Онкология и Изкуствен интелект

CTONG1104: Адювантен гефитиниб срещу винорелбин/цисплатина при пациенти с недребноклетъчен рак на белия дроб

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Статия в Journal of Clinical Oncology съобщава, че крайните резултати от общата преживяемост в изпитването CTONG1104 (фаза III) не са показали значимо  предимство на адювантния гефитиниб срещу винорелбин/цисплатина при пациенти с EGFR-мутация в II – IIIA (N1–2) стадии на недребноклетъчен рак на белия дроб.

По-рано докладваният първичен анализ е показал, че преживяемостта без заболяване е била значително удължена с гефитиниб срещу винорелбин/цисплатин.

Подробности за проучването

В многоцентровото проучване, 222-ма пациенти са били разпределени на случаен принцип между септември 2011 г. и април 2014 г. да получават гефитиниб за 24 месеца (n = 111) или
винорелбин/цисплатина на всеки 3 седмици в продължение на четири цикъла (n = 111). Първичната крайна точка е била преживяемост без заболяване. Общата преживяемост е била
вторична крайна точка.

Ключови открития

Средната продължителност на проследяването е било 80,0 месеца. Средната обща преживяемост е била 75,5 месеца в групата на гефитиниб срещу 62,8 месеца в групата на
винорелбин/цисплатин, като разликата не е била статистически значима [коефициент на риск [HR] = 0,92, 95% [CI] = 0,62–1,36, P = .674).
Общата преживяемост за 5 години е била 53,2% срещу 51,2% (P = .784).

След прогресиране на заболяването последваща терапия е получена от 68,4% срещу 73,6% от пациентите. От тях 38,6% срещу 51,5% са получили таргетна терапия. Средната обща
преживяемост е била 57,4 месеца срещу 28,7 месеца за последваща терапия срещу липса на последваща терапия в групата на гефитиниб и 51,9 месеца спрямо 15,6 месеца в
групата на винорелбин/цисплатина.

Сред всички пациенти средната обща преживяемост е била 76,2 месеца при тези, получаващи таргетна терапия, 39,3 месеца при тези, получаващи друга последваща терапия, и 23,4  месеца при тези, които не получават последваща терапия. Последващата тергетна терапия е допринесла най-много за общата преживяемост (HR = 0,23, 95% CI = 0,14–0,38) спрямо
липсата на последваща терапия.

Актуализираните 3- и 5-годишни нива на преживяемост без заболявания в групите гефитиниб спрямо винорелбин /цисплатина са били 39,6% срещу 32,5% (P = .316) и 22,6% срещу
23,2% (P = .928).

Заключение

Адювантната терапия с гефитиниб при пациенти с ранен стадий при недребноклетъчен рак на белия дроб и с EGFR мутация е демонстрирала подобрена преживяемост без заболяване
в сравнение със стандартната химиотерапия. Въпреки, че това предимството е било на преживяемостта без заболяване, не се е превърнало в значителна  разлика в общата преживяемост.
Общата преживяемост с адювант гефитиниб е една от най-дълго наблюдаваните при тази група пациенти в сравнение с историческите данни.

Източник на информация:

1.https://ascopost.com/news/january-2021/adjuvant-gefitinib-vs-vinorelbinecisplatin-in-stage-ii-iiia-egfr-mutant-nsclc/?bc_md5=fe901f0179d75ede8cb2aef3af279b70&utm_source=TAP-EN-010620-INTL&utm_medium=emai

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars