Онкология и Изкуствен интелект

ECOG-ACRIN 5508: Комбинацията от бевацизумаб и пеметрексед не дава значително подобрение при продължаваща терапия

I.Bivolarski
I.Bivolarski
11.08.2019

Според клиничното проучване ECOG-ACRIN 5508 (фаза III), докладвано в Journal of Clinical Oncology, поддържащият пеметрексед или бевацизумаб нямат  значително подобрение в общата преживяемост спрямо контролната група само на бевацизумаб и са свързани с по-голяма токсичност при пациенти с напреднал  не-сквамозоклетъчен недребноклетъчен рак на белия дроб (NSCLC).

Подробности за проучването

В многоцентровото клинично проучване са били включени 1516 пациенти без предварително лечение на напреднала болест между август 2010 г. и април 2015 г. Пациентите са  получавали карбоплатин (AUC 6), паклитаксел (200 mg/m2) и бевацизумаб (15 mg/kg) на всеки 3 седмици за период до четири цикъла. Пациентите без прогресия  след четири цикъла им е било назначено на случаен принцип да получават поддържаща терапия с бевацизумаб (15 mg/kg), пеметрексед (500 mg /m2) или  комбинация от тях на всеки 3 седмици, като лечението е продължавало до прогресиране на заболяването, неприемлива токсичност или до оттегляне на съгласието на
пациентите от участие в проучването.

Общо 874-ма пациенти са били разпределени на случаен принцип в групи на: бевацизумаб (n = 287), пеметрексед (n = 294) или комбинация от тях (n = 293). Резултатите са били публикувани през октомври 2018 г. след достигане на пълната зрялост на данните. Основната крайна точка е била общата преживяемост, като  групата на бевацизумаб е служила като контролна група.

Преживяемост и нежелани събития

Средното проследяване е било 50,6 месеца. Общата средна преживяемост е била 14,4 месеца в групата с бевацизумаб срещу 15,9 месеца в групата на пеметрексед  (съотношение на опасност [HR] = 0,86, P = .12) и 16,4 месеца в комбинираната група (HR = 0,9, P = .28). Средната преживяемост без прогресия е била 4,2 месеца в  групата с бевацизумаб срещу 5,1 месеца в групата на пеметрексед (HR = 0,85, P = .06) и 7,5 месеца в комбинираната група (HR = 0,67, P <.001).

Нежеланите събития от степен ≥ 3 са били наблюдавани при 30% от групата на бевацизумаб, 38% от групата на пеметрексед и 51% от комбинираната група (Р <0,001 срещу  бевацизумаб). В сравнение с групата на бевацизумаб, групата на пеметрексед е имала по-висока честота на анемия от 3-та или 4-та степен, умора, лимфопения, неутропения, тромбоцитопения и левкопения, докато групата на бевацизумаб е имала по-висока честота на протеинурия и хипертония от 3-та или 4-та степен спрямо пеметрекседа групата.

Комбинираната група е имала по-висока честота на анемия, умора, лимфопения, неутропения, тромбоцитопения и левкопения спрямо групата на бевацизумаб.

Заключение

Заключението е, че самостоятелния бевацизумаб или пеметрексед са ефикасни като поддържаща терапия при напреднал не-сквамозоклетъчен НДКРБД. Поради липса на полза при преживяемостта и по-високата токсичност, комбинацията от бевацизумаб и пеметрексед не може да се препоръча.

Източник на информация:
1.https://www.ascopost.com/News/60323email=d39b85889631956349a11cd98f309f26a465ea0d14f9a4561e4342296aa4cf77&utm_medium=Email&utm_campaign=TAP%20EN

   Send article as PDF   
Trial Wars