Онкология и Изкуствен интелект

EV-301: Енфортумаб-Ведотин е удължил преживяемостта при пациенти с метастатичен уротелиален карцином

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Установено е било, че лечението с конюгатното антитяло- Енфортумаб-Ведотин (enfortumab vedotin-ejfv) значително е увеличило преживяемостта при пациенти с метастатичен уротелиален
карцином, според резултатите от клиничното изпитване EV-301 (фаза III). Тези констатации са били публикувани в The New England Journal of Medicine.

Едно от най-широко използваните лечения за този вид рак е химиотерапията, която действа на всички клетки в тялото, но също така и причинявайки странични ефекти. Нов клас
лекарства, конюгатни антитела, притежава антитяло, прикрепено към химиотерапевтично лекарство. Антитялото специално се насочва и прикрепя към раковите клетки, като носи със себе си химиотерапевтичното лекарство, което след това действа само
върху раковите клетки и игнорира нормалните клетки в тялото.

EV-301

В проучването са участвали 608 пациенти в 19 страни. То е тествало ефикасността на Енфортумаб-Ведотин при възрастни пациенти с локално авансирал или метастатичен уротелиален
рак, които преди това са били лекувани с химиотерапия на основата на платина и PD-1/PD-L1 инхибитор.

Пациентите са били разпределени на случаен принцип 1:1, да получават или Енфортумаб-Ведотин (в доза 1,25 mg/kg телесно тегло в дни 1-ви, 8-ми и 15-ти от 28-дневния цикъл) или
избрана от изследователя химиотерапия (стандартен доцетаксел, паклитаксел или винфлунин), прилаган на 1-ви ден от 21-дневния цикъл. Основната крайна точка на проучването
е била общата преживяемост.

Резултати

Рискът от смърт е бил с 30% по-нисък при прилагане на Енфортумаб-Ведотин, отколкото при химиотерапия. Средната обща преживяемост е била 12,88 месеца при пациенти,
лекувани с конюгатно антитяло-лекарство, срещу 8,97 месеца при пациенти, лекувани с химиотерапия (коефициент на риск [HR] = 0,70, 95% [CI] = 0,56–0,89,
P = .001).

КЛЮЧОВИ ТОЧКИ

1.Рискът от смърт е бил с 30% по-нисък при новото лекарство, отколкото при химиотерапията, със средна обща преживяемост от 12,88 месеца при пациенти, лекувани с Енфортумаб-Ведотин,
спрямо 8,97 месеца при пациенти, лекувани с химиотерапия.

2.Средната преживяемост без прогресия е била 5,6 месеца при Енфортумаб-Ведотин спрямо 3,7 месеца при химиотерапия.

3.Общият процент на отговор е бил 40,6% в рамото с Енфортумаб-Ведотин срещу 17,9% в рамото с химиотерапия.

Средната преживяемост без прогресия е била 5,6 месеца при Енфортумаб-Ведотин срещу 3,7 месеца при химиотерапия (HR = 0,62, 95% CI = 0,51–0,75, P <.001). Общият процент
на отговор е бил 40,6% в рамото с Енфортумаб-Ведотин срещу 17,9% в рамото с химиотерапия.

Честотата на свързаните с лечението нежелани събития, включително сериозни събития, са били сходни между двете групи (93,9% в групата на илтетумаб ведотин и 91,8% в групата
на химиотерапията). Честотата на нежеланите събития от степен 3-та или по-висока е била приблизително 50% и в двете групи; намаленият брой на неутрофилите (13,4%) и броят на белите
кръвни клетки (6,9%) са били по-чести при пациенти, лекувани с химиотерапия, а макулопапулозният обрив (7,4%) е бил по-чест при пациенти, лекувани с Енфортумаб-Ведотин.

Източник на информация:

1.https://ascopost.com/news/february-2021/enfortumab-vedotin-ejfv-prolongs-survival-in-patients-with-metastatic-urothelial-carcinoma/?fbclid=IwAR1D0capI2v6bI2KzVDBPY-n102ZUJMH7JPdQKmD03Vds5YymXKzI8-oYW

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars