Онкология и Изкуствен интелект

FDA одобри тукатиниб за пациенти с HER2-положителен метастатичен рак на гърдата

I.Bivolarski
I.Bivolarski

На 17 април 2020 г. Агенцията по храните и лекарствата одобри (TUKYSA, Seattle Genetics, Inc.) в комбинация с трастузумаб и капецитабин за възрастни пациенти с авансирал неоперабилен или метастатичен HER2-положителен рак на гърдата, включително при пациенти с мозъчни метастази, които са получили една или повече предходни анти-HER2-базирани схеми в метастатични условия.

Ефикасността е била демонстрирана в проучването HER2CLIMB (NCT02614794), включващо 612 пациенти с HER2-положителен метастатичен рак на гърдата, които са имали предишно
лечение с трастузумаб, пертузумаб и адо-трастузумаб емтанзин. Пациентите са получавали или тукатиниб от 300 mg два пъти дневно плюс трастузумаб и капецитабин (тукатиниб рамо, n=410), или плацебо плюс трастузумаб и капецитабин (контролно рамо, n=202).

Първичната крайна точка е била преживяемостта без прогресия (PFS), оценена чрез заслепен независим централен преглед, оценен при първоначалните 480 рандомизирани пациенти. Медианата на PFS при пациенти, получаващи тукатиниб е била 7,8 месеца (95% CI: 7,5, 9,6) в сравнение с 5,6 месеца (95% CI: 4,2, 7,1) за пациенти, включени в контролната група (HR 0,54; 95% CI: 0,41, 0,7 ; р<0,00001).

Допълнителни мерки за ефикасност са били оценени при всички рандомизирани пациенти и са включвали общата преживяемост (OS), PFS сред пациенти с анамнеза или наличие на мозъчни метастази и потвърден обективен процент на отговор (ORR).

Средната OS при пациенти на рамото на тукатиниб е била 21,9 месеца (95% CI: 18,3, 31,0) в сравнение със 17,4 месеца (95% CI: 13,6, 19,9) за пациенти на контролното рамо (HR: 0,66; 95% CI: 0,50 0,87; р=0,00480). Средната PFS за пациенти с изходни мозъчни метастази на рамото на тукатиниб е била 7,6 месеца (95% CI: 6,2, 9,5) в
сравнение с 5,4 месеца (95% CI: 4,1, 5,7) за тези на контролното рамо (HR: 0,48; 0,34 0,69; р<0,00001).

Потвърденият ORR за пациенти с измеримо заболяване е била 40,6% (95% CI: 35,3, 46,0) и 22,8% (95% CI: 16,7, 29,8) при пациенти в групата на тукатиниб и контролната група, съответно (p=0,00008).

Най-честите нежелани реакции (≥ 20% от пациентите) са били: диария, палмарно-плантарна еритродизестезия, гадене, умора, хепатотоксичност, повръщане, стоматит, намален апетит, коремна болка, главоболие, анемия и обрив. Тукатиниб може също да причини тежка диария и хепатотоксичност.

Препоръчителната доза тукатиниб е 300 mg, приемана перорално два пъти дневно в комбинация с трастузумаб (при стандартна доза) и капецитабин (1000 mg/m2, прилаган перорално два пъти дневно в дните 1-14 от 21-дневния цикъл) до прогресия на заболяването или неприемлива токсичност.

Източник на информация:

1.https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-tucatinib-patients-her2-positive-metastatic-breast-cancer

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars