Онкология и Изкуствен интелект

DREAM: Дурвалумаб плюс цисплатина и пеметрексед са показали добри резултати при злокачествения мезотелиом

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Статия в The Lancet Oncology съобщава, че австралийското проучване DREAM (фаза II) е показало активност с триплета дурвалумаб плюс цисплатин /пеметрексед  при нелекувани преди това пациенти с напреднал злокачествен мезотелиом.

Подробности за проучването

В мултицентровото проучване са били включени 54-ма оценими пациенти с измеримо заболяване между декември 2016 г. и септември 2017 г. Всички хистологични подтипове са били допустими  (епителиоидни са били в 83%).

Пациентите са получавали цисплатина- 75 mg/m², пеметрексед от 500 mg /m² и дурвалумаб при 1 125 mg на ден 1-ви от 3-седмичните цикли за максимум шест цикъла.

Разрешено е било преминаването към карбоплатин при AUC 5 при непоносимост към цисплатин. Дурвалумабът е бил продължен най-много за 12 месеца. Първичната крайна точка е била преживяемостта без прогресия
за 6 месеца при модифицирани критерии за оценка на отговора при солидни тумори (mRECIST) за злокачествен плеврален мезотелиом в популацията, предназначена за лечение.

КЛЮЧОВИ ТОЧКИ
1.Преживяемостта без прогресия за 6 месеца е била постигната при 57% от пациентите.
2.Изглежда, че състоянието на PD-L1 не е било свързано с преживяемостта без прогресия.

Преживяемост без прогресия

Средната продължителност на проследяването е била 28,2 месеца. Преживяемостта без прогресия за 6 месеца е била постигната при 31 (57%) от 54 пациенти. Средната преживяемост без прогресия е била 6,9 месеца с mRECIST и 7,0 месеца при модифицирания RECIST за имунотерапия (iRECIST). Средната обща преживяемост е била 18,4 месеца, с 1- и 2-годишни
нива от 65% и 37%.

Сред 51 пациенти с налична туморна тъкан, 27 са имали PD-L1-положителни тумори (оценка на туморния дял е бил над 1%), а 24-ма са имали PD-L1-отрицателни тумори. Не се е наблюдавало
очевидна връзка между състоянието на PD-L1 и преживяемостта без прогресия, със средна преживяемост без прогресия от 6,3 месеца при пациенти с PD-L1-отрицателни тумори и 6,6 месеца при лица с PD-L1-положителни тумори.

Обективения отговор се е лпри 26 пациенти (48%) според mRECIST и при 26 пациенти (48%) според iRECIST. Всички отговори са били частични. Наблюдавани са били  отговори при всички хистологични подтипове, включително двуфазни и десмопластични мезотелиоми.

Неблагоприятни събития

Най-честите нежелани събития от степен 3-та или 4-та са били неутропения (13%), гадене (11%) и анемия (7%). Сериозни нежелани събития са настъпили при 54% от пациентите; петима пациенти (9%) са имали сериозни нежелани събития, считани за евентуално свързани с дурвалумаб, състоящи се от бъбречно увреждане при двама, надбъбречна недостатъчност при един, инфузионна реакция при един пациент и замъгляване на зрението при още един.

Нежелани събития, свързани с имунната система, са се наблюдавали при 12 пациенти (22%), включително хипотиреоидизъм при 5-ма (9%), повишена амилаза или липаза при 2-ма (4%) и пневмонит при двама (4%).

Нежеланите събития, свързани с лечението, са довели до прекратяване на лечението при двама пациенти- един поради повишен креатинин (приписван на дурвалумаб) и един  поради сърдечна болка в гърдите. Смърт е настъпила при петима пациенти по време на изпитваното лечение, като нито един от смъртните случаи не е бил свързан с лечението.

Заключение

Комбинацията от дурвалумаб, цисплатин и пеметрексед има обещаваща активност и приемлив профил на безопасност, което
налага по-нататъшно изследване в рандомизирано проучване от фаза III.

Източник на информация:

1.https://ascopost.com/news/september-2020/first-line-durvalumab-plus-cisplatinpemetrexed-in-malignant-pleural-mesothelioma/?fbclid=IwAR1KmC22qMh3dZY8-6Mv1v8elvcy2djecuR7j1U2PVz3CmmpmyjR5K3WHkQ

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars