Онкология и Изкуствен интелект

ClarIDHy: Ивосидениб подобрява преживяемостта при холангиокарцином

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Ивосидениб (Ivosidenib, инхибитор на изоцитрат дехидрогеназа 1 -IDH1), подобрява общата преживяемост с почти 3 месеца при предишно лекувани пациенти с напреднал IDH1-мутирал  холангиокарцином в сравнение с плацебо. Той е бил оценен в глобалното проучване ClarIDHy (фаза III).

Благоприятната обща тенденция на преживяемостта стана статистически значима след коригиране за 70% от пациентите, преминали към ивосидениб след рентгенологично прогресиране на  заболяването. При този коригиран анализ рискът е бил намален с 51% (P <.0001).

Ивосидениб е първия в класа си перорален инхибитор на мутарал IDH1. Той вече е одобрен за лечение на пациенти с остра миелоидна левкемия (AML), имащи мутация в IDH1.

Подробности за ClarIDHy

В проучването на случаен принцип са били разпределени 187 пациенти с нерезектабилен или метастатичен IDH1-мутирал холангиокарцином в съотношение 2:1 да получават ивосидениб или плацебо. Повече от
две трети от пациентите в двете рамена са имали мутация в IDH1 R132C. Повече от 90% от пациентите във всяко рамо са имали метастатично заболяване и приблизително 90% са  имали интрахепатален холангиокарцином. Преминаването от плацебо към ивосидениб е било разрешено при прогресиране на заболяването рентгенологично, какъвто е бил случаят при 43
пациенти, лекувани с плацебо (70,5%).

Основната крайна точка на проучването, за която е било съобщено по-рано, е била подобряването на преживяемостта без прогресия чрез независим рентгенологичен преглед.

Медианата преживяемост без прогресия е била 2,7 месеца с ивосидениб и 1,4 месеца с плацебо (коефициент на риск [HR] = 0,37; 0001).
Нямало е пациенти, които са били на плацебо без прогресия на  6-я месец, докато процентите на преживяемост без прогресия на 6-я и 12-ти месец в рамото на ивосидениб са били съответно 32% и 22% по време на анализа.
Ивосидениб също таке е довел до по-голям процент на контрол на заболяването в сравнение с плацебо [53% срещу 28%]. Ефектът от лечението върху преживяемостта без прогресия е
последователен във всички подгрупи.

Нежелани лекарствени реакции

Нежелани събития, възникнали при лечението от 3-та степен, са били съобщени при 53% от пациентите, на които е бил прилаган ивосидениб, и при 37% от пациентите, получаващи плацебо,
като най-честите са били: асцит, анемия и повишен билирубин в кръвта. Нежеланите реакции, водещи до прекратяване на лечението, са били по-чести при плацебо (8,5%), отколкото
при ивосидениб (6,6%).

Източник на информация:

1.https://ascopost.com/issues/february-10-2021/claridhy-trial-idh1-inhibitor-ivosidenib-benefits-survival-in-cholangiocarcinoma/?fbclid=IwAR1MHbGXlSkeNjESYsupQOdlJdhrr6PS5C8GiF-OxqjTlOXY8Qki1jVvN1

 

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars