Онкология и Изкуствен интелект

eXalt3 trial: Енсартиниб показва ефикасност спрямо кризотиниб при ALK-позитивен недребноклетъчен карцином на белия дроб

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Статия в JAMA Oncology, съобщава, че изпитването във фаза III eXalt3 е показало значително удължена преживяемост без прогресия с
енсартиниб срещу кризотиниб при пациенти с напреднал, рецидивирал или метастатичен недребноклетъчен рак на белия дроб, който е ALK -позитивен и са били без предварително лечение с някакъв ALK инхибитор.

Подробности за изследването

В отвореното проучване, 290 пациенти с ALK-позитивна болест (и с намерение за лечение) от 21 държави са били разпределени на случаен принцип между юли 2016 г. и ноември 2018 г. да получават енсартиниб в доза от 225 mg веднъж дневно (n = 143) или кризотиниб при 250 mg два пъти дневно (n = 147) до прогресиране на
заболяването или неприемлива токсичност. Допускало се е включване на пациенти с асимптоматични мозъчни метастази. Пациентите е можело да са получавали до една предишна схема на химиотерапия за метастатично заболяване. Модифицирана популация с намерение за лечение се е състояла от 121 пациенти, лекувани с енсартиниб, и 126 пациенти, лекувани с кризотиниб с централно лабораторно потвърдено ALK-положително заболяване. Първичната крайна точка е била преживяемостта без прогресия при заслепена независима
оценка на комисията за преглед.

Преживяемост без прогресия

Средното проследяване е било 23,8 месеца (диапазон = 0–44 месеца) в групата на енсартиниб и 20,2 месеца (диапазон = 0–38 месеца) в групата на кризотиниб.
В популацията с намерение за лечение средната преживяемост без прогресия е била 25,8 месеца (95% [ДИ] = 21,8 месеца-не е достигнато) в групата
на енсартиниб срещу 12,7 месеца (95% ДИ = 9,2–16,6 месеца) при групата на кризотиниб (коефициент на риск [HR] = 0,51, 95% [CI] = 0,35-0,72, P <0,001). При модифицираната популация с намерение за лечение не е бил достигната средна преживяемост без прогресия (95% CI = 20,2 месеца-не е достигната) в групата на
енсартиниб спрямо 12,7 месеца (95% CI = 8,9–16,6 месеца) в групата на кризотиниб (HR = 0,45, 95% CI = 0,30-0,66, P <0,001).

Сред пациентите с измерими мозъчни метастази в модифицираната популация, предназначена за лечение, вътречерепна реакция се е наблюдавала при 7 (63,6%) от 11 пациенти с енсартиниб срещу 4-ма (21,1%) от 19 пациенти с кризотиниб. Средната преживяемост без прогресия при пациенти без мозъчни метастази не е била постигната с енсартиниб
спрямо 16,6 месеца с кризотиниб (HR = 0,46, 95% CI = 0,27-0,77, P = 0,003), което отразява намаления процент на прогресия на заболяването на централната нервна
система при групата на енсартиниб (4,2% срещу 23,9% след 12 месеца; специфичен за причината HR = 0,32, 95% CI = 0,16-0,63, P = 0,001).

В модифицираната популация с намерение за лечение, към момента на анализа, смърт е настъпила при 30 пациенти (24,8%) в групата на енсартиниб срещу 32 пациенти
(25,4%) в групата на кризотиниб (HR = 0,91, 95%CI = 0,54 -1,54); 2-годишната обща преживяемост е била 78% (95% = 69% -84%) срещу 78% (95% ДИ = 70% -85%).

КЛЮЧОВИ ТОЧКИ
1. Енсартиниб значително подобрява преживяемостта без прогресия спрямо кризотиниб;
2. Ензартиниб е бил свързан с по-висок процент на вътречерепна реакция.

Неблагоприятни събития

В популацията с намерение за лечение най-честите нежелани събития, свързани с енсартиниб от всяка степен (предимно степен 1-ва ​​или 2-ра), са били обрив (67,8%), повишена
аланин аминотрансфераза (48,3%) и аспартат аминотрансфераза (37,8%) и сърбеж (26,6%).

Най-често свързаното с енсартиниб нежелано събитие от степен 3-та е било обрив (11,2%). Докладвани са били три нежелани събития, свързани с лечението от степен 4-та, състоящи се от повишен билирубин, повишена креатинфосфокиназа и хипонатриемия. Свързани с лечението сериозни нежелани събития са се наблюдавали при 7,7% от пациентите в групата
на енсартиниб спрямо 6,1% от групата на кризотиниб. Свързаните с лечението нежелани реакции са довели до преустановяване при 9,1% срещу 6,8% от пациентите. В двете
групи не са настъпили смъртни случаи, свързани с лечението.

Заключение

В това рандомизирано клинично изпитване енсартиниб е показал превъзходна ефикасност спрямо кризотиниб както при системно,
така и при вътречерепно заболяване. Енсартиниб представлява нова опция от първа линия за пациенти с ALK-позитивна NSCLC.

Източник на информация:

1.https://ascopost.com/news/september-2021/ensartinib-shows-superior-efficacy-to-crizotinib-in-advanced-alk-positive-nsclc-exalt3-trial/?utm_source=TAP%2DEN%2D090721%2DINTL&utm_medium=email&utm_term=fe901f0179d75ede8cb2aef3af279b70

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars