Онкология и Изкуствен интелект

DESMOPAZ: Пазопаниб показва активност при пациенти с дезмоидни тумори

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Във френското клинично проучване,  в несравнителна фаза II, DESMOPAZ, публикувано в The Lancet Oncology, е било установено, че инхибиторът на VEGF- рецептора пазопаниб е бил активен при възрастни пациенти с прогресиращи дезмоидни тумори. Както отбелязват изследователите,
свръхекспресията на VEGF е често срещана характеристика при агресивните дезмоидни тумори.

Подробности за проучването

В многоцентровото, отворено, клинично проучване 72-ма пациенти са билиразпределени на случаен принцип в съотношение 2: 1 между декември 2012 г. и август 2017 г.,  да получат пазопаниб от 800 mg / ден за 1 година (n = 48; 46 пациенти, подлежащи на оценка) или интравенозен винбластин- 5 mg /m2 и метотрексат -30 mg / m2 седмично в продължение на  6 месеца и след това всяка седмица в продължение на 6 месеца (n = 24; 20 пациенти, които могат да се оценят). Основната крайна точка е била делът на  пациентите без прогресия на заболяването, определени чрез RECIST, версия 1.1, на 6 месеца сред първите 43-ма оценявани пациенти в групата на пазопаниб.

Резултати

Средното проследяване е било 23,4 месеца. Сред първите 43-ма пациенти, оценявани за първичната крайна точка в групата на пазопаниб, делът на пациентите, които  не са прогресирали на заболяването за 6 месеца, е бил 83,7%. Делът на оценяваните пациенти в групата на метотрексат/винбластин, които не са прогресирали на заболяването  за 6 месеца, е бил 45,0%.

Реакциите (всички частични) са били наблюдавани при 17 пациенти, лекувани с пазопаниб (37,0%), а стабилно заболяване се е наблюдавано при 27 (58,7%). Отговорите  (всички частични) са наблюдавани при 5-ма пациенти, лекувани с метотрексат / винбластин (25%), а стабилно заболяване се е наблюдавано при 10-ма (50%).

Нежелани събития

Нежеланите събития, свързани с лечението от 3-та или 4-та, са се наблюдавали при 27 (56%) от 48 пациенти в групата на пазопаниб и при 17 (77%) от 22-ма в групата на  метотрексат/винбластин, като най-честата е била: хипертонията (21%) и диарията (15%) в групата на пазопаниб и неутропенията (45%) и повишаването на чернодробните трансаминази (18%) в  групата на метотрексат/винбластин. Свързани с лечението сериозни нежелани събития са настъпили при 11 пациенти, лекувани с пазопаниб (23%) и при 6-ма пациенти,
лекувани с метотрексат/ винбластин.

Заключение

Pazopanib е имал клинична активност при пациентите с прогресиращи дезмоидни тумори и е могъл да бъде валиден вариант за лечение при това рядко и инвалидизиращо заболяване.

Източник на информация:
1.https://www.ascopost.com/News/60338?email=d39b85889631956349a11cd98f309f26a465ea0d14f9a4561e4342296aa4cf77&utm_medium=Email&utm_campaign=TAP%20EN

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars