддържащи дози трастузумаб в 10 ml, прилагани на всеки 3 седмици с неоадювантна химиотерапия. Комбинацията с фиксирана доза е съдържала хиалуронидаза при
2000 U/mL.

Интравенозния режим се е състоял от пертузумаб при натоварваща доза от 840 mg, последвана от 420 mg поддържащи дози, плюс трастузумаб при натоварваща доза от 8 mg /kg, последвана
от поддържащи дози от 6 mg /kg на всеки 3 седмици с неоадювантна химиотерапия.

Изследователите са можели да избират между химиотерапия с: доксорубицин плюс циклофосфамид на всеки 2 седмици, последван от паклитаксел на всяка седмица, доксорубицин
плюс циклофосфамид на всеки 3 седмици, последван от доцетаксел на всеки 3 седмици. Четири цикъла на HER2-насочената терапия се е прилагал едновременно с таксан. След
операцията пациентите са продължавали да получават HER2-насочена терапия за допълнителни 14 цикъла.

Първичната крайна точка е била неинферентността на минималната серумна концентрация на пертузумаб от цикъла 7 (Ctrough) за схемите с подкожно приложение срещу интравенозно
в фармакокинетичната популация
по протокол, състояща се от 206 пациенти в групата на подкожно приложение и 203 в групата на интравенозно. Неинфериорност е била постигната, ако долната граница от 90% доверителен интервал (CI) на
средното геометрично съотношение е ≥ 0,8.

Фармакокинетика и отговор

Средното геометрично съотношение на пертузумаб в серума Ctrough за подкожното проложение срещу интравенозната група е било 1,22 (90% CI = 1,14-1,31), като по този начин се установява неинфериорност.

КЛЮЧОВИ ТОЧКИ
1. Концентрациите на пертузумаб в серума са били ниски при приложение на подкожно срещу интравенозно приложение.
2. Патологичният процент на пълен отговор е бил сходен с режимите на подкожно срещу интравенозно приложение.

В популацията, предназначена за лечение, патологичен пълен отговор е бил постигнат при 148 пациенти (59,7%; 95% CI = 53,3% -65,8%) в групата на подкожно приложение и при 150 пациенти
(59,5%; 95% CI = 53,3% – 65,8%) в интравенозната група (разлика = 0,15%, 95% ДИ = –8,67% –8,97%).

Неблагоприятни събития

Най-честите нежелани събития от степен 3-та или 4-та по време на неоадювантно лечение с HER2-насочена терапия плюс химиотерапия са били: неутропения (14% в SC група срещу 13%
в IV група), намален брой неутрофили (11% срещу 12%), фебрилна неутропения (6 % срещу 6%), диария (7% срещу 5%) и намален брой на белите кръвни клетки (4% срещу 7%).
Свързани с лечението сериозни нежелани събития са се наблюдавали при 10% от пациентите във всяка група. Нежеланите събития, считани за несвързани с лечението, са довели
до смърт при един пациент от подкожната група (поради инфаркт на миокарда) и при един пациент от интравенозната група (поради уросепсис).

Заключение

Изследването е постигнало своята основната си крайна точка: фиксираната доза комбинация от пертузумаб и трастузумаб за подкожно
инжектиране осигурява неинфериорно серумни концентрации на пертузумаб в серума в неоадювантна
настройка със съпоставим общ процент патологичен пълен отговор, подкрепа за одобрението на FDA. Безопасността е била сходна между лекуваните групи и в съответствие
с други проучвания с пертузумаб, трастузумаб и химиотерапия. Продължава проследяването за дългосрочните резултати, включително ефикасността и дългосрочната безопасност.

Източник на информация:

1.https://ascopost.com/news/january-2021/subcutaneous-fixed-dose-vs-intravenous-pertuzumabtrastuzumab-for-her2-positive-early-breast-cancer

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
За рака