Онкология и Изкуствен интелект

FDA одобри атезолизумаб за първа линия химиотерапия при възрастни пациенти с екстензивен стадий

I.Bivolarski
I.Bivolarski

На 18 март 2019 г. Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) одобри атезолизумаб (TECENTRIQ, Genentech Inc.) в комбинация с карбоплатин и етопозид, за лечение на първа линия химиотерапия при възрастни пациенти с екстензивен стадий на дребноклетъчен рак на белия дроб (ES-SCLC).

Одобрението се основава на клиничното проучване IMpower133 (NCT02763579- рандомизирано, 1: 1, многоцентрово, двойно-сляпо, плацебо-контролирано при 403 пациенти с ДКРБД, екстензивен стадий, които не са получили предишна химиотерапия за това състояние и са имали статус по ECOG 0 или 1).

Пациентите са рандомизирани, както следва:

1.Atezolizumab 1200 mg и AUC 5 mg / mL / min на карбоплатината на 1-ви ден и етопозид 100 mg/ m2 приложение интравенозно на ден 1, 2 и 3 , като вливането е проведено на 21-дневен цикъл за максимум 4 цикъла, последвани от 1200 mg атезолизумаб веднъж на всеки 3 седмици до прогресия или неприемлива токсичност,

или

2.Плацебо и AUC на карбоплатината 5 mg/ mL/ min на ден 1 и етопозид 100 mg/ m2, проведени интравенозно на ден 1, 2 и 3 пак на 21-дневен цикъл за максимум 4 цикъла, последвано от плацебо веднъж на всеки 3 седмици до  прогресия или неприемлива токсичност.

Източници на информация:

1.https://www.fda.gov

 

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Новости