Онкология и Изкуствен интелект

FDA даде ускорено одобрение на адаграсиб за KRAS G12C-мутирал, недребноклетъчен рак на белия дроб

I.Bivolarski
I.Bivolarski

На 12 декември 2022 г., Администрацията по храните и лекарствата на САЩ (FDA) даде ускорено одобрение на адаграсиб (Adagrasib, Krazati, инхибитор на семейството на RAS GTPase), за
възрастни пациенти с KRAS G12C-мутирал, локално напреднал или метастатичен, недребноклетъчен рак на белия дроб (NSCLC), което се определя чрез тест, одобрен от
FDA, а пациентите е трябвало да са преминали и поне една предишна системна терапия.

FDA също одобри комплекта QIAGEN therascreen KRAS RGQ PCR (тъкан) и Agilent Resolution ctDx FIRST Assay (плазма) като съпътстваща диагностика за адаграсиб.
Ако не се открие мутация в плазмен образец, трябва да се изследва туморната тъкан.

KRYSTAL-1

Одобрението се основава на KRYSTAL-1, многоцентрово, отворено, клинично изпитване с едно рамо (идентификатор на ClinicalTrials.gov: NCT03785249), което е включвало пациенти
с локално авансирал или метастатичен недребноклетъчен рак на белия дроб с KRAS G12C мутации. Ефикасността е била оценена при 112 пациенти, чието заболяване е прогресирало на или след базирана на
платина химиотерапия и инхибитор на имунната контролна точка, прилагани едновременно или последователно. Пациентите са получавали адаграсиб от 600 mg перорално два
пъти дневно до прогресиране на заболяването или неприемлива токсичност.

Основните изходни мерки за ефикасност са били: потвърдената степен на обективен отговор съгласно Критериите за оценка на отговора при солидни тумори версия 1.1, оценени
чрез заслепен независим централен преглед и продължителността на отговора. Честотата на обективния отговор е била 43% (95% [CI] = 34%–53%), а
средната продължителност на отговора е била 8,5 месеца (95% CI = 6,2–13,8).

НЛР

Най-честите нежелани реакции (≥ 20%) са били: диария, гадене, умора, повръщане, мускулно-скелетна болка, хепатотоксичност, бъбречно увреждане, диспнея, оток,
намален апетит, кашлица, пневмония, замаяност, запек, коремна болка и удължаване на QTc интервала. Най-честите лабораторни аномалии (≥ 25%) са били: намалени лимфоцити,
повишена аспартат аминотрансфераза, намален натрий, намален хемоглобин, повишен креатинин, намален албумин, повишена аланин аминотрансфераза, повишена липаза,
намалени тромбоцити, намален магнезий и понижен калий.

Препоръчваната таблетна доза адаграсиб е била 600 mg перорално два пъти дневно до прогресиране на заболяването или неприемлива токсичност.

Това показание е било одобрено при ускорено одобрение въз основа на общия процент на отговор и продължителността на отговора. Продължаването на одобрението за това
показание може да зависи от проверка и описание на клиничната полза в потвърдително изпитване(я).

Този преглед използва Assessment Aid, доброволно подаване от кандидата за улесняване на оценката на FDA. Това заявление е за бърза терапия, революционна терапия
и дава обозначение за лекарства сираци.

Източник на информация:

1.https://ascopost.com/news/december-2022/fda-grants-accelerated-approval-to-adagrasib-for-kras-g12c-mutated-nsclc/?utm_source=TAP%2DEN%2D121322%2DINTL&utm_medium=email&utm_term=fe901f0179d75ede8cb2aef3af279b70

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars