Онкология и Изкуствен интелект
Статистики на блога
  • 45 434 посещения

CLOVER: Дали ще има разлика между 4 или 6 курса на АХТ при приложение на таксан плюс циклофосфамид

I.Bivolarski
I.Bivolarski
29.04.2019

Проспективно, мултицентрово, рандомизирано, отворено, фаза III клинично проучване (CLOVER) сравняващо 4  с 6 цикъла на Таксан с Циклофосфамид (доцетаксел + циклофосфамид)при  Адювантна химиотерапия с 1-3 лимфни възли и ER + / HER2- ранен рак на гърдата

Описание

Докато ТС (таксан + циклофосфамид) като адювантна химиотерапия си остава един от предпочитаните режими за ранен рак на гърдата, все още не знаем как да определим оптималния брой цикли за адювантна химиотерапия.

В това проспективно, открито клинично изпитване, ще се включват пациентки с позитивен естроген рецептор (ER), с отрицателен HER2 при рак на гърдата и с 1 до 3 положителни лимфни възли.

Те ще бъдат рандомизирани в две рамена с по 4 или 6 цикъла всички на TC адювантна химиотерапия.

Описание на модела:
Рамо 1: 6 цикъла на ТС (доцетаксел 75 mg/ m2, iv ден 1 + циклофосфамид 600 mg / m2 iv, ден 1, при 21 дни на цикъл).

Рамо 2: 4 цикъла на ТС (доцетаксел 75 mg/ m2, iv ден + циклофосфамид 600 mg / m2 iv ден 1, при 21 дни на цикъл).

Безопасността и ефикасността на всяка група ще бъдат оценявани чрез преживяемост без заболяване (DFS), преживяемост без инвазивни заболявания (iDFS), изтеглена преживяемост без заболяване (DDFS-distant disease free surviva), обща преживяемост (OS) и нежелани ефекти (AE).

Източник на информация:

ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03926091

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars