Онкология и Изкуствен интелект
Статистики на блога
  • 45 434 посещения

AvaALL: Не се наблюдава полза от поддържащ бевацизумаб при общата преживяемост след прогресиране на първа линия

I.Bivolarski
I.Bivolarski
17.09.2019

Статия в JAMA Oncology, съобщава, че клиничното проучване AvaALL (Фаза IIIB) не е показало подобрена обща преживяемост при продължително лечение с бевацизумаб  отвъд прогресиране на заболяването при пациенти с напреднал недребноклетъчен рак на белия дроб (NSCLC/НДКРБД), въпреки че са наблюдавани някои подобрения в преживяемостта без прогресия и прогресията на времето до заболяване.

Подробности за проучването

В откритото изпитване, проведено между 2011 и 2015 г., общо 485 пациенти с неплоскоклетъчен НДКРБД от 123 центъра по света са били рандомизирани на поддържащ (продължителен) бевацизумаб  плюс стандарт за грижа (n = 245) или стандарт на лечение (n = 240) след прогресиране на заболяването на първа линия, получавали бевацизумаб плюс платиново-дублетна
химиотерапия и поне два цикъла на поддържащ бевацизумаб. Пациентите са получавали бевацизумаб от 7,5 или 15 mg/kg на всеки 21 дни или избор на изследователя  за стандарт на лечение.

Основната мярка за резултат е била общата преживяемост след първа прогресия на заболяването. Вторичните резултати са включвали преживяесмот без прогресия от първа към  втора (PFS2) и трета прогресия на заболяването (PFS3), както и време за втора (TTP2) и трета прогресия на заболяването (TTP3).

Резултати за ефикасността

Общата средна преживяемост след първо прогресиране на заболяването е била 11,9 месеца при поддържащ бевацизумаб /стандарт на грижа спрямо 10,2 месеца при
поддържащ стандарт на грижа (съотношение на опасност = 0,84, P = .104). Медианата PFS2 е била 5.5 спрямо 4.0 месеца (HR = 0.83, P = .06), а медианата PFS3 е била
4.0 срещу 2.6 месеца (HR = 0.63, P = .0045). Медианата TTP2 е била 5.6 срещу 4.2 месеца (HR = 0.79, P = .0311), а медианата TTP3 е била 4.1 срещу 2.7 месеца (HR = 0.69,
P = .0326).

Токсичност

Честотата на нежеланите събития от особен интерес от всяка степен, състояща се от артериални и венозни тромбоемболични събития, хипертония и протеинурия, е била  48,6% в групата на бевацизумаб /стандарт на лечение и 27,2 в групата на стандарт за лечение. 3-та или 4-та степен на нежелани събития са настъпили при 76,5% срещу 60,3%.

Смърт от нежелани събития, считани за свързани с лечението, са настъпили при 6,6% срещу 5,2%.

Не са наблюдавани нови сигнали за безопасност на бевацизумаб.

Заключение
Не е показана значителна полза от терапията с бевацизумаб извън прогресията при пациенти с НДКРБД, но са се наблюдавали някои
подобрения в ефикасността. Не са били идентифицирани нови сигнали за безопасност.

Изследването е финансирано от F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Източник на информация:
1.https://ascopost.com/News/59260?fbclid=IwAR22C9VucmT-63FpFLuvjjWndMCJXtNBQtaWzTiKPHE7H6CoLeCBZeTDjlM

   Send article as PDF   
Trial Wars