Онкология и Изкуствен интелект

BEACON CRC: Encorafenib / Binimetinib / Cetuximab подобрява преживяемостта при BRAF V600E – мутирал метастатичен колоректален карцином

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Комбинацията от три лекарства: енкорафениб (BRAF инхибитор), биниметиниб (MEK инхибитор) и цетуксимаб (EGFR инхибитор) значително е подобрила общата преживяемост  при пациенти с мутация в BRAF гена при метастатичен колоректален карцином, според резултатите от BEACON CRC (фаза III клинично изпитване). Съобщава се също, че  BEACON CRC е първото изпитване във фаза III, предназначено да тества комбинирани таргетни терапии за BRAF/MEK при тази група пациенти.

Методи и констатации на BEACON CRC

Международното проучване BEACON CRC е обхванало повече от 200 центъра по целия свят. То е, рандомизирано клинично изпитване с три рамена, включващо 665-ма  пациенти с BRAF V600E-мутация при метастатичен колоректален карцином, прогресирал след една или две предишни линии на лечение в  метастатичната обстановка. 665-мата пациенти са били рандомизирани на случаен принцип за получаване на триплетна комбинация (n = 224), дублетна комбинация (n = 220),  или една от контролните схеми (n = 221).

Участниците са били разпределени на случаен принцип да получават: енкорафениб/биниметиниб/цетуксимаб, енкорафениб/цетуксимаб,  или по избор на изследователя- 1) иринотекан или 2) левковорин, флуороурацил и иринотекан (FOLFIRI) и цетуксимаб.

Отчетена е била средна преживяемост от 9,0 месеца (95% доверителен интервал [CI] = 8,0–11,4 месеца) при пациенти, лекувани с триплетния режим, в сравнение с  5,4 месеца (95% CI = 4,8–6,6 месеца) за контролните схеми (съотношение на опасност = 0,52, 95% CI = 0,39-0,70; P <.0001). Обективната честота на отговор при  таргетния триплет е бил 26%, в сравнение с 2% при контролите.

Триплетната комбинация обикновено се е понасяла добре, без неочаквани токсичности. Степен 3-та или по-висока на нежелани реакции са били наблюдавани при 58% от пациентите,
които на триплетния режим, 50% при тези в дублетната група и 61% от тези в групата на стандартна терапия.

Изследването не е имало за цел да сравнява триплетни и дублетни терапии, но бъдещите анализи ще проучат кои пациенти е най-вероятно да се възползват от  комбинации триплет и дублет. Освен това, продължаващо проучване (ANCHOR-CRC) изследва ефектите от триплетна терапия като първоначално лечение при метастатичен  BRAF V600E-мутирал колоректален карцином.

Заключение

В проучването на BEACON CRC, комбинацията от ENCO + BINI + CETUX подобрява OS и ORR при пациенти с BCRF V600E-мутация при мКРК (mCRC) в сравнение с текущия стандарт на
химиотерапия и има профил на безопасност в съответствие с известния профил на безопасност на всеки агент. Този режим на таргетна терапия трябва да бъде нов
стандарт за грижа за тази група пациенти.

Източник на информация:
1.https://www.ascopost.com/issues/august-10-2019/beacon-crc/?email=d39b85889631956349a11cd98f309f26a465ea0d14f9a4561e4342296aa4cf77

2. Kopetz S, Grothey A, Van Cutsem E, et al: BEACON CRC: a randomized, 3-arm, phase 3 study of encorafenib and cetuximab with or without binimetinib vs. choice of either irinotecan or FOLFIRI plus cetuximab in BRAF V600E–mutant metastatic colorectal cancer. Ann Oncol 30 (suppl 4):iv137-iv151, 2019.

3. Benson AB, Venook AP, Al-Hawary MM, et al: NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology for Colon Cancer, version 2.2019. Available at https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/colon.pdf. Accessed July 11, 2019.

4. Benson AB, Venook AP, Al-Hawary MM, et al: NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology for Rectal Cancer, version 2.2019. Available at https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/rectal.pdf. Accessed July 11, 2019.

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars