Онкология и Изкуствен интелект

CONFIRM Trial съобщава за подобряване на преживяемостта с Ниволумаб при рецидивирал злокачествен мезотелиом

I.Bivolarski
I.Bivolarski

За първи път е било доказано, че лечението в ниволумаб подобрява общата преживяемост при тежко претретирани пациенти с рецидивирал злокачествен мезотелиом. В проучването CONFIRM (фаза III),  самостоятления ниволумаб е довел до значително подобрение, както на общата преживяемост, така и на преживяемостта без прогресия, според изследване, представено от
Международната асоциация за изследване на рака на белия дроб 2020, на Световна конференция по рак на белия дроб в Сингапур във виртуален формат през януари 2021 г.

Общата преживяемост все още е незряла, но вече е значително по-дълга при ниволумаб. Медиана от 9,2 месеца срещу 6,6 месеца на плацебо (коефициент на риск [HR] = 0,72; P = .018). Оценената
от изследователите преживяемост без прогресия също е била по-дълга за ниволумаб спрямо плацебо: медиана 3,0 срещу 1,8 месеца (HR = 0,61 P <.001).

CONFIRM е първото плацебо контролирано проучване във фаза III на агент, насочен към PD-1 при рецидивирал мезотелиом. Това е и първото проучване, което е
показало подобрение на общата преживяемост след стандартния дублет от първа линия на пеметрексед и цисплатина или карбоплатина.

CONFIRM Trial Подробности

Това плацебо контролирано рандомизирано проучване във фаза III наречено CONFIRM е включвало 24 центъра в Обединеното кралство. В него са били включени 332 пациенти с
предварително лекуван, нерезектабилен мезотелиом (плеврален или перитонеален), като на случаен принцип им е било възложено да получават ниволумаб по 240 mg на 1-ви ден от всеки
14-дневен цикъл (n = 221) или плацебо (n = 111). Участниците са били стратифицирани с епителиоидна срещу неепителиоидна хистология (epithelioid vs nonepithelioid). 88% от двете рамена са имали епителиоидни
тумори, а 34% от пациентите са имали туморен дял (TPS) от най-малко 1%, който е показал експресия на PD-L1. За повече от половината пациенти ниволумаб е бил лечение от
трета линия.

Проучване на крайните точки

Наблюдават се значителни ползи от ниволумаб по отношение както на прогресията, така и на общата преживяемост. Трябва да се отбележи, че експресията на PD-L1
изглежда не е предсказвала полза сред 234-те пациенти, чиито тумори са били тествани и ползата е била значителна за епителиоидните подтипове, но не и за неепителиоидните  подтипове.

За епителиоидния подтип средната обща преживяемост е била 9,4 месеца с ниволумаб срещу 6,6 месеца при плацебото, а 12-месечната обща преживяемост е била съответно 40,0% и 26,7%
(HR = 0,71; P = .021). За неепителиоидния подтип тези числа са били съответно 5,9 месеца и 6,7 месеца и 34,6% и 30,8% (HR = 0,79; P = .572). Липсата на полза при неепителиоидния
подтип може да се дължи на малкия брой пациенти (n = 39) в тази група.

За пациентите с PD-L1-положително заболяване (TPS ≥ 1%) средната обща преживяемост е била 8,0 месеца с ниволумаб и 8,7 месеца с плацебо (HR = 0,95; P = .864). За пациентите
с PD-L1-отрицателно заболяване е била 9,0 месеца срещу 6,4 месеца (HR = 0,74; P = .115).

Дали положителността на PD-L1 е предсказваща полза за  ниволумаб, е противоречива при мезотелиома. Поне при тази настройка и при този размер на извадката PD-L1 не е бил нито предсказуем, нито прогнозен.

Нежелани събития от степен 3-та или 4-та са били докладвани при 45% от групата на ниволумаб и 42% от групата на плацебо. Сериозни нежелани събития са били наблюдавани съответно при 36%
и 39%. Смъртните случаи, свързани с тежко нежелано събитие, са били регистрирани съответно за 3,6% и 5,3% от рамената.

Източник на информация:

1.https://ascopost.com/issues/march-10-2021/confirm-trial-reports-improvement-in-survival-with-nivolumab-in-relapsed-malignant-mesothelioma/?utm_source=TAP-eTOC-031021-
INTL&utm_medium=email&utm_term=fe901f0179d75ede8cb2aef3af279b7

 

 

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars