Онкология и Изкуствен интелект

FDA одобри Белзутифан за ракови заболявания, свързани с болестта на von Hippel-Lindau

I.Bivolarski
I.Bivolarski

На 13 август 2021 г., Американската администрация по храните и лекарствата (FDA) одобри белзутифан (Belzutifan, Welireg- инхибитор на индуцирания от хипоксия фактор, за болест на von Hippel-Lindau-VHL) при възрастни пациенти, които се нуждаят от терапия за асоцииран бъбречно-клетъчен карцином (RCC), хемангиобластоми на централната нервна система (ЦНС) или невроендокринни тумори на панкреаса (pNET), които не изискват незабавна операция.

Study 004

Белзутифан е бил изследван в текущото Study 004 (ClinicalTrials.gov идентификатор NCT03401788), отворено клинично изпитване при 61 пациенти с VHL-асоцииран RCC (VHL-RCC), диагностициран въз основа на VHL промяна на зародишната линия и с поне един измерим солиден тумор локализиран в бъбреците. Постъпилите пациенти
са имали други тумори, свързани с VHL, включително хемангиобластоми на ЦНС и pNETs.

Пациентите са получавали белзутифан по 120 mg веднъж дневно до прогресия на заболяването или неприемлива токсичност. Първичната крайна точка за ефикасност е била
общата степен на отговор, измерена чрез радиологична оценка, оценена от независима комисия за преглед, използваща критериите за оценка на отговора в
Solid Tumors версия 1.1. Допълнителните крайни точки за ефикасност са включвали продължителност на отговора и време за реакция.

Общия процент на отговор от 49% (95% [CI] = 36% –62%) е бил докладван при пациенти с RHC, свързан с VHL. Всички пациенти с VHL-RCC с отговор са били проследени минимум 18 месеца от началото на лечението. Средната продължителност на отговора не е била достигната. 56% от отговорилите са имали продължителност на
отговора 12 месеца или повече и средно време за отговор от 8 месеца. При пациенти с други VHL-свързани не-RCC тумори, 24-ма пациенти с измерими хемангиобластоми на ЦНС са имали общ процент на отговор от 63%, а 12 пациенти са били с измерими pNETs и са имали общ процент на отговор от 83%. Средната продължителност на отговора не е била достигната,
като 73% и 50% от пациентите са имали продължителност на отговора 12 месеца или повече за хемангиобластоми на ЦНС и pNETs, ​​съответно.

Най-честите нежелани реакции, включително лабораторни аномалии, съобщени при ≥ 20% от пациентите, получавали белзутифан, са били понижен хемоглобин, анемия, умора,
повишен креатинин, главоболие, замаяност, повишена глюкоза и гадене. Анемията и хипоксията от употребата на белзутифан могат да бъдат тежки.

В Study 004 анемия се е появила при 90% от пациентите, а 7% са имали анемия от степен 3-та. Пациентите трябва да се кръвопреливат според клиничните показания.
Използването на стимулиращи еритропоезата средства за лечение на анемия не се препоръчват при пациенти, лекувани с белзутифан. В Study 004 хипоксия се наблюдава при 1,6% от пациентите. Белзутифан може да направи някои хормонални контрацептиви неефективни, а експозицията на белзутифан по време на бременност може да причини увреждане на ембриофета.

Препоръчителната доза белзутифан е 120 mg, прилагана перорално веднъж дневно със или без храна.

Източник на информация:

1.https://ascopost.com/news/august-2021/fda-approves-belzutifan-for-cancers-associated-with-von-hippel-lindau-disease/?fbclid=IwAR3TgB9FAxyx1S9WtIGOJmY0zULZLHfLHkenUKw0pqjkTIIjK3s38ItRDXw

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars