Онкология и Изкуствен интелект

FDA предоставя приоритетен преглед на Ивосидениб при IDH1-мутантен холангиокарцином (ClarIDHy)

I.Bivolarski
I.Bivolarski

FDA прие допълнителна нова лекарствена заявка (sNDA) за таблетки ивосидениб и му предостави приоритетен преглед за лечение на пациенти с предварително лекуван IDH1-мутирал холангиокарцином, според съобщение за пресата от разработчика Servier Pharmaceuticals.

Заявката е представена въз основа на констатациите от клиничното изпитване ClarIDHy (във фаза 3), което показва, че ивосидениб е постигнал 63% намаляване на риска от смърт при пациенти с IDH1-мутантен холангиокарцином в сравнение с плацебо (2,7 месеца срещу 1,4 месеца; HR, 0,37; 95% CI, 0,25-0,54; 1-странен P <.0001), показващ положителен
резултат за първичната си крайна точка, а именно на подобрение в преживяемостта без прогресия (PFS). 2

ClarIDHy е продължаващо рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване (NCT02989857), в което са включени 187 пациенти, лекувани преди това за
IDH1-мутантен холангиокарцином. Записаните пациенти са рандомизирани в съотношение 2:1 да получават перорален ивосидениб по 500 mg дневно (n = 126) или плацебо (n = 61). Пациентите са имали право да се запишат, ако са били на 18 години или повече с IDH1-мутантен холангиокарцином и са получавали от 1 до 2 предишни терапии, включително 1 режим, съдържащ гемцитабин или 5-флуороурацил. 2,3

В допълнение към изследването на PFS, ключовите вторични крайни точки на проучването са общата преживяемост (OS), обективната степен на отговор, PFS, безопасността/поносимостта, фармакокинетиката, фармакодинамиката и качеството на живот, свързано със здравето.

Резултатите от ClariDHy показаха, че лечението с ивосидениб е довело до подобрение на Общата преживяемост. Средната Обща преживяемост е била 10,3 месеца при пациенти, които са получавали
ивосидениб, в сравнение със 7,5 месеца за тези, които са получавали плацебо (HR, 0,79; 95% CI, 0,56-1,12; едностранно P = .093). 6-месечната честота на Общата преживяемост,
наблюдавана при ivosidenib, е 69% в сравнение с 57% в групата на плацебо, а 1-годишната честота на ОП са съответно 43% и 36%.

Изследването позволява кръстосано преминаване от рамото на плацебо към рамото на ивосидениб при рентгенологично прогресиране на заболяването.

Според предварително уточнения анализ за коригиране за кръстосано преминаване към ивосидениб, медианата на Oбщата преживяемост за пациентите в плацебо рамото е 5,1 месеца (HR, 0,49; 95% CI 0,34-0,70;
1-странен P <.0001).

Данните за безопасност за проучването са публикувани преди това в Lancet Oncology. Най-честите нежелани ефекти, възникващи при лечението (TEAE), наблюдавани при
ивосидениб или плацебо, са били: гадене (съответно 38,0% срещу 28,8%), диария (33,1% срещу 16,9%), умора (28,9% срещу 16,9%), коремна болка ( 22,3% срещу 15,3%),
кашлица (21,7% срещу 8,5%), намален апетит (21,7% срещу 18,6%), асцит (19,9% срещу 15,3%), повръщане (19,9% срещу 18,6%) и анемия (18,1% срещу 5,1%) .3

Странични ефекти от степен 3-та са наблюдавани и при 53% от пациентите в проучването, лекувани с ивосидениб. Най-честите странични ефекти от степен 3-та или по-висока, съобщени в рамената
на ивосидениб и плацебо, са били: асцит (9,0% срещу 6,8%, съответно), повишаване на билирубина в кръвта (5,4% срещу 1,7%) и анемия (7,2% срещу 0%).

Популацията от пациенти в проучването ClariDHy е била със средна възраст от 62 години. Интрахепатално заболяване се наблюдава при 92,4% от пациентите, а 92,3% имат
метастатично заболяване. Повечето пациенти (46,7%) са получили 2 предишни терапии, а останалите пациенти са получили по 1. Потвърдени мутации на IDH1 чрез секвениране
от следващо поколение в R132C са идентифицирани при 71,05% от пациентите. Останалите пациенти показват мутации IDH1 в R132L / G / S / H.
Изходното състояние на ECOG в началото е било 0 за 35,4% от пациентите и 1 за 63,3% от пациентите.

ClarIDHy е първото рандомизирано проучване във фаза 3 за предварително лекуван- IDH1-мутирал холангиокарцином. Ако ивосидениб получи разрешение от FDA за лечение на
IDH1-мутирал холангиокарцином, това ще бъде първата одобрена от FDA системна терапия в тази обстановка.

Източник на информация:

1. Servier Announces FDA filing acceptance and priority review for TIBSOVO® (ivosidenib tablets) in IDH1-mutated cholangiocarcinoma. News release. Servier Pharmaceuticals. May 5, 2021. Accessed May 5, 2021. https://bit.ly/3b4eSZL

2. Zhu AX, Macarulla T, Javle MM, et al. Final results from ClarIDHy, a global, phase III, randomized, double-blind study of ivosidenib (IVO) versus placebo (PBO) in patients (pts) with previously treated cholangiocarcinoma (CCA) and an isocitrate dehydrogenase 1 (IDH1) mutation. J Clin Oncol. 2021;39(suppl 3):266. doi:10.1200/JCO.2021.39.3_suppl.266

3. Abou-Alfa GK, Macarulla T, Javle MM, et al. Ivosidenib in IDH1-mutant, chemotherapy-refractory cholangiocarcinoma (ClarIDHy): a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 study. Lancet Oncol. 2020;21(6):796-807. doi:10.1016/S1470-2045(20)30157-1

 

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars