Онкология и Изкуствен интелект
Статистики на блога
  • 45 434 посещения

CheckMate 817:Ниволумаб / Ипилимумаб за първа линия в специални популации с недребноклетъчен рак на белия дроб

I.Bivolarski
I.Bivolarski
10.09.201911.09.2019

Терапията за първа линия, състояща се от ниволумаб плюс ипилимумаб е показала постоянен профил на безопасност при специални популации с напреднал недребноклетъчен  рак на белия дроб (NSCLC).

CheckMate 817

CheckMate 817 е бил стартиран поради ограничените данни за безопасността и ефикасността на имунотерапията при пациенти с напреднал NSCLC с други съпътстващи  заболявания, като мозъчни метастази,чернодробни, бъбречни и/или HIV- инфекция.

В CheckMate 817, са били тествани две групи пациенти с нелекувани по-рано напреднал NSCLC. Кохорта А1 се е състояла от 198 пациенти с  ECOG-PS 2 или ECOG PS 0-1 и с асимптоматични нелекувани мозъчни метастази, чернодробно или бъбречно увреждане или ХИВ инфекция. Другата група пациенти  (кохорта А) е възлизала на 391 ката пациентите са били с ECOG PS 0-1.

Пациентите с известни EGFR мутации или ALK транслокации, чувствителни към наличната таргетна терапия, са били изключени от двете групи. Всяка група е получавала  “плоска”(flat) доза ниволумаб плюс ниска доза ипилимумаб на базата на тегло в продължение за 2 години, до прогресиране на заболяването или до възникването на неприемлива токсичност.

Резултати

И при двете групи пациенти са се наблюдавали сходни проценти на нежелани събития, свързани с лечението, но общият им процент на отговор е бил 25% в кохорта А1 и 35% в  кохорта А. Преживяемостта без прогресия е била по-кратка в кохорта А1, отколкото в кохорта А.

Заключение

Ниволумаб за първа линия ниволумаб плюс ипилимумаб на базата на теглото на пациента са показали постоянен профил на безопасност при специалните популации с напреднал NSCLC,
включително при тези с ECOG PS 2. Пациентите с или висока туморна мутационна тежест или с по-висока експресия на PD-L 1 изглежда са показали подобрена ефикасност.

Източник на информация:
1.https://www.ascopost.com/news/september-2019/first-line-nivolumabipilimumab-in-special-populations-with-nsclc/?email=d39b85889631956349a11cd98f309f26a465ea0d14f9a4561e4342296aa4cf77&utm_medium=Email&utm_campaign=TAP%20EN

   Send article as PDF   
Trial Wars