Онкология и Изкуствен интелект

CheckMate 649: Добавяне на ниволумаб за първа линия към химиотерапията при напреднали гастроинтестинални карциноми

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Статия в The Lancet съобщава, че проучването на CheckMate 649 (фаза III) е показало, че добавянето на ниволумаб при първа
линия към химиотерапията води до подобряване на общата и свободната от прогресия преживяемост при пациенти с напреднал HER2-отрицателен рак на стомаха, гастроезофагеалната връзка (GEJ) и аденокарцинома на хранопровода при тумори с PD-L1 комбиниран положителен резултат (CPS) ≥ 5 (първични крайни точки) и сред всички случайно включени пациенти.

Изследването подкрепя одобрението на ниволумаб от април 2021 г. за използването му в комбинация с флуоропиримидини и платина- съдържаща химиотерапия за лечение на
напреднал или метастатичен рак на стомаха, рак на гастроезофагеалната връзка и аденокарцином на хранопровода, независимо от състоянието на PD-L1.

Подробности за проучването

Отвореното проучване е включвало 1581 пациенти с нерезектабилно заболяване от 29 държави. Те са били разпределени на случаен принцип между март 2017 г. и
април 2019 г. да получават ниволумаб по 360 mg на всеки 3 седмици или 240 mg на всеки 2 седмици в продължение на максимум 2 години плюс химиотерапия
(n = 789) или само химиотерапия (n = 792). Пациентите са били включени без оглед на състоянието на PD-L1. Химиотерапията и в двете групи се е състояла от
капецитабин и оксалиплатина на всеки 3 седмици или левковорин, флуороурацил и оксалиплатина на всеки 2 седмици. Лечението е продължавало до прогресиране на
заболяването или неприемлива токсичност. Първичните крайни точки са били общата и свободната от прогресия преживяемост при заслепен независим централен преглед на популацията
с тумори от CPS ≥ 5, състоящи се от 473 пациенти в групата на ниволумаб и 482 в контролната група. Общата и преживяемостта без прогресия също са били анализирани
в общата популация.

Резултати при преживяемостта

Медианата на проследяването за цялостната преживяемост е била 13,1 месеца (интерквартилен диапазон [IQR] = 6,7–19,1 месеца) в групата на ниволумаб и 11,1 месеца (IQR = 5,8–16,1 месеца) в групата на химиотерапията. Сред пациентите с PD-L1 CPS ≥ 5, средната обща преживяемост е била 14,4 месеца (95% [CI] = 13,1–16,2 месеца)
в групата на ниволумаб срещу 11,1 месеца (95% CI = 10,0–12,1 месеца) в контролата група (съотношение на риск [HR] = 0,71, 98,4% CI = 0,59–0,86, P <.0001).

Средната преживяемост без прогресия е била 7,7 месеца (95% = 7,0–9,2 месеца) в групата с ниволумаб срещу 6,0 месеца (95% ДИ = 5,6–6,9 месеца) в контролната група (HR = 0,68, 98% ДИ = 0,56– 0,81, Р <.0001).

Сред всички пациенти средната обща преживяемост е била 13,8 месеца (95% = 12,6–14,6 месеца) в групата с ниволумаб срещу 11,6 месеца (95% = 10,9–12,5 месеца)
в контролната група (HR = 0,80, 95% ДИ = 0.68–0.94, P = .0002), с 12-месечни ставки от 55% срещу 48%. Средната преживяемост без прогресия (неофициално тествана)
е била 7,7 месеца (95% ДИ = 7,1–8,5 месеца) в групата на ниволумаб срещу 6,9 месеца (95% = 6,6–7,1 месеца) в контролната група (HR = 0,77, 95 % CI = 0,68–0,87),
с 12-месечни проценти от 33% срещу 23%.

КЛЮЧОВИ ТОЧКИ
1.Добавянето на ниволумаб към химиотерапията е довело до подобряване на общата и без прогресия преживяемост сред пациенти с тумор PD-L1 CPS ≥ 5.
2.Добавянето на ниволумаб е било свързано с полза при общата и свободната от прогресия преживяемост сред всички произволно включени пациенти.

Неблагоприятни събития

Нежеланите събития, свързани с лечението от степен 3-та и 4-та, са се наблюдавали при 59% от пациентите в групата на ниволумаб плюс химиотерапия и 44% от групата на химиотерапията, като най-честата в групата на ниволумаб е била: неутропенията (15% срещу 12% в контролната група) и анемията (6% срещу 3%). Най-честите свързани
с лечението нежелани събития от всяка степен (≥ 25%) са били гадене, диария и периферна невропатия и в двете групи. Свързани с лечението сериозни нежелани събития са се наблюдавали при 22% спрямо 12% от пациентите. Свързаните с лечението нежелани събития са довели до прекратяване на който и да е компонент от
лечението при 36% срещу 24%.
Общо 16 смъртни случая в групата с ниволумаб (2%) срещу 4 в контролната група (1%) са се считали за свързани с лечението.

Заключение

Ниволумаб е първият PD-1 инхибитор, който е показал превъзходна обща преживяемост, заедно с полза за преживяемостта без прогресия и приемлив профил на безопасност,
в комбинация с химиотерапия срещу химиотерапия само при нелекувани преди това пациенти с напреднал рак на стомаха, гстроезофагелната връзка или аденокарцином на хранопровода. Ниволумаб
плюс химиотерапия представлява ново стандартно лечение от първа линия за тези пациенти.

Източник на информация:

1.https://ascopost.com/news/june-2021/addition-of-first-line-nivolumab-to-chemotherapy-in-advanced-gastric-cancers-checkmate-649/?fbclid=IwAR3SkEY-HYioALLB9MlT0mO9pPG27fOK7pLx36rvJ7N4uVu3xBMRx6fGfGQ

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars