Онкология и Изкуствен интелект

FDA одобри адювантен пембролизумаб за злокачествен меланом в стадий IIB или IIC

I.Bivolarski
I.Bivolarski

През месец декември 2021 г., FDA одобри пембролизумаб (Keytruda) за адювантно лечение както при възрастни, така и при педиатрични пациенти на възраст 12 и повече години в стадий IIB
или IIC на злокачествен меланом след пълна резекция, според съобщение за пресата, предадено от Merck.1

Одобрението е подкрепено от резултатите от клиничното изпитване KEYNOTE-716 (във фаза 3, NCT03553836), което основно е изследвало оценената от изследователя преживяемост без
рецидив (RFS) на пембролизумаб в сравнение с плацебо при 976 пациенти в кожен стадий IIB или IIC на меланом с отрицателна биопсия на сентинелните лимфни възли.

Вторичните крайни точки на проучването са били: преживяемост без метастази (отдалечени), обща преживяемост, честота на нежелани събития (AEs) и честота на прекратяване на лечението.

В рандомизираното проучване с двойно свързване пациентите са били разпределени в съотношение 1:1 да получават или пембролизумаб 2 mg/kg интравенозно на всеки 3 седмици за до 17 цикъла или плацебо по същата схема на дозиране.2

При средно проследяване от 14,4 месеца лечението с пембролизумаб е постигнало 35% намаление на риска от рецидив на заболяването от смърт в сравнение с плацебо (HR, 0,65; 95% CI 0,46-0,92; P =.00658). Медианата на RFS все още не е достигната при нито едно лечение.

Резултатите също така показват, че рецидив се е развил при 11,1% от рамото на пембролизумаб в сравнение с 16,8% от рамото на плацебо. На 12-я месец честотата на RFS, наблюдавана при пембролизумаб, е била 90,5% в сравнение с 83,1% в рамото на плацебо.

Степен на НЛР от степен ≥ 3-та или по-голяма са били наблюдавани при 25,9% от пациентите, лекувани с пембролизумаб, в сравнение със 17,1% от тези, получаващи плацебо. Освен това, има съобщени нежелани реакции от степен ≥ 3-та или по-големи, свързани с лекарството, съответно при 16,1% срещу 4,3%.

Прекратяване на лечението е настъпило при 15,3% от групата, лекувана с пембролизумаб, срещу само 2,5% от пациентите, получавали плацебо. Експерименталното лечение не е довело до смъртни случаи по време на проучването, но е имало 4 смъртни случая в рамото на плацебо.

Имуномедиирани нежелани реакции са били докладвани при 36,2% от рамото на пембролизумаб спрямо 8,4% от рамото на плацебо. Най-честите имунно-медиирани нежелани
реакции в рамото на пембролизумаб спрямо групата на плацебо са били: хипотиреоидизъм (15,7% срещу 3,5%) и хипертиреоидизъм (10,4% срещу 0,6%).

Много от наблюдаваните имуномедиирани нежелани реакции са били от ниска степен.

Анализите в KEYNOTE-716 продължават, но набирането е завършено. Пациенти, отговарящи на условията за включване в проучването, са такива с: хирургично резецирана и хистологично/патологично потвърдена нова диагноза на кожен меланом в стадий IIB или стадий IIC, които не са били подложени на лечение след хирургична
резекция ≤ 12 седмици от мястото на клиничното изпитване, не са показали доказателства за метастатично заболяване , и са били с ECOG-статус от 0 или 1 или
резултат на Karnofsky от ≥ 50 за участници ≤ 16 години, или резултат от скалата на Karnofsky (KPS) ≥ 50 за участници > 16 и < 18 години.

Пациентите също така е трябвало да са се възстановили добре от всякаква токсичност или усложнения, свързани с операцията, а жените не трябвало да са бременни или кърмят и е трябвало да използват контрацепция.3

Източник на информация:

1. FDA approves pembrolizumab for adjuvant treatment of Stage IIB or IIC melanoma. News release. FDA. December 3, 2021. Accessed December 3, 2021. https://bit.ly/3ImGFng
2. Luke JJ, Rutkowski P, Quierolo P, et al. LBA3_PR - Pembrolizumab versus placebo after complete resection of high-risk stage II melanoma: Efficacy and safety results from the KEYNOTE-716 double-blind phase III trial. Ann Oncol.

 

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars