Онкология и Изкуствен интелект

FDA одобри пембролизумаб с химиотерапия за лечение на първа линия при рак на маточната шийка

I.Bivolarski
I.Bivolarski

На 13 октомври 2021 г. Администрацията по храните и лекарствата одобри пембролизумаб (Keytruda, Merck) в комбинация с химиотерапия, със или без бевацизумаб, за пациенти
с персистиращ, рецидивирал или метастатичен рак на маточната шийка, чиито тумори експресират PD-L1 (CPS ≥1), което бива определено от одобрен от FDA тест.

FDA също така е предоставила и редовно одобрение на пембролизумаб като самостоятелно средство при пациенти с рецидивирал или метастатичен рак на маточната шийка с прогресия на
заболяването по време на или след химиотерапия, чиито тумори експресират PD-L1 (CPS≥1), което бива определено от одобрен от FDA тест.

През юни 2018 г. FDA даде ускорено одобрение на това показание с придружаващата диагностика, за PD-L1 IHC 22C3 pharmDx (Dako North America Inc.).

KEYNOTE-826 (NCT03635567), многоцентрово, рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване, изследващо пембролизумаб с паклитаксел и цисплатин или паклитаксел
и карбоплатина, със или без бевацизумаб. В проучването са били включени 617 пациенти с персистиращ, рецидивирал или метастатичен рак на маточната шийка от първа линия, които
не са били лекувани с химиотерапия. Пациентите са били включени независимо от състоянието на експресия на PD-L1. Пациентите са били и рандомизирани (1:1) в една от двете групи
на лечение: пембролизумаб 200 mg плюс химиотерапия със или без бевацизумаб или плацебо плюс химиотерапия със или без бевацизумаб.

Пембролизумаб в продължавало да се прилага до прогресиране на заболяването, неприемлива токсичност или за 24-месечно лечение.

Основните мерки за ефикасност са били общата преживяемост (OS) и преживяемостта без прогресия (PFS), оценени от изследователя с помощта на RECIST v1.1,
модифициран да следват максимум 10 целеви лезии и максимум 5 целеви лезии на орган.

Допълнителни мерки за резултат са били ORR и продължителността на отговора (DoR).

За пациенти с тумори, експресиращи PD-L1 (CPS ≥1, N=548), средната обща преживяемост не е била достигната (95% CI: 19,8, NR) в рамото на пембролизумаб и е била 16,3 месеца (95%
CI: 14,5, 19,4) в рамото на плацебо (HR 0,64; 95% CI: 0,50, 0,81; 1-странна p-стойност = 0,0001). Медианата на PFS е била 10,4 месеца (95% CI: 9,7, 12,3) в рамото
на пембролизумаб и 8,2 месеца (95% CI: 6,3, 8,5) в рамото на плацебо (HR 0,62; 95% CI: 0,50, 0,77; p 1-side). -стойност < 0,0001).

Обективните проценти на отговор са били 68% (95% CI: 62, 74) и 50% (95% CI: 44, 56) със среден DoR от 18,0 и 10,4 месеца съответно в рамена на пембролизумаб и плацебо.

Най-честите нежелани реакции (≥20%) при пациенти, лекувани с пембролизумаб, химиотерапия и бевацизумаб, са били: периферна невропатия, алопеция, анемия, умора/астения,
гадене, неутропения, диария, хипертония, тромбоцитопения, запек, повръщане, повръщане, запек инфекция, обрив, левкопения, хипотиреоидизъм и намален апетит.

Препоръчителната доза пембролизумаб е 200 mg на всеки 3 седмици или 400 mg на всеки 6 седмици до прогресиране на заболяването, неприемлива токсичност или до 24 месеца.

Източник на информация:
1.https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-pembrolizumab-combination-first-line-treatment-cervical-cancer

 

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars