Онкология и Изкуствен интелект

FDA одобри дабрафениб плюс траметиниб за адювантно лечение при меланом с BRAF V600E или V600K мутации

I.Bivolarski
I.Bivolarski

На 30 април 2018 г. Агенцията по храните и лекарствата даде редовно одобрение на дабрафениб (TAFINLAR, Novartis Pharmaceuticals Corp.)
и траметиниб (MEKINIST, Novartis Pharmaceuticals Corp.) в комбинация за адювантно лечение при пациенти с меланом, имащи
мутации в V6000EBR или V6000EBR., които може да се установят чрез одобрен от FDA тест (както и със засягане на лимфен(и) възел(и), след пълна
резекция).

Одобрението се основава на проучването COMBI-AD (NCT01682083), международно, многоцентрово, рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано
проучване сред 870 пациенти с меланом в III стадий и с мутации в BRAF V600E или V600K, както и патологично засягане на регионален лимфен възел.

Пациентите са били разпределени на случаен принцип (1:1) да получават дабрафениб 150 mg два пъти дневно в комбинация с траметиниб
2 mg веднъж дневно или две плацебо за период до 1 година.

Основният резултат от ефикасността е била преживяемостта без рецидив (RFS). RFS се е дефинирала като времето от рандомизация до рецидив на
заболяването (локален, регионален или с далечни метастази), нов първичен меланом или смърт от каквато и да е причина, което от двете
е настъпило първо, както е оценено от изследователя. Пациентите, които са получавали комбинираното лечение, са имали статистически
значимо подобрение на RFS в сравнение с тези, получаващи плацебо. Пациентите в комбинираното рамо са имали по-малко рецидиви/смърт
по време на прекъсване на данните: 38% (n=166), в сравнение с 57% (n=248) в рамото на плацебо (коефициент на риск 0,47; 95% CI 0,39, 0,58; p0,0001).>

Най-честите нежелани реакции при поне 20% от пациентите, получаващи комбинацията в проучването COMBI-AD, са били: пирексия, умора, гадене, главоболие, обрив, втрисане, диария, повръщане, артралгия и миалгия. Нежелани реакции, водещи до прекратяване, намаляване на дозата
или прекъсване на дозата на дабрафениб, са се наблюдавали съответно при 25%, 35% и 66% от пациентите като най-честите за всеки са били: пирексия и
втрисане. Нежелани реакции, водещи до прекратяване и прекъсване на дозата на траметиниб, са се наблюдавали съответно при 24% и 54% от пациентите като най-честите за всеки са били пирексия и втрисане. Нежелани реакции, водещи до намаляване на дозата на траметиниб, са се наблюдавали при 23% от пациентите; най-честите са пирексия и намалена фракция на изтласкване.

Препоръчителните дози за адювантно лечение на меланом са 150 mg за дабрафениб перорално два пъти дневно и 2 mg за траметиниб перорално веднъж дневно до рецидив на заболяването или неприемлива токсичност за период до една година.

Източник на информация:

1.https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-dabrafenib-plus-trametinib-adjuvant-treatment-melanoma-braf-v600e-or-v600k-mutations

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars