Онкология и Изкуствен интелект

FDA и ODAC гласуваха в полза на запазването на ускорените одобрения при лечението на рака на пикочния мехур за атезолизумаб и пембролизумаб

I.Bivolarski
I.Bivolarski

От Roche обявиха (4/29/2021 2:21:00 PM), че Консултативният комитет по онкологичните лекарства на САЩ (ODAC) и Агенцията по храните и лекарствата (FDA) са гласували с 10 на 1 за поддържане на ускореното одобрение на атезолизумаб за лечение на възрастни пациенти с локално напреднал или метастатичен уротелиален карцином, които не отговарят на условията за цисплатина-
съдържаща химиотерапия и чиито тумори експресират високи нива на PD-L1 (PD-L1-оцветени тумор-инфилтриращи имунни клетки, покриващи ≥ 5% от площта на тумора), както е определено от одобрен от FDA тест или не отговарят на изискванията за химиотерапия, съдържаща платина независимо от състоянието на PD-L1.

В допълнение, според доклад на фармафорума (https://pharmaphorum.com/news/odac-votes-to-keep-bladder-cancer-labels-for-keytruda-tecentriq/), комисията е гласувала и с 5 на 3 гласа, да се поддържа ускореното одобрение на пембролизумаб като първа линия на лечение при пациенти с локално напреднал или метастатичен уротелиален карцином, който не отговарят на условията на лечение с цисплатина и карбоплатина.

Вчерашната среща на ODAC е част от общоиндустриален преглед на ускорените одобрения с потвърждаващи изпитвания, които не са постигнали своите първични крайни точки и все още не са получили редовни одобрения. Консултативният комитет предоставя на FDA независими становища и препоръки от външни медицински експерти, въпреки че
препоръките не са задължителни.

Програмата за ускорено одобрение на FDA позволява условно одобрение на лекарство, което задоволява неудовлетворена медицинска нужда за сериозно състояние, със
специфични изисквания за постмаркетинг, за да се потвърди клиничната полза и да се премине към редовно одобрение.

Ускорени одобрения

Атезолизумаб получи ускорено одобрение през 2017 г. за лечение на възрастни пациенти с локално напреднал или метастатичен уротелиален карцином, които не отговарят на условията за химиотерапия, съдържаща цисплатина, въз основа на положителния общ процент на отговор и продължителността на резултатите от проучването IMvigor210.

Показанията за атезолизумаб впоследствие бяха фокусирани върху пациенти с висок PD-L1, които биха се възползвали най-много въз основа на констатациите от проучването IMvigor130 през 2018 г. Това проучване във фаза III е определеното изискване за постмаркетинг за Първата линия на метастатичен уротелиален карцином и отговаря на първична крайна точка на преживяемост без прогресия. IMvigor130 продължава за да се изясни ползата при общата преживяемост.

Въз основа на резултатите от KEYNOTE-052, пембролизумаб получи ускорено одобрение през май 2017 г. за лечение на пациенти с нелекуван преди това, локално напреднал или метастатичен уротелиален карцином, които не отговаряха на условията за цисплатина. Това проучване с едно рамо демонстрира потвърден общ процент на отговор
от 28,6% при 370 пациенти, получаващи пембролизумаб. Средната продължителност на отговора не е била достигната по време на първоначалното одобрение.

KEYNOTE-361, рандомизирано проучване във фаза III, оценяващо пембролизумаб със или без химиотерапия на базата на платина (гемцитабин в комбинация с цисплатина или карбоплатина) в сравнение с химиотерапия на базата на платина като първа линия на лечение на пациенти с напреднал / метастатичен уротелиален карцином, включително и в подгрупа от пациенти, неподходящи за цисплатина, е била определена като потвърждаващо изпитване, за да се изпълни изискването за постмаркетинг, за да се потвърди
ползата от ускореното одобрение.

Съпътстващите крайни точки за ефикасност са били преживяемост без прогресия и общата преживяемост за рамото на пембролизумаб / химиотерапия в сравнение с рамото за химиотерапия.

Оценката за общата преживяемост в допълнително рамо на монотерапия с пембролизумаб в сравнение с рамото на химиотерапия е била вторична крайна точка.

Комитетът за външен мониторинг на данните за KEYNOTE-361 е извършил ранен преглед и е установил, че пациентите с PD-L1 – нисък статус с монотерапията с пембролизумаб са
имали намалена преживяемост в сравнение с пациентите, които са получавали химиотерапия на базата на цисплатина или карбоплатина.

Проучването е било изменено, за да спре включването на пациенти с PD-L1 – нисък статус в рамото за монотерапия с пембролизумаб, а показанието за първа линия на
лечение на пациенти, които не отговарят на условията на цисплатина, е било ревизирано впоследствие през 2018 г. и е било ограничено до пациенти, които не са отговаряли
на условията за химиотерапия, съдържаща цисплатина и чиито тумори са изразявали PD-L1 (комбиниран положителен резултат [CPS] ≥ 10), както е определено от одобрен от
FDA тест, или пациенти, които не отговарят на условията за химиотерапия, съдържаща платина, независимо от състоянието на PD-L1. Впоследствие окончателният анализ
на KEYNOTE-361 е били публикуван през юни 2020 г. и не е показал полза нито в една от първичните крайни точки при преживяемостта без прогресия, нито в общата преживяемост за пембролизумаб / химиотерапия в сравнение с химиотерапията самостоятелно.

Всички следващи анализи трябва да се считат за изследователски и генериращи хипотези.

Източник на информация:

1.https://ascopost.com/news/april-2021/fda-odac-votes-in-favor-of-retaining-accelerated-approval-for-bladder-cancer-treatments/?fbclid=IwAR1YhWweATWOdaDbWJG6X2WwISwJ01sot05tH8GXnTaalAq1br6OU6qGtKQ

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars