Онкология и Изкуствен интелект

CheckMate 037: Ниволумаб подобрява отговора, а не преживяемостта при напреднал злокачествен меланом

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Пациентите с напреднал злокачествен меланом, лекувани с ниволумаб, са имали по-високи и по-трайни отговори в сравнение с избора на химиотерапия от изследователя. Това обаче, не  е довело до подобрени резултати за преживяемостта, според резултатите от проучването CheckMate 037, публикувано в Journal of Clinical Oncology.

Общият резултат от преживяемостта може да е бил повлиян от увеличената честота на отпадане преди лечението и повишената системна терапия, получена след назначена терапия  при избора на изследователя за химиотерапевтична група, както и увеличен дял на пациентите с лоши прогнозни фактори в групата на ниволумаб.

Въпреки липсата на предимство за преживяемостта, ниволумаб остава ефективна опция за PD-1 инхибитор при наивни пациенти, които са претърпели неуспех с ипилимумаб и BRAF  инхибитор, имащи BRAF-мутация.

Към настоящия момент (2017 г.) са необходими възможности за лечение на пациенти с напреднал меланом, които са прогресирали с терапия с ипилимумаб и BRAF инхибитор.
PD-1 инхибиторът- ниволумаб е показал повишена ефикасност при метастатичен меланом в сравнение с ипилимумаб.

Проучването е разпределило на случаен принцип пациенти в съотношение 2:1 на ниволумаб 3 mg/kg на всеки 2 седмици или избор на изследовател за химиотерапия  (дакарбазин или карбоплатин/паклитаксел).

Повече пациенти в групата по избор на изследователя не са получавали лечение в сравнение с пациентите, назначени на ниволумаб (23% срещу 2%). В допълнение, повече  пациенти, на които е бил приложен ниволумаб, са имали метастази в мозъка (20% срещу 14%) и са били с повишени нива на лактат дехидрогеназа (52% срещу 38%). Четиридесет и един процента
от пациентите в избраната група на изследователя са получили анти-PD-1 средства след назначение на терапията в сравнение с 11% от пациентите в рамото на ниволумаб.

С медиана на проследяването от около 2 години, средната обща преживяемост е била 15,7 месеца за ниволумаб в сравнение с 14,4 месеца за избора на изследователя. По същия начин  е нямало значителна разлика в преживяемостта без прогресия между двете рамена.

Пациентите, включени на ниволумаб, са имали по-висок общ процент на отговор (27% срещу 10%) и по-голяма средна продължителност на отговора (32 срещу 13 месеца) в  сравнение с избраната група на изследователя.

Стандартът за лечение на злокачествен меланом се е развил от началото на проучването. Монотерапията с анти-PD-1 или в комбинация с анти-CTLA-4 е включвала варианти от първа линия,  които са провеждали монотерапията с ипилимумаб от първа линия.

Въпреки че е нямало разлики в преживяемостта между нивото на ниволумаб и химиотерапията при избора на изследовател, лечението с ниволумаб след прогресия на ипилимумаб със или без инхибитор на BRAF е осигурява по-висока степен на отговор и по-трайни реакции.

Все още могат да съществуват ситуации, които да налагат употребата на ипилимумаб като терапия от първа линия, а ниволумаб предлага по-безопасна опция с по-добре поддържано качество на живот за пациенти, които са претърпели неуспех при предходни системни терапии в сравнение с цитотоксичната химиотерапия.

Източник на информация:

1.https://www.cancernetwork.com/view/checkmate-037-nivolumab-improved-responses-not-survival-advanced-melanoma

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars