Онкология и Изкуствен интелект

Цитостатици

I.Bivolarski
I.Bivolarski
17.03.2021

Цитостатиците, се подразделят на няколко основни групи. Те се използват в лечението на онкогични заболявания и са част от неспецифичната химиотерапия. Действието им се изразява върху всички чувствителни клетки в човешкото тяло. На практика те се прицелват във всички делящи се клетки, като носят след себе си определени странични ефекти. Ползите на някой от тях са оценени в клинични проучвания докато други са исторически наложени в практиката.

Ето ги и изброени:

I. Алкилиращи лекарства:

Алкилирането е прехвърляне на алкилова група от една молекула към друга. Алкиловата група може да бъде прехвърлена като алкилова карбокация, свободен радикал, карбанион или карбен (или техните еквиваленти).

  Бифункционални алкилатори

1.Хлорамбуцил 2.Циклофосфамид 3.Мелфалан 4.Кармустин 5.Прокарбазин 7.Мустарген(хлорметин) 8.Ифосфамид (Холоксан);

  Монофункционални алкилатори

8.Дакарбазин;  9.Нитрозурейни препарати; 10.Темозоламид (орален дакарбазин)

II. Антиметаболити:

1.Метотрексат 2.Флуороурацил 3.Цитарабин 4.Меркаптопурин 5.Флударабин 6.Хидроксикарбамид; 6.Гемцитабин; 7.Пеметрексед; 8.Капецитабин 9.Флоксуридин.

Механизъм на действие на Антиметаболитите при раковите заболявания

 

III. Противотуморни антибиотици:

Антрациклините са клас лекарства, използвани в химиотерапията, които се извличат от бактерията Streptomyces. Те действат главно чрез интеркалиране с ДНК, така се намесват в ДНК метаболизма и производството на РНК. Цитотоксичността им се дължи главно на инхибирането на топоизомераза II, след като ензимът предизвиква разплитане на ДНК.

1.Даунорубицин 2.Доксорубицин 3.Епирубицин 4.Митомицин С

Пептидни антибиотици

5.Блеомицин; 6.Актиномицин

IV. Растителни противотуморни медикаменти:

Vinca алкалоиди: винкристин, винбластин, виндезин, винорелбин
Таксани (цитоскелетни унищожители): доцетаксел, паклитаксел, абраксан, таксотер
Лигнани: етопозид
Кампотецини: топотекан

V.Платина-базирани агенти

1.Карбоплатина 2.Оксалоплатина 3.Цисплатина

VI.Инхибитори на топоизомераза I

1.Иринотекан; 2.Топотекан.

VII.Инхибитори на топоизомераза II

1.Етопозид; 2.Тенипозид; 3.Тафлупозид.

VIII.Хистонни деацетилазни инхибитори

1.Вориностат; 2.Ромидепсин

 

 

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
За ракаЛекарства