Онкология и Изкуствен интелект

CodeBreak 200: Нов стандарт за грижа за втора или трета линия лечение при мутирал KRAS G12C недребноклетъчен рак на белия дроб?

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Инхибиторът соторазиб (Sotorasib, KRAS G12C) е удвоил степента на преживяемост без прогресия на 12 месеца и е намалил риска от прогресиране на заболяването или смърт с
34% в сравнение със стандартното лекарство- доцетаксел за Втора линия за пациенти с лекуван преди това недребноклетъчен рак на белия дроб (NSCLC) имащ KRAS G12C мутация.

Тези констатации от изпитването CodeBreak 200 (фаза III) бяха представени на конгреса на Европейското дружество по медицинска онкология (ESMO) през 2022 г.1
Соторазиб получи ускорено одобрение от Администрацията по храните и лекарствата на САЩ (FDA) през май 2021 г. за пациенти с KRAS G12C-мутирал, локално
напреднал или метастатичен недребноклетъчен рак на белия дроб, въз основа на констатациите от по-ранната фаза I/II на изпитването CodeBreaK 100.

CodeBreaK 200 е първото изпитване във фаза III на инхибитор на KRAS G12C при недребноклетъчен рак на белия дроб. Други инхибитори на KRAS G12C са в различни етапи на развитие.

В проучването CodeBreaK 200, при средно проследяване от 17,7 месеца, 12-месечната честота на преживяемост без прогресия е била 24,8% при соторазиб срещу 10,1% при доцетаксел.
Средната преживяемост без прогресия е била 5,6 месеца със соторазиб срещу 4,5 месеца (95%) с доцетаксел (P = .002).

Подробности за изследването

В глобалното проучване -CodeBreaK 200 са били включени 345 пациенти с локално напреднал, неоперабилен или метастатичен недребноклетъчен рак на белия дроб с мутация в KRAS G12C.
Първоначално проучването е било предназначено да включва 650 участници, но този брой е бил намален до приблизително 330 въз основа на искане от FDA, че пациентите в
рамото на доцетаксел могат да преминат към получаване на соторазиб след прогресия на заболяването. Това изменение поддържа статистическата мощност за първичната
крайна точка за преживяемост без прогресия, но е с недостатъчна статистическа значимост за общата преживяемост.

Общо 36% от пациентите в групата на соторазиб са получили последваща терапия при кръстосване, в сравнение с 42% в групата на доцетаксел. Общо 34% от пациентите
в рамото на доцетаксел са получили последващ инхибитор на KRAS G12C. Химиотерапията е най-честото срещаното лечение при кръстосване за тези в рамото на соторазиб,
при които е имало прогресия на заболяването (21%).

Пациентите са били разпределени на случаен принцип да получават или перорален соторазиб при 960 mg/ден (n = 171) или интравенозен (IV) доцетаксел при 75 mg/m2 на
всеки 3 седмици (n = 174). Всички пациенти са били лекувани преди това с химиотерапия на основата на платина и чек-пойнт инхибитор, едновременно
или последователно. Пациенти с активни мозъчни метастази са били изключени от проучването, въпреки че е била разрешена анамнеза за мозъчни метастази.

В началото характеристиките на пациента са били балансирани и в двете рамена. В рамото на соторазиб средната възраст на пациентите е била 64 години и повечето
пациенти (73,7%) са били включени в Европа. Повечето пациенти са били настоящи или бивши пушачи (97,1%), а една трета са имали анамнеза за засягане на
централната нервна система (33,9%). Почти половината от пациентите са получили една предходна линия на терапия (45%), а 17% са получили повече от две
предишни линии на терапия.

Основни резултати

Средната обща преживяемост е била 10,6 месеца със соторазиб спрямо 11,3 месеца с доцетаксел, почти 1-месечна абсолютна разлика, която не е била статистически значима.
Честотата на обективния отговор със соторазиб е била 28,1% спрямо 13,2% с доцетаксел (P < 0,001). Общият процент на контрол на заболяването (т.е. пълен отговор,
частичен отговор, стабилно заболяване) е била 82,5% със соторазиб и 60,3% с доцетаксел. Около 80% от пациентите, лекувани със соторазиб, са имали някаква степен на
свиване на тумора, в сравнение с 62,8% от пациентите, лекувани с доцетаксел.

Сред отговорилите средната процентна промяна в размера на тумора е бил 58,8% при соторазиб спрямо 48,5% при доцетаксел. Средното време за отговор е било съответно
1,4 месеца срещу 2,8 месеца. Средната продължителност на отговора е била 8,6 месеца при соторазиб спрямо 6,8 месеца при доцетаксел.

КЛЮЧОВИ ТОЧКИ

1. Във фаза III изпитване CodeBreak 200, инхибиторът на KRAS G12C соторазиб е удвоил степента на преживяемост без прогресия на 12 месеца и е намалил риска от
прогресия на заболяването или смърт с 34% в сравнение със стандартния доцетаксел от втора линия за пациенти с предишно лечение с недребноклетъчен рак на
белия дроб и KRAS G12C мутация.

2. Честотата на обективния отговор със соторазиб е била 28,1% спрямо 13,2% с доцетаксел (P < 0,001).

3. Общият процент на контрол на заболяването (т.е. пълен отговор, частичен отговор, стабилно заболяване) е бил 82,5% със соторазиб и 60,3% с доцетаксел.

Съобщените от пациентите резултати са подобрени със соторазиб спрямо доцетаксел, включително времето до влошаване на общото здравословно състояние,
физическата функция и свързаните с рака симптоми.

Подобрена безопасност и качество на живот

Областите на безопасност и качество на живот са били подобрени със соторасиб. Свързани с лечението нежелани реакции са били докладвани при
9,5% от пациентите в рамото на соторазиб срещу 11,3% в рамото на доцетаксел. Най-честите свързани с лечението нежелани реакции от всякаква степен са били диария
(33,7% при соторазиб срещу 18,5% при доцетаксел), гадене (14,2% срещу 19,9%), повишаване на аланин аминотрансферазата (ALT) (10,1% срещу 0%), аспартат
аминотрансфераза (AST) увеличение (10,1% срещу 0%) и умора (6,5% срещу 25,2%).

Соторазиб е бил свързан с по-малко нежелани реакции от степен 3-та или по-висока, свързани с лечението, отколкото доцетаксел (33,1% срещу 40,4%). Сериозните нежелани
реакции са били по-редки при соторазиб, отколкото при доцетаксел: 10,7% спрямо 22,5%. Най-честите нежелани реакции от степен 3-та или по-висока, свързани с лечението със
соторазиб, са били диария, повишаване на ALаT и повишаване на ASаT; с доцетаксел те са били неутропения, умора и фебрилна неутропения.

Съобщените от пациентите резултати са били подобрени със соторазиб спрямо доцетаксел, включително времето до влошаване на общото здравословно състояние, физическата
функция и свързаните с рака симптоми. По отношение на качеството на живот, глобалните оценки на здравния статус са 6,6 с доцетаксел срещу 9,3 със соторасиб,
за 31% намаление на риска от влошаване на качеството на живот с таргетната терапия (P = .005). Соторазиб също забавя влошаването на физическото функциониране
с 31% спрямо доцетаксел (9,4 спрямо 15,1; P = 0,007).

Освен това соторазиб е забавил влошаването на ключовите симптоми, свързани с раковото заболяване, в сравнение с доцетаксел. Имало е 37% намаление на риска от диспнея (P <.001),
а рискът от влошаване на кашлицата е бил забавен с 45% със соторазиб (P <.001). Числената тенденция показва забавяне на влошаването на болката в гърдите със
соторазиб, но това не е статистически значимо.

„Sotorasib се приема перорално и ежедневно в сравнение с IV за доцетаксел на всеки 3 седмици. Губите косата си с доцетаксел. Пациентите не губят косата си със
соторазиб“, каза д-р Джонсън. „Има много фини начини, по които тези данни показват колко по-добро е качеството на живот за пациентите [със соторасиб, отколкото
с доцетаксел], и докладваните от пациентите резултати също показват това.“

Следващи стъпки

Проучването във фаза I/II CodeBreaK 101 продължава и оценява потенциалните комбинирани терапии със соторазиб за солидни тумори с KRAS G12C мутации. Има също така
няколко проучвания във фаза I/II, изследващи различни комбинации на соторазиб в различни условия. Освен това, проучването фаза III CodeBreaK 300 оценява соторазиб в
комбинация с панитумумаб за пациенти с KRAS G12C-мутант колоректален рак.

Източник на информация:

1. Johnson ML, de Langen AJ, Waterhouse DM, et al: Sotorasib versus docetaxel for previously treated non-small cell lung cancer with KRAS G12C mutation: CodeBreaK 200 phase III study. ESMO Congress 2022. Abstract LBA10. Presented September 12, 2022.
https://ascopost.com/issues/november-10-2022/sotorasib-a-new-standard-of-care-for-second-or-third-line-treatment-of-kras-g12c-mutated-nsclc/?utm_source=TAP%2DeTOC%2D11%2F10%2F2022%5FINTL&utm_medium=email&utm_term=fe901f0179d75ede8cb2aef3af279b70

 

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars