Онкология и Изкуствен интелект
Статистики на блога
  • 45 434 посещения

EMILIA:Трастузумаб емтанзин за HER2-позитивен авансирал рак на гърдата

I.Bivolarski
I.Bivolarski
11.09.2019

EMILIA е рандомизирано, международно, отворено проучване, фаза 3 проучване за мъже и жени на възраст на 18 или повече години с HER2-позитивен нерезектабилен,  локално напреднал или метастатичен рак на гърдата, които преди това са лекувани с трастузумаб и таксан. Записаните пациенти бяха разпределени на случаен принцип (1:1)  на трастузумаб емансин (3,6 mg / kg интравенозно на всеки 3 седмици) или контрола ( с капецитабин 1000 mg /m2, самостоятелно прилаган през устата два пъти дневно на 1-14 дни на всеки 21-дневен цикъл, плюс лапатиниб от 1250 mg перорално веднъж дневно на 1-21 дни).Осъществена е чрез йерархична, динамична схема на рандомизация с интерактивна система за гласов отговор.

Рандомизацията е била стратифицирана по регион (САЩ срещу Западна Европа срещу или други региони), броя на предишните  схеми на химиотерапия,нерезектабилност, локално напреднала или метастатична болест (0 или 1 срещу> 1) и засягане на заболяването (висцерално спрямо невисцерално).

МЕТОДИ
На случаен принцип са били рандомизирани пациенти с HER2-позитивен напреднал рак на гърдата, които преди това са били лекувани с трастузумаб и таксан, да получават T-DM1 или
лапатиниб плюс капецитабин. Основните крайни точки са били преживяемостта без прогресия, общата преживяемост и безопасността.

Вторичните крайни точки са включвали преживяемостта без прогресия (оценено от изследователя), обективната честота на отговор и времето до прогресиране на симптомите.
Проведени са два междинни анализа на общата преживяемост.

РЕЗУЛТАТИ

Сред 991 случайно разпределени пациенти средната преживяемост без прогресия, оценена от независим преглед, е била 9,6 месеца с T-DM1 срещу 6,4 месеца с лапатиниб плюс
капецитабин (съотношение на риск за прогресия или смърт от всякаква причина, 0,65; и 95% доверителен интервал [CI] , 0,55 до 0,77; P <0,001) и средна обща  преживяемост при втория междинен анализ, който е преминал границата на спиране за ефикасност (30,9 месеца срещу 25,1 месеца; съотношение на риск за смърт от всякаква  причина, 0,68; 95% CI, 0,55 до 0,85 ; P <0,001). Обективният процент на отговор е по-висок при T-DM1 (43,6%, срещу 30,8% с лапатиниб плюс капецитабин; P <0,001);  резултати за всички допълнителни вторични крайни точки, предпочитани T-DM1. Коефициентите на нежелани събития от степен 3-та или по-високи са били по-високи при  лапатиниб плюс капецитабин, отколкото при T-DM1 (57% срещу 41%). Честотата на тромбоцитопенията и повишените серумни аминотрансферази са били по-високи при Т-ДМ1,
докато честотата на диария, гадене, повръщане и палмарно-плантарна еритродисестезия са били по-високи при лапатиниб плюс капецитабин.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
T-DM1 значително удължава без прогресия и цялостна преживяемост с по-малка токсичност от лапатиниб плюс капецитабин при пациенти с HER2-положителен напреднал
рак на гърдата, които преди това са били лекувани с трастузумаб и таксан. (Финансиране от F. Hoffmann – La Roche / Genentech; EMILIA ClinicalTrials.gov, NCT00829166)

Източник на информация:
1.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28526536
2.https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1209124

   Send article as PDF   
Trial Wars